Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis specialistas (BDAR) (terminuota darbo sutartis)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (BDAR) (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • informuoti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją (-jus) ir duomenis tvarkančius Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų prievoles pagal Reglamentą ir kitus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus asmens duomenų saugos klausimais;
 • stebėti, kaip Užimtumo tarnyboje laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje;
 • didinti duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Užimtumo tarnybos darbuotojų sąmoningumą asmens duomenų saugos srityje, rengti mokymus bei metodinę medžiagą asmens duomenų apsaugos klausimais;
 • bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos administracijos padaliniais, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, užsienio valstybių institucijomis asmens duomenų apsaugos klausimais;
 • atlikti kontaktinio asmens funkcijas, asmens duomenų saugos priežiūros institucijoms kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas;
 • paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį;
 • konsultuoti Užimtumo tarnybos administracijos padalinių darbuotojus dėl asmens duomenų apsaugos priemonių taikymo;
 • pagal kompetenciją konsultuoti duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją (-jus) ir Užimtumo tarnybos darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;
 • tvarkyti asmens duomenų apsaugos Užimtumo tarnyboje stebėsenos dokumentus, užtikrinti tinkamą jų saugojimą, naikinimą ir archyvavimą;
 • nagrinėti deleguotus Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus asmenų skundus dėl galimų darbo ieškančių asmenų ir darbdavių teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, rengti atsakymus į šiuos skundus projektus, bei dalyvauti rengiant su šių pažeidimų tyrimu susijusių dokumentų projektus.

  Mes tikimės, kad Jūs:
 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų

studijų srities išsilavinimą;

 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacijos ir/ar informacinių sistemų saugos,

audito ar teisės srityje;

 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus

teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir juos įgyvendinančius teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą, išmanote vidaus ir viešojo administravimo taisykles ir procedūras;

 • suprantate Užimtumo tarnyboje duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas,

duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius;

 • mokate anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti

informaciją ir rengti išvadas;

 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis –nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. spalio 7  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-bdar-vyriausiasis-specialistas-bdar-322;606460.html