*alt_site_homepage_image*

Kita stotelė – darbas

Projekto tikslas - didinti bedarbių, ypač ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turinčių, nekvalifikuotų, ilgalaikių, vyresnio amžiaus, migrantų, registruotų Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo, galimybes grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą „Kita stotelė – darbas“, bedarbiams bus siekiama suteikti optimalią pagalbą integruojantis į darbo rinką, organizuojant profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį (tik pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas), stažuotės,  neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, paramos judumui, įdarbinimo subsidijuojant bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemones. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvaus 42 495 neunikalūs projekto dalyviai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2023.07.01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  - 2026.06.30

Projekto veiklų regionai - Sostinės regionas ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionas

Projekto tikslinė grupė - Bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje. Prioritetas teikiamas ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, ypač nekvalifikuotiems, ilgalaikiams, vyresnio amžiaus bedarbiams, niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, migrantams.

Skirtas finansavimas - 119 759 952,99 Eur.

Panaudota lėšų per 2023 m. – 6 068 885,54 EUR

Projekto numeris – Nr. 07-012-P-0001

DALYVIAI

LĖŠOS

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D.  PER 2024 M. BALANDŽIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2024 M. BALANDŽIO MĖN. NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR) NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

6 758 2 429 1 172 343 202   15 562 930,49  3 960 125,51

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

6 679 2 429 1 172 343 202   14 146 130,22  3 960 125,51

1.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

79 0 0 0 0    1 416 800,27  0,00

2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

35 737 12 360 6399 1 713 1 096   96 239 731,14  20 109 890,27

2.1.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

35 254 12 360 6 399 1 713 1 096   87 577 521,89  20 109 890,27

2.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

 483 0 0 0 0    8 662 209,25  0,00

 

PROJEKTO RODIKLIAI

SIEKTINA RODIKLIO REIKŠMĖ

PASIEKTA RODIKLIO REIKŠMĖ IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D.

Produkto stebėsenos rodikliai

 

Bendras dalyvių skaičius (Sostinės regionas)

3 332

2 119

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Sostinės regionas)

3 332

2 119

Bendras dalyvių skaičius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

20 574

11 243

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

20 574

11 243

Rezultato stebėsenos rodikliai

 

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Sostinės regionas)

1 415

294

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

1 499

564

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

1 833

768

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

8 745

1 755

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 258

3 508

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

11 316

4 403

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Kita stotelė - darbas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883)

Informacija apie projektą už praėjusį mėnesį atnaujinama iki einamojo mėnesio 17 d.

Registracija