*alt_site_homepage_image*

Kita stotelė – darbas

Projekto tikslas - didinti bedarbių, ypač ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turinčių, nekvalifikuotų, ilgalaikių, vyresnio amžiaus, migrantų, registruotų Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo, galimybes grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą „Kita stotelė – darbas“ , bedarbiams bus siekiama suteikti optimalią pagalbą integruojantis į darbo rinką, organizuojant profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį (tik pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas), stažuotės,  neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, paramos judumui, įdarbinimo subsidijuojant bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemones. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvaus 42 495 neunikalūs projekto dalyviai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2023.07.01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  - 2026.06.30

Projekto veiklų regionai - Sostinės regionas ir  Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionas

Projekto tikslinė grupė - Bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje. Prioritetas teikiamas ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, ypač nekvalifikuotiems, ilgalaikiams, vyresnio amžiaus bedarbiams, niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, migrantams.

Skirtas finansavimas - 119 759 953,00 Eur.

Panaudota lėšų per 2023 m. – 0,00 EUR

Projekto numeris – Nr. 07-012-P-0001

DALYVIAI

LĖŠOS

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. VEIKLOJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE IKI 2023 M. SPALIO 31 D. PER 2023 M. SPALIO MĖN. VEIKLOJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE PER 2023 M. SPALIO MĖN.

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. RUGSEJO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

3332

623 52 254 32    

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

3253

623 52 254 32    

1.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

79

0 0 0 0    

2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

20574

3293 256 1086 128    

2.1.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

20091

3293 256 1086 128    

2.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

483

0 0 0 0    

 

PROJEKTO RODIKLIAI

SIEKTINA RODIKLIO REIKŠMĖ

PASIEKTA RODIKLIO REIKŠMĖ IKI 2023 M. SPALIO 31 D.

Produkto stebėsenos rodikliai

 

Bendras dalyvių skaičius (Sostinės regionas)

3 332

623

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Sostinės regionas)

3 332

623

Bendras dalyvių skaičius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

20 574

3293

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

20 574

3293

Rezultato stebėsenos rodikliai

 

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Sostinės regionas)

1 415

4

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

1 499

48

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

1 833

48

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

8 745

10

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 258

179

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

11 316

179

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Kita stotelė - darbas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883)

Registracija