*alt_site_homepage_image*

ES migrantų socialinė apsauga

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo (suvestinė redakcija nuo 2022-07-19) 2010.07.28 SADM ir SAM įsakymas Nr. A1-376/V-676
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01) 2017.12.22 SADM įsakymas Nr. A1-646

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas 2020.06.12 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-212

Reglamentai, rekomendacijos

1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje 1971.06.14 Reglamentas Nr. 1408/71
1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 118/97 iš dalies keičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką 1996.12.02 Reglamentas Nr. 118/97
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) 2004.04.29 Reglamentas Nr. 883/2004
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) 2009.09.16 Reglamentas Nr. 987/2009
2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos 2009.08.27 Reglamentas Nr. 780/2009
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės 2010.11.24 Reglamentas Nr. 1231/2010
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė 2009.06.12 Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos rekomendacija Nr. U2
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė 1996.11.28 EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 2016.04.13 Reglamentas Nr. 2016/589
Registracija