*alt_site_homepage_image*

Veiklos užduotys

Užimtumo tarnybos veiklos tikslai yra:

  • derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą;
  • didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes;
  • gerinti teikiamų darbo rinkos paslaugų ir taikomų užimtumo rėmimo priemonių kokybę.

Šiems tikslams pasiekti vykdomos funkcijos yra nustatytos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose.

Šių funkcijų vykdymas matuojamas pagrindiniais Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliais, pateiktais apačioje esančioje lentelėje pagal metus.

SUSITARIMAS DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VADOVEI INGAI BALNANOSIENEI

Nr.

Pagrindiniai Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliai

Pasiekta rodiklio reikšmė 2023 m.

1.

Per metus užimtais tapusių bedarbių lygis, proc.

49,0

2.

Per metus užimtais tapusių ilgalaikių bedarbių lygis, proc.

37,8

3.

Darbo ieškančių asmenų įdarbinimo/įsidarbinimo po dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse tvarumas po 12 mėn., proc.

67,7

4.

Bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse  ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, dalis nuo visų dalyvavusiųjų, proc.

72,1

5.

Bedarbių, dalyvavusių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalis, nuo visų įregistruotų bedarbių, proc.

8,8

6.

Įsidarbinusių neįgalių asmenų skaičius nuo viso baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų skaičiaus, praėjus 6 mėnesiams nuo programos pabaigos, proc.

79,0

7.

Negalią turinčių bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, dalis nuo visų dalyvavusių, proc.

62,0

8.

Grįžusių į Lietuvą asmenų, ne trumpiau kaip 6 mėnesius gyvenusių užsienyje, ar atvykusių į Lietuvą asmenų, įsidarbinusių per 12 mėnesių nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, proc.

56,2

9.

Elektroninių dokumentų srauto lygis, proc.

72,6

10.

Pozityviai Užimtumo tarnybos veiklą vertinančių respondentų dalis (remiantis nepriklausomo (išorės) tyrimo rezultatais), proc.

94,5

11.

Užimtumo tarnybos darbuotojų įsitraukimo indeksas (penkiabalė sistema), skaičius

3,93

12.

Vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė, d.d. 

10,1

Nr.

Pagrindiniai Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliai

Pasiekta rodiklio reikšmė 2022 m.

1.

Per metus užimtais tapusių bedarbių lygis, proc.

46,6

2.

Per metus užimtais tapusių ilgalaikių bedarbių lygis, proc.

36,6

3.

Darbo ieškančių asmenų įdarbinimo/įsidarbinimo po dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse tvarumas po 12 mėn., proc.

71,1

4.

Bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse  ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, dalis nuo visų dalyvavusiųjų, proc.

72,2

5.

Bedarbių, dalyvavusių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalis, nuo visų įregistruotų bedarbių, proc.

9,9

6.

Įsidarbinusių neįgalių asmenų dalis iš viso baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų skaičiaus, praėjus 6 mėn. nuo programos pabaigos, proc.

53,7

7.

Neįgaliųjų bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai nuo visų dalyvavusių neįgaliųjų bedarbių, proc.

58,9

8.

Grįžusių į Lietuvą asmenų, ne trumpiau kaip 6 mėnesius gyvenusių užsienyje, ar atvykusių į Lietuvą asmenų, įsidarbinusių per 12 mėnesių nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, proc.

56,2

9.

Elektroninių dokumentų srauto lygis, proc.

60,6

10.

Pozityviai Užimtumo tarnybos veiklą vertinančių respondentų dalis (remiantis nepriklausomo (išorės) tyrimo rezultatais), proc.

85,8

11.

Užimtumo tarnybos darbuotojų įsitraukimo indeksas (penkiabalė sistema), skaičius

3,88

12.

Vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė, d.d. 

11,2

Nr.

Pagrindiniai Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliai

Pasiekta rodiklio reikšmė 2021 m.

1.

Per metus užimtais tapusių bedarbių lygis, proc.

46,7

2.

Per metus užimtais tapusių ilgalaikių bedarbių lygis, proc.

37,9

3.

Darbo ieškančių asmenų, baigusių profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonės, įdarbinimo po 6 mėnesių rodiklis, proc.

74,2

4.

Darbo ieškančių asmenų įdarbinimo/įsidarbinimo po dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse tvarumas po 12 mėn., proc.

66,2

5.

Bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse  ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, dalis nuo visų dalyvavusiųjų, proc.

71,2

6.

Bedarbių, dalyvavusių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalis, nuo visų įregistruotų bedarbių, proc.

5,97

7.

Įsidarbinusių neįgalių asmenų dalis iš viso baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų skaičiaus, praėjus 6 mėn. nuo programos pabaigos, proc.

60,3

8.

Neįgaliųjų bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai nuo visų dalyvavusių neįgaliųjų bedarbių, proc.

65,6

9.

Grįžusių į Lietuvą asmenų, ne trumpiau kaip 6 mėnesius gyvenusių užsienyje, ar atvykusių į Lietuvą asmenų, įsidarbinusių per 12 mėnesių nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, proc.

40,4

10.

Elektroninių dokumentų srauto lygis, proc.

66,4

11.

Pozityviai Užimtumo tarnybos veiklą vertinančių respondentų dalis (remiantis nepriklausomo (išorės) tyrimo rezultatais), proc.

81,3

12.

Užimtumo tarnybos darbuotojų įsitraukimo indeksas (penkiabalė sistema), skaičius

3,61

13.

Vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė, d.d. 

12,63

Registracija