*alt_site_homepage_image*

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimo paraišką galima pateikti tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Paraiška, pateikta kitu būdu, nebus nagrinėjama. Paraiškų įgyvendinimui 2024 metais planuojama skirti 6,5 mln. eurų valstybės subsidijos lėšų.

Paraišką galima pateikti paspaudus čia: Elektroniniai valdžios vartai. 

Finansavimas gali būti skiriamas pritaikyti darbo vietas, kurioms keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, atitinkančių darbdavio paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir negalios pobūdį (klausos, regėjimo, judėjimo ir (ar) kita negalia) pritaikomoms darbo vietoms;
 • Darbdavio paraiškoje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, reikalingų dirbti pritaikomoje darbo vietoje, asmenys galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos pritaikymo dienos.

   

Parama teikiama pritaikant darbo vietas mokant subsidiją:

 • techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti žmonėms su negalia, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia darbuotojui su negalia darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti) - vienai darbo vietai negali viršyti 31,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos.
 • turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai, patalpoms) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą asmenims su negalia (aplinkos atitiktį specialiesiems asmenų su negalia poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios darbuotojas su negalia nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas - vienai darbo vietai negali viršyti 4,7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos.
 
Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimo paraiškos teikiamos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas skirtas bedarbių, kurie yra darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas iki 55 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 metų gruodžio 31 dienos - iki 55 procentų darbingumo lygis) neterminuotam įdarbinimui remti ir darbingo amžiaus užimtų asmenų, kuriems nustatytas iki 40 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 metų gruodžio 31 dienos - iki 40 procentų darbingumo lygis) išlikimui darbo rinkoje remti, pritaikant esamas darbo vietas.

Finansavimas gali būti skiriamas pritaikyti esamas darbo vietas, kurioms keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, atitinkančių darbdavio paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir negalios pobūdį (klausos, regėjimo, judėjimo ir (ar) kita negalia) pritaikomoms darbo vietoms;
 • Darbdavio paraiškoje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, reikalingų dirbti pritaikomoje darbo vietoje, asmenys galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos pritaikymo dienos.

Parama teikiama pritaikant esamas darbo vietas mokant subsidiją:

 • techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti žmonėms su negalia, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia darbuotojui su negalia darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti) - vienai darbo vietai negali viršyti 31,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 28644,00 eurų).
 • turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai, patalpoms) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą žmonėms su negalia (aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios darbuotojas su negalia nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas - vienai darbo vietai negali viršyti 4,7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 4342,80 eurų).

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti:

 • skirtos su pritaikomos darbo vietos darbo funkcijų atlikimu susijusioms techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti darbuotojams su negalia, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia darbuotojui su negalia darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti);
 •  skirtos  turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai (-oms)) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą žmonėms su negalia (aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios darbuotojas su negalia nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas;
 • planuojamos patirti per Darbo vietų pritaikymo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį; 
 • paskirstytos pagal planuojamas pritaikyti darbo vietas, kiekvienai planuojamai pritaikyti darbo vietai atskirai;
 • nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
 • nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kai paraiškų teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Papildoma informacija:

 • Darbo vietų pritaikymo subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formoje nurodytus vertinimo kriterijus. Paraiška, pateikta  ne per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą nenagrinėjama. Paraiškos dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo formą galima rasti čia.
 • Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.
 • Paraiška dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo su priedais yra neatskiriama sutarties dalis kaip tai numatyta darbo vietų pritaikymo sutartyje.

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimą reglamentuoja:

Pažyma apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo / vietinių užimtumo iniciatyvų projektų / paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Darbo vietų pritaikymo sutartis

Veiklos finansinė ataskaita

Vienos įmonės deklaracija 

Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl paraiškų dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose bus organizuojami mokymai ir konsultacijos (jų grafiką rasite čia).

Papildoma informacija dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. 

2020 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2021 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2022 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

 

Registracija