*alt_site_homepage_image*

Subsidijos darbo užmokesčiui

Subsidijos darbo užmokesčiui
Daugiau informacijos

Įgyvendindami įdarbinimo subsidijuojant priemonę Jūs ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, gausite įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensaciją, bet ir skatinsite užimtumą, prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų darbo vietų išlaikymo, integracijos į darbo rinką.

Ką reikia žinoti, norint įgyvendinti įdarbinimo subsidijuojant priemonę? Atsakymus rasite čia.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

 

Įgyvendindami įdarbinimo subsidijuojant priemonę Jūs ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, gausite įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensaciją, bet ir skatinsite užimtumą, prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų darbo vietų išlaikymo, integracijos į darbo rinką.

Įdarbinimas subsidijuojant

Įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant priemonę darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siūlytus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, apskaičiuojama procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis už įdarbintus:

75 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, ir kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga ir asmenis, turinčius teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu.

60 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, ir kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis.

50 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, ir kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotus bedarbius, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų, reglamentuojančių profesinės kvalifikacijos pripažinimą, nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka;
 • ilgalaikius bedarbius iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikius bedarbius nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresnius kaip 45 metų bedarbius;
 • asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • bedarbius iki 29 metų;
 • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedančius bedarbius;
 • nėščias moteris, vaiko motiną (įmotę) arba tėvą (įtėvį), vaiko globėją, rūpintoją ir asmenis, faktiškai auginančius vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenis, prižiūrinčius neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 • grįžusius iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • priklausomus nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusius psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo.

Subsidija darbo užmokesčiui mokama:

iki 6 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotais bedarbiais, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiais, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
 • ilgalaikiais bedarbiais iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiais bedarbiais nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresniais kaip 45 metų bedarbiais;
 • asmenimis, turinčiais teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • bedarbiais iki 29 metų;
 • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedančiais bedarbiais;
 • nėščiomis moterimis, vaiko motina (įmote) arba tėvu (įtėviu), vaiko globėju, rūpintoju ir asmenimis, faktiškai auginančiais vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenimis, prižiūrinčiais neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 • grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • priklausomais nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiais psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipėsi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo.

Arba jeigu nepasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, pasikeitė darbingumo lygis arba neįgalumo lygis – nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis.

iki 36 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • asmenimis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenimis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, ir asmenims, turintiems teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu.

Arba jeigu nepasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, pasikeitė darbingumo lygis arba neįgalumo lygis – nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis.

neterminuotai per visą darbo laikotarpį, kai sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Arba jeigu nepasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, pasikeitė darbingumo lygis arba neįgalumo lygis – nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis.

Su įdarbinimo subsidijuojant priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami dokumento pavadinimą:

Registracija