*alt_site_homepage_image*

Užimtumo tarnybos įgyvendinami ES, EGF ir kiti projektai

Nutarimai

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašas 2021.11.10 Nutarimas Nr. 929
Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo (suvestinė redakcija nuo 2020-06-30) 2014.11.12 Nutarimas Nr. 1243
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2014.06.04 Nutarimas Nr. 528

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2020-09-05) 2014.12.29 SADM įsakymas Nr. A1-668
2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-06-11) 2022.05.17 SADM įsakymas Nr. A1-350
Dėl 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 "Dėl 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" aprašo patvirtinimo" pakeitimo  2023.03.03 SADM įsakymas Nr. A1-139
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2023-06-17) 2015.02.24 SADM įsakymas Nr. A1-90
2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. Nr. 09-001-02-03-04 "Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas" projektų finansavimo sąlygų aprašas 2022.08.03 SADM įsakymas Nr. A1-518

Kitų ministrų įsakymai 

Dėl  2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos kartos Lietuva" įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-03-16) 2022.06.22 FM įsakymas Nr. 1K-237
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2024-03-15) 2014.10.08 FM įsakymas Nr. 1K-316
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-12-23) 2014.12.30 FM įsakymas Nr. 1K-499
Projektų dalyvių informacijos administravimo instrukcija  2021.06.11 FM įsakymas Nr. 1K-219 (2023.10.20 posėdžio protokolas Nr. 16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su priemonių teikimu darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašas  2024.05.03 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-86

Reglamentai, rekomendacijos

2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles 2006.12.08 Reglamentas Nr. 1828/2006
Registracija