*alt_site_homepage_image*

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka

Užsienietis leidimą dirbti privalo gauti iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos arba numatytos darbo ar paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje pradžios.

Leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje išduodamas užsieniečiui, jeigu jis:

 1. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija neįtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
 2. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;
 3. yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį, šios įmonės komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje narėje;
 4. yra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1408 straipsnio 3 dalyje nurodytas užsienietis (prieglobsčio prašytojas, ar nelegaliai Lietuvos Respublikos valstybės sieną kirtęs užsienietis), įgijęs 14013 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar 3 dalies 2 punkte nustatytą teisę dirbti (toliau – užsienietis, įgijęs teisę dirbti).
 • Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos paskelbimo reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuris komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.
 • Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos nuo jos užregistravimo dienos, o įdarbinant užsienietį, turintį nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčius, ir užsienietį, įgijusį teisę dirbti – 1 darbo diena.
 • Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

DĖMESIO

 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdaviams, norintiems įdarbinti užsieniečius Lietuvos Respublikoje dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, nebereikia kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti nurodytiems užsieniečiams išdavimo.
 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdaviai neturi pareigos kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo, jei ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Išduodant leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį, kai kreipiasi darbdavys, kuris buvo užregistravęs laisvą darbo vietą, pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį;

(Prašyme be kitos informacijos darbdavys nurodo vieną iš trijų alternatyvų:

* informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams;

arba informaciją apie užsieniečio turimą ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams;

* arba informaciją apie užsieniečiui numatomą mokėti mėnesinį darbo užmokestį – ne mažesnį, negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis, atitinkantį nustatytą laisvai darbo vietai.

 SVARBU. Jeigu užsienietis, turintis nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius,arba užsienietis, įgijęs teisę dirbti, neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, pateikiama informacija apie šio užsieniečio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbdavio keliamiems konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti.)

 1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija, o užsieniečio, įgijusio teisę dirbti, – galiojančio kelionės dokumento (jeigu jį turi) ir užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, kopija;
 2. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, kopija (jei užsienietis tokį turi);
 3. darbdavio įsipareigojimas (nurodoma darbdavio pavadinimas arba darbdavių pavadinimai, jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, kodas (-ai), pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas (-ai)) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį arba darbo keliems darbdaviams sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, o įdarbinant užsienietį, turintį nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius – laikotarpiui iki nacionalinės vizos galiojimo pabaigos, įdarbinant užsienietį, įgijusį teisę dirbti, – laikotarpiui iki užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, galiojimo pabaigos;
 4. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas). Jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, nurodytą pažymą turi pateikti visi darbdaviai;
 5. darbdavio informacija apie valstybinio socialinio draudimo įmokų už visus įmonėje įdarbintus užsieniečius mokėjimą per pastarųjų 180 dienų laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą). Jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, nurodytą informaciją turi pateikti visi darbdaviai;
 6. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (121,00 EUR) valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

Išduodant leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, komandiruojamam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, komandiruojamam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką;

(Prašyme be kitos informacijos nurodoma viena iš dviejų alternatyvų:

* informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu,

arba informacija apie užsieniečio turimą ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu) 

 1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 2. patvirtinta paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarties, sudarytos tarp įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, ir užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės, kurioje komandiruojamas užsienietis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį (toliau – siunčiančioji įmonė), kopija. Kartu su esminėmis sąlygomis paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
 3. patvirtinta užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje kopija;
 4. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančiojoje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiama dokumento kopija; Prašymą teikiant paštu, teikiamas dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija), ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimas, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir įsipareigojimas dėl socialinio draudimo). Jei užsienio valstybės kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir patvirtinimas dėl socialinio draudimo) (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiamos dokumentų kopijos; Prašymą teikiant paštu, teikiami dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos);
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 6. įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, informacija apie valstybinio socialinio draudimo įmokų už visus įmonėje įdarbintus užsieniečius mokėjimą per pastarųjų 180 dienų laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 7. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (121,00 EUR) valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

Išduodant leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui galiojimo pratęsimą, pateikiami šie dokumentai:  

 1. Prašymas pratęsti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 4. darbdavio, įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, informacija apie valstybinio socialinio draudimo įmokų už visus įmonėje įdarbintus užsieniečius mokėjimą per pastarųjų 180 dienų laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 5. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (52,00 EUR) valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti galiojimo pratęsimą.

