*alt_site_homepage_image*

Asmens duomenų apsauga

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Užimtumo tarnyboje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantis darbuotojas – vyriausiasis specialistas Evaldas Bračiulis.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Evaldas Bračiulis
Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
tel. +370 700 79157
el. paštas: duomenuapsauga@uzt.lt; evaldas.braciulis@uzt.lt

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką Užimtumo tarnyboje siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma pateikiama čia.

Taip pat informuojame, kad valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus Užimtumo tarnyboje reglamentuoja Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Registracija