PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Aušra DrublionienėSkyriaus vedėja+370 5 236 0786ausra.drublioniene@uzt.lt Funkcijos
Gita LukošienėVyriausioji specialistė+370 5 236 0783gita.lukosiene@uzt.lt Funkcijos
Dovilė MartinaitienėVyriausioji specialistė+370 5 236 0783dovile.martinaitiene@uzt.lt Funkcijos
Zita PaulauskaitėVyriausioji specialistė+370 5 270 0804zita.paulauskaite@uzt.lt Funkcijos
Nijolė PuidokienėVyriausioji specialistė+370 4 466 1750nijole.puidokiene@uzt.lt Funkcijos
Genovaitė LeipuvienėVyriausioji specialistė+370 4 558 1577genovaite.leipuviene@uzt.lt Funkcijos
Indrė KiudulienėVyriausioji specialistė+370 4 150 2839indre.kiuduliene@uzt.lt Funkcijos
Danuta ŠeipunVyriausioji specialistė+370 52 36 0794danuta.seipun@uzt.lt Funkcijos
Close Menu

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
13.3. studijų kryptis – teisė;
13.4. studijų kryptis – verslas;
13.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
5. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
12. Dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus.
13. Atlieka Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų analizę, dalyvauja rengiant personalo skaičiaus nustatymo normatyvus.
14. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus centralizuotam personalo administravimo funkcijų atlikimui ir kontroliuoja įvykdymą.
15. Kontroliuoja duomenų suvedimą į valstybės tarnautojų registrą ir Personalo valdymo sistemą.
16. Vykdo Personalo valdymo sistemos priežiūrą.
17. Dalyvauja rengiant vidinės komunikacijos planus, organizuoja neformalius renginius.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
19.3. studijų kryptis – teisė;
19.4. studijų kryptis – komunikacija;
19.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, viešuosius pirkimus, Valstybės registrų įstatymo ir Valstybės tarnautojų registro nuostatas bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Užimtumo tarnybos veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą viešojo administravimo įstaigose;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
1.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. apskaito laisvas pareigybes Užimtumo tarnyboje;
2.2. rengia įsakymų projektus komandiruočių klausimais;
vykdo vienos dienos komandiruočių stebėseną;
2.3. suveda duomenis į Valstybės tarnautojų registrą ir Personalo valdymo informacinę sistemą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.4. suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę;
2.5. organizuoja personalo konkursų ir atrankų procedūras:
2.5.1. rengia įsakymų projektus dėl konkursų ar atrankų paskelbimo, komisijos sudarymo;
2.5.2. vykdo pretendentų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo stebėseną, patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka reikalavimus;
2.5.3. rengia pranešimų projektus apie konkurso vietą ir laiką;
2.5.4. įformina konkursų dokumentus;
2.5.5. vykdo konkursų komisijų sekretoriaus funkcijas;
2.2.6. skelbia informaciją apie vykdomus konkursus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir pan.;
2.5.7. Vykdo potencialių pretendentų pritraukimą dalyvauti konkursuose ir atrankose;
2.5.8. Vedą visų konkursų ir atrankų apskaitą;
2.6. dalyvauja suteikiant atostogas personalui:
2.6.1. sudaro kasmetinių atostogų eilę, paskaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nustato priklausančias kasmetines atostogas kiekvienam tarnautojui ir darbuotojui;
2.6.2. paskaičiuoja atleidimo iš pareigų atveju nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;
2.6.3. veda atostogų suteikimo apskaitą;
2.6.4. rengia įsakymų projektus atostogų klausimais;
2.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.8. dalyvauja nagrinėjant paklausimus bei rengiant atsakymų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.9. organizuoja Užimtumo tarnybos personalo sveikatos patikras;
2.10. organizuoja šventinių Užimtumo tarnybos direktoriaus sveikinimų išsiuntimą arba įteikimą, sudaro asmeninių ir darbo jubiliejų bei sukakčių sąrašus, organizuoja personalo sveikinimus asmeninių arba darbo švenčių proga;
2.11. rengia Užimtumo tarnybos direktoriaus teikimus, pristatymus valstybės apdovanojimui skirti, dokumentus dėl pasižymėjimo ženklo „Gerumo žvaigždė“, padėkos, sveikinimo raštus, rūpinasi jų įforminimu bei veda jų apskaitą;
2.12. administruoja personalo pasiūlymų, atsiliepimų ir skundų dėžutę, analizuoja pasiūlymus, atsiliepimus ir skundus bei teikia pasiūlymus dėl problemų išsprendimo;
2.13. renka duomenis, analizuoja, apibendrina ir rengia informacijas bei ataskaitas jo kompetencijos klausimais;
2.14. dalyvauja sudaromų darbo grupių ir komisijų, susijusių su personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymu, veikloje ir organizuoja šių darbo grupių ir komisijų darbą, dalyvauja pasitarimuose personalo valdymo klausimais;
2.15. pildo Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.15. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą personalo valdymo klausimais;
2.16. nustato poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.17. rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal Skyriaus kompetenciją ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.18. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui dokumentų bylas priskirtas dokumentacijos plane;
2.19. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
12. Dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus.
13. Rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal Skyriaus kompetenciją ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams.
14. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus centralizuotam personalo administravimo funkcijų atlikimui.
15. Pavaduoja Skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe.
16. Organizuoja personalo sveikatos patikras.
17. Suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
19.3. studijų kryptis – teisė;
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
12. Dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus.
13. Rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal Skyriaus kompetenciją ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams.
14. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus centralizuotam personalo administravimo funkcijų atlikimui.