SVARBU ŽINOTI

 Užsieniečio turimai kvalifikacijai ar darbo patirčiai patvirtinti darbdavys ar įmonė, ar fizinis asmuo turi turėti tai įrodančius dokumentus ir pareikalavus juos pateikti Užimtumo tarnybai.

 • Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) arba įmonės vadovo ar fizinio asmens, ar jų įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, pateiktas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.
 • Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
 • Prašymas ir dokumentai Užimtumo tarnybai pateikiami elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens), įmonės vadovo, ar fizinio asmens, ar jų įgalioto asmens elektroniniu parašu arba paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens), įmonės vadovo ar fizinio asmens, ar jų įgalioto asmens parašu).
 • Siekiant pratęsti leidimo dirbti galiojimą, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki jo galiojimo pabaigos, Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt arba paštu pateikiamas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą. Prašymo pateikimo terminas netaikomas, jei pratęsiamas išduoto leidimo dirbti galiojimas užsieniečiui, turinčiam nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius, ar užsieniečiui, įgijusiam teisę dirbti.
 • Darbdaviai informuoja Užimtumo tarnybą apie neįdarbintą užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, išduoto leidimo dirbti data ir numeris) ir prašo panaikinti leidimą dirbti per 7 kalendorines dienas nuo nacionalinės vizos išdavimo dienos, kitais atvejais – nuo leidimo dirbti išdavimo dienos.

 DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai dėl leidimo dirbti užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išdavimo Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami ir atitinkamas sprendimas priimamas per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos, o dėl leidimo dirbti galiojimo pratęsimo – per 5 darbo dienas. 

DĖMESIO

Už leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui (prireikus – jo dublikato) išdavimą, leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys ar įmonė, ar fizinis asmuo, pas kurį laikinai komandiruojamas užsienietis, privalo sumokėti iki prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

už leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų – 121 EUR;

už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR;

už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

 Įmokos už leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą/pratęsimą mokėjimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą – 5801;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už leidimą dirbti užsieniečiui (nurodoma užsieniečio vardas ir pavardė).
REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. darbo sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis;
 4. tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai;
 5. užsieniečio darbo laikotarpis negali viršyti užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpio.

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

DĖMESIO

Primename, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdaviui nustatyta pareiga pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU pranešimas) apie nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvos Respubliką komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

SVARBU. LDU pranešimai nuo 2021 m. kovo 1 d. privalo būti teikiami APIE VISUS PAGAL DARBO SUTARTĮ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBDAVIU ĮDARBINTUS IR Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ KOMANDIRUOJAMUS UŽSIENIEČIUS, nesvarbu, iš kurios šalies jie būtų (tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir iš Europos Sąjungos valstybių narių).

LDU pranešimas apie pagal darbo sutartį įdarbintą užsienietį (ir tais atvejais, kai užsienietis darbdavio pavedimu dirbs užsienyje) yra pildomas ir pateikiamas per EDAS ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Patikslintą LDU pranešimą apie pagal darbo sutartį su Lietuvos Respublikos darbdaviu dirbančius užsieniečius privaloma teikti tuo atveju, kai pateikus LDU pranešimą:

 1. pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas– teikiamas per 1 darbo dieną nuo informacijos apie teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos;
 2. pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiaunei buvo nurodyta LDU pranešime (tai taikoma ir neterminuotos darbo sutarties atveju) – teikiamas per 1 darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.

Dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / +370 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Čia rasite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą rasite čia.

Registracija