*alt_site_homepage_image*

Korupcijos prevencija

Privačių interesų deklaravimas

Deklaruoti privačius interesus privalo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 • Valstybės tarnautojai;
 • Struktūrinių padalinių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • Planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausieji specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • Projektų valdymo skyriaus vyriausieji specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • Turto valdymo skyriaus vyriausieji, vyresnieji specialistas ir specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyriaus vyriausieji specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vyriausieji specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis;
 • Klientų aptarnavimo skyrių ir departamentų vyriausieji, vyresnieji specialistas ir specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis (išskyrus vykdančius referento, bendradarbiavimo koordinatoriaus ir informavimo konsultanto funkcijas);
 • viešųjų pirkimų:
  • komisijų nariai;
  • darbuotojai, Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (pirkimų organizatoriai);
  • asmenys, dalyvaujantys kaip ekspertai Užimtumo tarnybos atliekamose pirkimų procedūrose;
  • iniciatoriai.

Patvirtinta Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-231 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo”.

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas nustato pagrindinius Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, antikorupcinio elgesio principus, kurių jie įpareigojami laikytis, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir vykdydami jiems pavestas funkcijas:

Apie korupcijos pasireiškimo atvejus Užimtumo tarnybos veikloje galima pranešti elektroninio pašto adresu stopkorupcija@uzt.lt arba telefono numeriu 1883
Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas.

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO NUOSTATOMIS

Korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2019–2022 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2019–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

UŽIMTUMO TARNYBOS 2019-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

UŽIMTUMO TARNYBOS 2019–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

IŠVADA DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

Už korupcijos prevenciją Užimtumo tarnyboje yra atsakinga korupcijos prevencijos specialistė Rugilė Norušiūtė, el. paštas: rugile.norusiute@uzt.lt, tel. numeris: +370 700 79159

Registracija