*alt_site_homepage_image*

Užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija

Projekto tikslas – Užimtumo tarnybos veiklos tobulinimas, sukuriant elektroninių paslaugų kokybę gerinančias priemones išorės vartotojams, didinant darbuotojų, dirbančių su UT informacinėmis sistemomis darbo efektyvumą, orientuojantis į patogią, inovatyvią, lengvai adaptuojamą besikeičiantiems teisės aktų reikalavimams, Užimtumo tarnybos informacinę sistemą (toliau – UŽTIS), atitinkančią Lietuvos Respublikos ir ES darbo rinkos standartus bei poreikius.

Numatoma įgyvendinti šiuos Projekto uždavinius:

  • turėti vieningą patogią, inovatyvią, lengvai adaptuojamą besikeičiantiems teisės aktų reikalavimams UŽTIS, atitinkančią Lietuvos Respublikos ir ES darbo rinkos standartus bei poreikius;
  • įgalinti didelę dalį skaitmeninio raštingumo įgūdžius turinčių asmenų savarankiškai naudotis dauguma Tarnybos paslaugų;
  • minimizuoti popierinės dokumentacijos poreikį;
  • vykdyti reikalavimus dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą;
  • sukurti ir plėtoti elektronines viešąsias paslaugas visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos.
  • organizuoti savo klientams mokymus, skirtus išmokyti juos savarankiškai naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Projekto tikslinės grupės:

  • darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai;
  • savivaldybės, socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos;
  • Užimtumo tarnybos darbuotojai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-09

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2025-12-31

Projekto vertė – 8.604.247,87 Eur.

Projekto numeris – Nr. 07-002-P-0001 

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Stebėsenos rodiklio kodas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Rezultato stebėsenos rodikliai

Baigti viešieji pirkimai skaitmeninei užimtumo platformai sukurti

R.S.1.3187.1

Vienetai

1

Skaitmeninės užimtumo platformos plėtra

R.S.1.3187.2

Vienetai

1

Įgyvendinta Užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija

R.S.1.3187

Procentai

90

Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

R.B.1.2007

Naudotojai per metus

198 000

 

Registracija