*alt_site_homepage_image*

Darbo teisė, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, asmens duomenų apsauga, viešieji pirkimai

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-06-30) 2016.09.14 Įstatymas Nr. XII-2603
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 1995.12.05 Įstatymas Nr. I-1113
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 1999.06.17 Įstatymas Nr. VIII-1234
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 1996.06.11 Įstatymas Nr. I-1374
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-05-01) 2001.11.06 Įstatymas Nr. IX-574
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31) 1999.07.08 Įstatymas Nr. VIII-1316
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01) 1997.07.02 Įstatymas Nr. VIII-371
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 1991.05.21 Įstatymas Nr. I-1336
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01) 1996.08.13 Įstatymas Nr. I-1491
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR DUOMENŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2000.01.11 Įstatymas Nr. VIII-1524
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31) 2017.01.17 Įstatymas Nr. XIII-198

Nutarimai

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-09-03) 2007.08.22 Nutarimas Nr. 875
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (suvestinė redakcija nuo 2007-06-17) 2007.06.06 Nutarimas Nr. 569
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-01-06) 2017.06.21 Nutarimas Nr. 496
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-13) 2002.06.25 Nutarimas Nr. 977
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-13) 2003.04.18 Nutarimas Nr. 480
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-04-26 iki 2024-06-30) 2018.11.28 Nutarimas Nr. 1176
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-11) 2017.04.05 Nutarimas Nr. 254
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024.01.03 Nutarimas Nr. 6

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Pavyzdinė darbo sutarties forma (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01) 2017.06.29 SADM įsakymas Nr. A1-343
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-08-01) 2005.06.16 SADM įsakymas Nr. A1-169
Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2023-07-05) 2019.04.30 SADM įsakymas Nr. A1-240
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-01-13) 2023.12.21 SADM įsakymas Nr. A1-895
Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijos 2023.11.29 SADM įskymas Nr. A1-874
Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika (suvestinė redakcija nuo 2024-04-27) 2017.04.12 SADM įsakymas Nr. A1-177
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2023-01-17) 2006.11.13 SADM įsakymas Nr. A1-306

Kitų ministrų įsakymai

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-08-31) 2005.05.25 FM įsakymas Nr. 1K-170

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašas 2021.12.01 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-481
Klientų aptarnavimo telefonu ir internetinės telefonijos pagalba tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-05-28) 2020.08.17 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-332
Užimtumo tarnybos informacinės sistemos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2023-05-25) 2010.08.05 LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400
Dėl Užimtumo tarnybos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2023-12-22) 2021.03.19 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-113
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2024-03-05) 2020.07.24 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-292
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-03-30) 2019.03.22 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-140
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas  2019.04.01 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-167
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-04-01) 2021.01.21 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-27
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2015-11-18) 2015.05.12 LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai 2015.09.08 LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509
Telefonu ir internetinės telefonijos pagalba aptarnaujamų asmenų autentifikavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-05-28) 2020.08.17 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-332
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politika (suvestinė redakcija nuo 2023-03-22) 2021.04.08 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-145
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praktikos ir savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023.12.29 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-265
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo apmokėjimo ir motyvacinė sistema bei jos taikymo tvarkos aprašas 2023.02.01 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-24

Reglamentai, rekomendacijos

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.) 2016.04.27 Reglamentas Nr. 2016/679
Registracija