Užimtumo tarnybos veiklos tikslai yra:

  • derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą;
  • didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes;
  • gerinti teikiamų darbo rinkos paslaugų ir taikomų užimtumo rėmimo priemonių kokybę.

Šiems tikslams pasiekti vykdomos funkcijos yra nustatytos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose.

Šių funkcijų vykdymas matuojamas pagrindiniais Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliais, pateiktais apačioje esančioje lentelėje.

Nr.

Pagrindiniai Užimtumo tarnybos veiklos vertinimo rodikliai

Pasiekta rodiklio reikšmė 2020 m.

1.

Per metus užimtais tapusių bedarbių lygis, proc.

40,2

2.

Per metus užimtais tapusių ilgalaikių bedarbių lygis, proc.

25,3

3.

Per metus užimtais tapusių ribotų įsidarbinimo galimybių bedarbių lygis, proc.

19,2

4.

Teigiamų pasiūlymų įsidarbinti rezultatų lygis, proc.

31,0

5.

Bedarbių perėjimo į užimtumą per 6 mėn. nuo registracijos dienos lygis, proc.

69,2

6.

Bedarbių perėjimo į užimtumą per 12 mėn. nuo registracijos dienos lygis, proc.

90,0

7.

Bedarbių perėjimo į užimtumą per 3 mėn. po dalyvavimo profesinio mokymo priemonėje (pagal dvišales sutartis) lygis, proc.

48,5

8.

Profesinio mokymo sutartinių įsipareigojimų vykdymo lygis (dirbti 6 mėn. po PM), proc.

46,9

9.

Darbo ieškančių asmenų, baigusių profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonės, įdarbinimo po 6 mėnesių rodiklis, proc.

69,8

10.

Darbo ieškančių asmenų įdarbinimo/įsidarbinimo po dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse tvarumas po 12 mėn., proc.

59,6

11.

Darbo ieškančių asmenų, besinaudojančių el. paslaugomis, dalis, proc.

71,8

12.

Darbo ieškančių asmenų pasitenkinimo Užimtumo tarnybos paslaugomis lygis, proc.

83,2

13.

Veikiančių ūkio subjektų, ieškojusių darbuotojų besinaudojant Užimtumo tarnybos paslaugomis, dalis, proc.

18,5

14.

Laisvų darbo vietų užpildymo lygis, proc.

64,7

15.

Vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė, d. d.

11,8

16.

Įregistruotų darbo vietų skaičiaus augimas, proc.

-10,0

17.

Kokybiškų (siūloma alga yra lygi ar didesnė už savivaldybės vidurkį) laisvų darbo vietų lygis, proc.

12,6

18.

Darbdavių, besinaudojančių el. paslaugomis, dalis, proc.

78,8

19.

Darbdavių pasitenkinimo Užimtumo tarnybos paslaugomis lygis, proc.

60,7

20.

Laiku suvesta informacija apie asmenų dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse į informacinę sistemą, proc.

90,7

21.

Elektroninių dokumentų srauto lygis, proc.

38,4

22.

Darbuotojų pasitenkinimo darbu Užimtumo tarnyboje lygis, proc.

68,0