*alt_site_homepage_image*

Leidimai dirbti sezoninį darbą užsieniečiams

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

DĖMESIO!

Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti išduodamas, jeigu:

 • Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą;
 • užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
 • užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį, kuri gali būti sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu;
 • užsienietis Lietuvos Respublikoje turi tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai;
 • sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Sezoninių darbų sąrašą .

SVARBU ŽINOTI

Užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

 • ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui – turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas;
 • ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui – turi gauti nacionalinę vizą.

Leidimas dirbti sezoninį darbą išduodamas iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios leidimo dirbti sezoninį darbą įsigaliojimo dienos.

Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimas iki 6 mėnesių gali sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra trukmė negali viršyti nustatyto 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Darbdavys, ketinantis įdarbinti sezoninį darbuotoją dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybai dokumentus dėl nurodyto užsieniečio įdarbinimo per 1 mėnesį nuo laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo pabaigos elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt.

Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį sezoniniam darbui, pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui (1 priedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. terminuotos darbo sutarties, kurioje nurodoma darbo vieta ir sezoninio darbo veiklos rūšis, įdarbinimo trukmė, darbo užmokesčio dydis, darbo valandos per savaitę, mokamų atostogų trukmė, numatoma darbo pradžia, kitos sąlygos, kopija;
 4. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą;
 5. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (34 Eur) valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo dirbti galiojimo laikotarpiui;
 • Jei pateikiamas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;
 • Jei tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja ją surandant, nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis negali būti didesnis negu 30 procentų užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Nuomos mokestis negali būti automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu;
 • užsienietis, turintis leidimą dirbti, arba darbdavys ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą, nurodydamas jos adresą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos atitinkamos sutarties ar kito dokumento registracijos numerį bei datą, užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą.

 SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos. Dokumentai dėl leidimo dirbti išdavimo užsieniečiui, kuris turėjo išduotą leidimą dirbti per pastaruosius 5 kalendorinius metus ir nuo paskutinio leidimo dirbti galiojimo pabaigos praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, išnagrinėjami ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnybos administracijos padalinys informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

LEIDIMO DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ PRATĘSIMAS 

SVARBU ŽINOTI

Užsienietis gali pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu vieną kartą, jei neviršytas 6 mėnesių leidimo dirbti galiojimas.

Norėdamas pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą, darbdavys, likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos, kreipiasi į Užimtumo tarnybą, pateikdamas dokumentus dėl leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo pratęsimo elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt.

Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimui pratęsti pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą (2 piedas);
 2. pakeistos terminuotos darbo sutarties kopija.

SVARBU – darbdavys turi užtikrinti, kad, pratęsus leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą, užsienietis ir leidimo pratęsimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą.

DĖMESIO!

Nuo 2021 m. kovo 4 d. už leidimo dirbti galiojimo pratęsimą valstybės rinkliava nėra imama.

Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI

Už leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimą (prireikus – jo dublikatą) imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo Užimtumo tarnybai dienos. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

Už leidimo dirbti išdavimą iki 6 mėnesių – 34 EUR;

Už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimą rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB URBO

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą5801
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. darbo sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu;
 4. su užsieniečiu gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. SVARBU – jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme išduoti leidimą dirbti turi būti nurodyti visi darbdaviai.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su užsieniečiu, raštu, naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis jam įteikia informacinį lapelį užsieniečiui suprantama kalba, su sąlyga, kad įmanoma nustatyti pateiktos informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės informaciją išsaugoti ir atsispausdinti.

Informacinis lapelis lietuvių kalba         Informacinis lapelis anglų kalba 

Informacinis lapelis rusų kalba

PRIMENAME!

Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdaviui nustatyta pareiga pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU pranešimas) apie nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

SVARBU.  LDU pranešimai nuo 2021 m. kovo 1 d. privalo būti teikiami APIE VISUS PAGAL DARBO SUTARTĮ SU LIETUVOS DARBDAVIU ĮDARBINTUS IR Į LIETUVĄ KOMANDIRUOJAMUS UŽSIENIEČIUS, nesvarbu, iš kurios šalies jie būtų (tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir iš Europos Sąjungos valstybių narių).

Pateikti patikslintą LDU pranešimą apie pagal darbo sutartį su Lietuvos darbdaviu dirbančius užsieniečius privaloma teikti ir tuo atveju, kai:

 1. pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas;
 2. pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta LDU pranešime.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI:

 1. Pagal nuo 2021 m. kovo 1 d. įsigaliojusius Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo pasikeitimus, patikslintus LDU pranešimus apie pagal darbo sutartis dirbančius užsieniečius darbdaviai turi teikti tik už tuos trečiųjų šalių piliečius, kurie įmonėje įdarbinti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią atsirado pareiga darbdaviams teikti LDU pranešimus apie įdarbintus trečiųjų šalių piliečius). T. y., jei trečiųjų šalių pilietis įmonėje pagal darbo sutartį dirba pvz., nuo 2018 m., darbdaviui patikslinto LDU pranešimo teikti nereikia.
 2. Patikslintus LDU pranešimus apie pagal darbo sutartis įmonėje įdarbintus ES piliečius darbdaviai turi teikti tik apie tuos ES piliečius, kurie pagal darbo sutartį buvo įdarbinti nuo 2021 m. kovo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią darbdaviams atsirado pareiga teikti LDU pranešimus apie įdarbintus ES piliečius). 

Dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt

Čia rasite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą.

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Registracija