*alt_site_homepage_image*

Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų priežiūros tikslas ir sritys

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą.

Ūkio subjektų priežiūra atliekama ir patikrinimai vykdomi šiose veiklos srityse:

(Galioja nuo 2023-02-01)

  1. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.
  2. Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra.
  3. Paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

(Galioja nuo 2020-12-18 - 2023-01-31)

  1. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.
  2. Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra.
  3. Paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

Planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašai:

Ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis šiame Apraše patvirtintais patikrinimų kontroliniais klausimynais:

(Galioja nuo 2020-12-19)

  1. Neplaninio patikrinimo akto formos pavyzdys.
  2. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  3. Subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  4. Paramos mokymuisi priemonės įgyvendinimo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos skiltyje.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 27 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojama pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų), o identifikavus pažeidimus visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas, taip pat skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Konsultacinės informacijos ir skundų teikimas

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba, taip pat ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų ir suinteresuotų asmenų anoniminiai skundai dėl galimai netinkamų ūkio subjektų veiklų teikiami trumpuoju Užimtumo tarnybos telefonu 1883.

Ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų teikiami remiantis Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 49 punkto nuostata: „RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas ar PM paslaugos teikėjas dėl Užimtumo tarnybos įgaliotų asmenų veiksmų ir sprendimų turi teisę paduoti skundą Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skyriaus „Administracinės procedūros ypatumai“ nustatyta tvarka Užimtumo tarnybos direktoriui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui“. 50 punkto nuostata: „Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas ar PM paslaugos teikėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka“.

Metiniai vykdytų priemonių / subjektų patikrinimų rezultatai:

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai:

Registracija