15. Pavaduoja Skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe.
16. Organizuoja personalo sveikatos patikras.
17. Suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
19.3. studijų kryptis – teisė;
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
12. Dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus.
13. Rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal Skyriaus kompetenciją ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams.
14. Teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus centralizuotam personalo administravimo funkcijų atlikimui.
15. Pavaduoja Skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe.
16. Organizuoja personalo sveikatos patikras.
17. Suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
19.3. studijų kryptis – teisė;
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
19.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Valstybės tarnautojų registro nuostatas bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Užimtumo tarnybos veiklą;
1.4. gebėti valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.2. organizuoja Užimtumo tarnybos personalo konkursų ir atrankų procedūras;
2.2.7. skelbia informaciją apie vykdomus konkursus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir pan.;
2.3. organizuoja atostogų suteikimą Užimtumo tarnybos personalui:
2.3.1. sudaro kasmetinių atostogų eilės projektą, paskaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nustato priklausančias kasmetines atostogas kiekvienam tarnautojui ir darbuotojui;
2.3.2. paskaičiuoja atleidimo iš pareigų atveju nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;
2.3.3. veda atostogų suteikimo apskaitą;
2.3.4. rengia įsakymų projektus atostogų klausimais;
2.4. rengia įsakymų projektus komandiruočių klausimais;
2.6. organizuoja Užimtumo tarnybos personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;
2.7. organizuoja personalo profesinę saviugdą;
2.8. įgyvendina tradiciją dėl tarpusavio žinių ir gerosios patirties perteikimo kolegoms, organizuoja žinių ir gerosios patirties pristatymus;
2.9. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių vadovus vykdant personalo adaptavimą ir integravimą, dalyvauja įforminant personalo adaptavimo dokumentus;
2.10. skaičiuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir profesinio darbo patirties stažus Užimtumo tarnybos personalui, atlieka jų tikslinimus ir kontrolę;
2.11. organizuoja Užimtumo tarnybos KAD personalo veiklos vertinimus;
2.12. supažindina personalą su įsakymais personalo valdymo, atostogų, komandiruočių klausimais, skyriaus nuostatais, pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.13. suveda duomenis į Valstybės tarnautojų registrą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. suveda duomenis į PVS jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę;
2.16. rengia ir siunčia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
2.17. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų pagaminimą ir išduoda juos;
2.18. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
2.19. organizuoja Užimtumo tarnybos personalo sveikatos patikras;
2.20. derina studentų praktikantų paskirstymą Užimtumo tarnybos struktūriniuose padaliniuose;
2.21. rengia užuojautas darbuotojams dėl artimųjų mirties ar mirusiojo darbuotojo šeimai;
2.23. užtikrina karo prievolės įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
2.24. organizuoja tradicinius šventinius ar neformalius renginius, susitikimus, siekiant vystyti personalo gebėjimus atlikti savo funkcijas;
2.29. renka duomenis, analizuoja, apibendrina ir rengia informacijas bei ataskaitas jo kompetencijos klausimais;
2.31. dalyvauja sudaromų darbo grupių ir komisijų, susijusių su personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymu, veikloje ir organizuoja šių darbo grupių ir komisijų darbą, dalyvauja pasitarimuose personalo valdymo klausimais;
2.33. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos personalui personalo valdymo klausimais;
2.34. nustato poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.36. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Užimtumo tarnybos personalo asmens bylas, darbo sutartis ir kitas dokumentų bylas priskirtas dokumentacijos plane;
2.37. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
2.37. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, viešuosius pirkimus, Valstybės registrų įstatymo ir Valstybės tarnautojų registro nuostatas bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Užimtumo tarnybos veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą viešojo administravimo įstaigose;

1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;

1.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;

1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja apdorojant su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus dalyvauja koordinuojant su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
2.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2.3. organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;
2.4. organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
2.5. organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą;
2.6. rengia ir teikia informaciją personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą;
2.7. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;
2.8. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;
2.9. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
2.10. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;

2.11. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus;
2.12. rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal Skyriaus kompetenciją ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.13. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus centralizuotam personalo administravimo funkcijų atlikimui;
2.14. organizuoja personalo sveikatos patikras;
2.15. suveda privalomus skelbti duomenis į Užimtumo tarnybos interneto svetainę;
2.16. administruoja darbuotojams skirtą pasitikėjimo telefono liniją;
2.17. rengia darbuotojų apklausų anketas, organizuoja personalo apklausas, apibendrina rezultatus ir teikia juos analizei Kokybės vadybos skyriui;
2.18. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;

2.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.