*alt_site_homepage_image*

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01) 1997.10.14 Įstatymas Nr. VIII-450
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2023-12-01) 1998.06.30 Įstatymas Nr. VIII-822
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2023-07-01) 2016.06.21 Įstatymas Nr. XII-2470
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 1996.10.22 Įstatymas Nr. I-1593
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2251 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS 2022.07.19 Įstatymas Nr. XIV-1391

Nutarimai

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika (suvestinė redakcija nuo 2024-01-04 iki 2024-08-31) 2019.09.11 Nutarimas Nr. 934
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (suvestinė redakcija nuo 2018-12-29) 2012.01.25 Nutarimas Nr. 165
Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15(2) straipsnio 2 dalį (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01) 2016.07.11 Nutarimas Nr. 730
 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) 2016.10.05 Nutarimas Nr. 979
Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas 2019.10.23 Nutarimas Nr. 1065

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-04-24) 2017.06.30 SADM įsakymas Nr. A1-348  
Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas 2018.12.21 SADM ir ŪKMIN įsakymas Nr. A1-752/4-798  
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-10-11)  2017.06.21 SADM įsakymas Nr. A1-311  
Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2018-10-20) 2016.11.15 SADM įsakymas Nr. A1-604  
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (suvestinė redakcija nuo 2013-06-02) 2013.04.16 SADM įsakymas Nr. A1-162  
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-07-06) 2017.05.23 SADM įsakymas Nr. A1-257  
Užimtumo tarybos veiklos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2020-03-03) 2019.05.07 SADM įsakymas Nr. A1-260  
Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2023 metais prioritetų, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, nustatymo 2023.05.02 SADM, EIM ir AM įsakymas Nr. A1-278/4-238/D1-130  
 Paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2024 metais prioritetai 2024.04.03 SADM, EIM ir AM įsakymas Nr. A1-252/4-184/D1-108  

Kitų ministrų įsakymai 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-09-01) 2008.01.11 ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72
Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas 2022.06.30 EIM įsakymas Nr. 4-849
Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą, finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašas 2023.11.29 ŠMSM įsakymas Nr. V-1515
Ūkio lėšų apskaičiavimo vienam mokiniui, besimokančiam pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos modulį, metodika 2024.01.08 ŠMSM įsakymas Nr. V-14

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2024-06-01) 2019.07.31 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353
Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2024-03-09) 2020.11.04 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-438
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas bedarbiams, sąrašas 2022.08.03 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-236
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo (suvestinė redakcija nuo 2022-04-12) 2016.10.06 LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020.12.16 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-490
2022 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2024-04-05) 2022.11.30 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-355
Gyvenamųjų vietovių, kuriose 2024 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas 2023.11.24 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-226
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas  (suvestinė redakcija nuo 2024-05-27) 2022.07.04 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-197
Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-26) 2019.03.22 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-141
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-02-01) 2020.12.16 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-488
Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2018.12.07 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-602
Darbo rinkos prognozėmis nustatytų paklausių profesijų, įgyjamų dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo  profesinio mokymo programose, sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2023-04-28) 2022.07.29 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-230
Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo (suvestinė redakcija nuo 2022-04-21) 2019.01.15 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-17
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas bedarbiams, sąrašas 2022.08.03 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-236
Išmokos darbdaviams, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-05-18) 2022.07.25 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223
Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-05-18) 2022.07.25 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223
Siūlymo dalyvauti užimtumo didinimo programoje forma  2023.02.27 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-41

 

Registracija