*alt_site_homepage_image*

Ukrainiečių įdarbinimas

Ukrainiečių įdarbinimas
Daugiau informacijos
DUK

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. ukrainietį, pasitraukusį nuo karo veiksmų, darbinantis darbdavys turi pateikti LDU pranešimą „Sodrai“. Ten nurodomas ir užsieniečio kodas (ILTU kodas).

Karo pabėgėliai iš Ukrainos yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, todėl juos įdarbinti ketinantys Lietuvos Respublikos darbdaviai į Užimtumo tarnybą dėl tokių dokumentų išdavimo kreiptis neturi.

Jei turite darbo pasiūlymų nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams, kviečiame Jus registruoti laisvas darbo vietas Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis elektroninėmis paslaugomis. Registruodami darbo vietą, į kurią sutiktumėte įdarbinti ir karo pabėgėlius iš Ukrainos, galite tai pažymėti, uždėdami varnelę ant žymos „Gali dirbti ir ukrainiečiai“.

Informaciją, kaip įregistruoti laisvą darbo vietą, galite rasti čia.

  • Jei norite pasinaudoti remiamo įdarbinimo paslauga, informaciją galite rasti čia.
  • Jei domitės potencialių darbuotojų perkvalifikavimo galimybe, informaciją apie profesinį mokymą galite rasti čia. 
  • Galbūt norėtumėte įdarbinti Ukrainos karo pabėgėlį pagal pameistrystės darbo sutartį – informaciją apie šią galimybę rasite čia.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimai.

Juose nustatyta, kad darbdaviui teikiant 1-SD pranešimą per EDAS automatiniu būdu bus vertinama, ar apie užsienietį yra pateiktas LDU pranešimas. LDU pranešimo formoje įvestas naujas laukelis UK, kuriame nurodomas užsieniečiui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas).

2022 m. kovo 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas).

Šis Įsakymas nustato reikalavimus, sąlygas ir paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalintiems grįžti į Ukrainą.

Įsakyme, nurodyta, kad užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai (Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje):

  1. besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  2. turintys nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Vizos aprašas) 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veikląir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  3. kurie pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 8 arba 10 punkte nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (ši nuostata taikoma visiems Ukrainos piliečiams);
  4. kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Įsakyme nurodyti užsieniečiai yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir/ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, todėl juos įdarbinti ketinantys Lietuvos Respublikos darbdaviai į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir/ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo kreiptis neturi.

Taip pat primename, kad darbdaviai, sudarę darbo sutartį su užsieniečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Kaip turi elgtis darbdavys, kuris nori įdarbinti karo pabėgėlį iš Ukrainos?

  • Pirmiausia reikia įsitikinti, kad įdarbinamas asmuo atitinka Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-183, 1 punkte nurodytus kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo įsakymu reglamentuojama įdarbinimo tvarka galioja tik įsakyme nurodytiems asmenims, kurie pasitraukė iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų.
  • Įdarbinamas asmuo turi kreiptis į Migracijos departamentą dėl teisėto buvimo šalyje.
  • Po registracijos Migracijos departamente darbdavys gali įdarbinti asmenį laikydamasis įprastos įdarbinimo tvarkos, kurią numato galiojantys teisės aktai.

Ar darbdavys turi mokėti privalomojo socialinio draudimo įmokas?

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 pagrindu, užsieniečiai turi teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ir kitas būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų. Šių paslaugų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis) organizuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Ar įdarbinamas asmuo turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje?

Asmuo gali būti įdarbintas be registracijos Užimtumo tarnyboje, tačiau turi būti registruotas Migracijos departamente, Vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 nuostatas.

Ar galima įdarbintam karo pabėgėliu iš Ukrainos mokėti darbo užmokestį grynaisiais pinigais?

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalis numato, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Šiuo metu karo pabėgėliams banko paslaugas teikia AB „SEB bankas“ ir „Swedbank”, AB.

Ar už nuo karo bėgančių Ukrainos gyventojų įdarbinimą bus mokamos subsidijos?

Kovo 11 d. įsigaliojusiame Vidaus reikalų ministerijos įsakymu numatyta ši galimybė.

Registracija