*alt_site_homepage_image*

Išmoka darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio

Nuo 2022 m. liepos 1 d. darbdaviai gali kreiptis dėl išmokos už pritrauktą aukštos kvalifikacijos darbuotoją iš užsienio.

Ši vienkartinė paskata negalės viršyti 6652,8 (7,2 MMA) ir dėl jos darbdavys galės kreiptis ne anksčiau nei po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios. Už įdarbintą Ukrainos pilietį darbdaviui išmoka nepriklausys.

Prašymas Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą prašymą, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) darbdavio prašo jį patikslinti per 3 darbo dienas.

Prašymo forma

Kartu su prašymu reikia pateikti:

 • neterminuotos darbo sutarties kopiją;
 • darbdavio pažymą apie prašymą pateikusio asmens vidutinį vieno mėnesio darbo užmokestį;
 • pažymą apie darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinį vieno mėnesio bruto darbo užmokestį.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioją Užimtumo įstatymo pakeitimai, numato teisę gauti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio. Išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio reglamentuoja Užimtumo įstatymo  482 straipsnis.

Kas turi teisę gauti išmoką?

Teisę gauti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, turi darbdavys, kuris atitinka visas šias sąlygas:

1) darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas (kuriam nėra iškelta bankroto byla, kuris nėra likviduojamas, dėl kurio nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu, nėra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos; kuris neturi įsiskolinimų savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų Užimtumo tarnybai; kurios vadovas per paskutinius vienus metus neturėjo baudos, paskirtos už šio įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus paskirtą administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus);

2) darbdavys yra sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje (nuotolinio darbo atveju – dėl darbo funkcijų atlikimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos) su asmeniu, kuris atitinka šio įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir iki darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios bent 5 ankstesnius kalendorinius metus nebuvo šio darbdavio ar kitos įmonės, atstovybės ar filialo, kurie priklauso tai pačiai įmonių grupei (kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme) kaip ir šis darbdavys, darbuotojas.

Išmokos trukmė ir dydis

Nustatytas sąlygas atitinkantiems darbdaviams už kiekvieną įdarbintą asmenį, atitinkantį Užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, skiriama ir mokama vienkartinė išmoka darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, kurios dydis yra lygus įdarbinto asmens vidutiniam vieno mėnesio bruto darbo užmokesčiui, skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį nuo asmens įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, sudarytą vadovaujantis šio įstatymo 481 straipsnio 1 dalies 3 punktu, dienos, bet ne didesnis kaip 6652,8 (7,2 MMA) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos vienam įdarbintam asmeniui.

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

 Kreipiantis Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio skyrimo, teikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas skirti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio (Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas 1 priedas)). (Prašymo formą galima rasti  čia );
 2. Patvirtinimas apie įdarbinto asmens atitiktį Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 482straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytoms sąlygoms  (toliau – Patvirtinimas) (Aprašo 2 priedas) (Patvirtinimo formą galima rasti čia) . Patvirtinimas apie kiekvieną įdarbintą asmenį pildomas atskirai;
 3. Neterminuotos (-tų) darbo sutarties (-čių), sudarytų su įdarbintu asmeniu (-imis), kopija (-os);
 4. Pažyma (-os) dėl įdarbinto (-tų) asmens (-nų) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį;
 5. Pažyma dėl darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens, už kurį prašoma Išmokos, įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio;
 6. Darbdavio, siekiančio gauti Išmoką, atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 3 priedas) .

Darbdavys dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Prašymas Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Pažymėtina, kad gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus dokumentus ar Prašymą pateikus nustatytu būdu, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) darbdavio prašo patikslinti Prašymą, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.

Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai, netinkamai arba nepilnai užpildyti bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti  ir tinkamai užpildyti dokumentai.

Prašymo forma

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

 Kreipiantis dėl išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams pateikiama:

 1. Prašymą skirti išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas arba Prašymą skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas skyrimo;
 2. neterminuotos darbo sutarties, sudarytos tarp Prašymą pateikusio asmens ir darbdavio, kopija;
 3. darbdavio pažyma dėl Prašymą pateikusio asmens vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 1 priedą, arba skaičiuojant 3 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 2 priedą;
 4. darbdavio pažyma dėl darbuotojų praėjusių kalendorinių metų (prieš Prašymą pateikusio asmens įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio.
Registracija