*alt_site_homepage_image*

Kryptis-ateitis

Projekto  tikslas - suteikti galimybes bedarbiams ir užimtiems asmenims įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas, skatinti darbo vietų, kurios prisidėtų prie skaitmeninės ar žaliosios pertvarkos ir remtų žiedinės ekonomikos tikslus kūrimą, siekiant, kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų turimus įgūdžius ir žinias, kurios leis jiems naudotis automatizacijos ir skaitmenizacijos procesu bei žaliosios pertvarkos darbo vietoje teikiama nauda.

Projekto įgyvendinimo metu 19683 asmenys įgis aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas, 1325 asmenys sukurs darbo vietas, kurios prisidės prie skaitmeninės ar žaliosios pertvarkos ir rems žiedinės ekonomikos tikslus.

Projekto veiklos -  aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir (ar) kompetencijų įgijimas, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas ir parama verslo kūrimui.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2022.07.01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  - 2026.04.30

Projekto veiklų regionai - Visa Lietuva.

Projekto tikslinė grupė - Bedarbiai ir užimti asmenys.

Skirtas finansavimas  - 106 049 647,07 Eur.

Panaudota lėšų per 2023 m. – 0,00 EUR

Projekto numeris – Nr.07-011-P-0001

DALYVIAI

LĖŠOS

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. VEIKLOJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. VEIKLOJE BAIGUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė

19683 

4609 2994 75598442,43 12779181,13
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

 

200

0 0 58914 0

Verslumo skatinimo priemonė

1325 

11 0 23426414,4 47620,6

 

PROJEKTO RODIKLIAI

MATAVIMO VIENETAS

SIEKTINA RODIKLIO REIKŠMĖ

PASIEKTA RODIKLIO REIKŠMĖ IKI 2023 M. SPALIO 31 D.

Produkto stebėsenos rodikliai

 

Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas

Asm.

19683

2994

Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas

Asm.

1325

0

Rezultato stebėsenos rodikliai

 

Sėkmingai veikiančių subsidijos darbo vietai steigti gavėjų dalis

Proc.

80

0

Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius

Asm.

799

0

Dalyvių, įgijusių aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, dalis

Proc.

90

98

Dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

Asm.

7 260

946

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

Asm.

19 683

2994

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

Asm.

9 350

461

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

Asm.

10 000

2533

Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius

Asm.

8 800

1303

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Kryptis-Ateitis“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

Registracija