PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas (194 KB)

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašą tvirtinę ir keitę Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai: 2017-01-06 V-19 (134 KB); 2017-04-25 V-244 (149 KB); 2017-10-06 V-548(195 KB)

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-01)1997.10.14Įstatymas Nr. VIII-450   
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822   
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 

Nutarimai

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2008.12.08Nutarimas Nr. 1320   
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112   
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-29)2012.01.25Nutarimas Nr. 165   
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-31)2017.08.31SADM įsakymas Nr. A1-348   
Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas2018.12.21SADM ir ŪKMIN įsakymas Nr. A1-752/4-798   
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo (galiojanti redakcija nuo 2017-07-01)2017.06.21SADM įsakymas Nr. A1-311   
Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-20)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604   
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162   
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573   
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257   
Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas 2019.05.13SADM įsakymas Nr. A1-269   
Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas2018.12.12SADM įsakymas Nr. A1-715   
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2018.11.05SADM įsakymas Nr. A1-614 

Kitų ministrų įsakymai 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2008.01.11ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2019.07.31UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353   
Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-07)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384   
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-15)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383   
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2018.03.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-113   
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-14)2018.05.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-227   
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-20)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388   
Profesinio mokymo teikėjų įtraukimo į profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-01)2019.03.22UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-141   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92   
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-10-15)2019.05.20UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-253   
Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Trišalės sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Dvišalės sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Mokymo sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Trišalės stažuotės sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Dvišalės sutarties dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Pameistrystės mokymo sutarties standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-24)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389   
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497   
Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas2018.12.07UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-602   
Priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarka2017.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-664   
Rašytinio patvirtinimo dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Trišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direkoriaus įsakymas Nr. V-163   
Dvišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163   
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašas2018.04.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-150   
Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-22)2019.01.15UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-17   
Dėl Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo 2019.10.17UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-408   
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas užimtų asmenų profesinis mokymas, sąrašas2018.05.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 
Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui “Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis” įgyvendinti tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-10-04)2019.07.12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-337   
Įstatymai  
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-27 iki 2019-12-31)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-03)2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869
Nutarimai  
Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-15)2004.12.24Nutarimas Nr. 1656
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.06.22SADM įsakymas Nr. A1-314
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-17)2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaitos formų patvirtinimo2015.04.24SADM įsakymas Nr. A1-234
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai  
Įmonės kortelės formos pavyzdys2011.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-56
Dėl Tarpininkavimo įdarbinant ir Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų bei Pagrindinių klientų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo2013.04.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-197
Apsilankymų pas darbdavius tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2014-03-31)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-273
Sprendimo dėl veiksmų su statusais ir registracija forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-24)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389
Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Darbo ieškančio asmens kortelės forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Darbo ieškančio asmens atmintinės forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Darbo ieškančio asmens apsilankymo kortelės forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-03)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2019 m. kalendorius2018.12.17UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-623

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-27 iki 2019-12-31)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603   
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-02)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-01)1999.06.17Įstatymas Nr. VIII-1234   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374   
LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-02)2001.11.06Įstatymas Nr. IX-574   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-02)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)1997.07.02Įstatymas Nr. VIII-371   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-19 iki 2019-12-31)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-11)1996.08.13Įstatymas Nr. I-1491   
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-23)2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2015-09-01)2015.06.30Įstatymas Nr. XII-1927   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 

Nutarimai

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-23)2007.08.22Nutarimas Nr. 875   
Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358   
      
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569   
      
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2017.06.21Nutarimas Nr. 496   
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2002.06.25Nutarimas Nr. 977   
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-01)2003.04.18Nutarimas Nr. 480   
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (aktuali redakcija nuo 2016-04-28)2015.08.26Nutarimas Nr. 903   
      
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-01)2017.04.05Nutarimas Nr. 254   
    

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Pavyzdinė darbo sutarties forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-12)2017.06.29SADM įsakymas Nr. A1-343   
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169   
Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-21)2019.04.30SADM įsakymas Nr. A1-240   
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo2018.11.29SADM įsakymas Nr. A1-686   
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 

Kitų ministrų įsakymai

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-31)2005.05.25FM įsakymas Nr. 1K-170   
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-21)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašas2017.01.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-25   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202   
Klientų aptarnavimo telefonu Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinėse darbo biržose tvarka2018.03.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-94   
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2015-05-07)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400 redakcija   
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2014-08-13)2010.09.22LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509   
Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-950   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas2013.06.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-321   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės2018.11.14UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-535   
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas2019.03.22UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-140   
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas 2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-167   
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279   
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės2019.02.11UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-71   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriais vadovaujantis įgyvendinama įstaigos vidaus kontrolė, sąrašas2016.03.07LDB direktoriaus tvirtinimo žyma   
Dėl vidaus kontrolės Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užtikrinimo2014.12.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-760  
    
Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2017.10.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-578 

Reglamentai, rekomendacijos

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.)2016.04.27Reglamentas Nr. 2016/679 

Socialinės apasaugos ir darbo ministro įsakymai

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo2010.07.28SADM ir SAM įsakymas Nr. A1-376/V-676   
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.12.22SADM įsakymas Nr. A1-646 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas2018.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-209 

Registracijos, rekomendacijos

1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje1971.06.14Reglamentas Nr. 1408/71   
1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 118/97 iš dalies keičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką1996.12.02Reglamentas Nr. 118/97   
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2004.04.29Reglamentas Nr. 883/2004   
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2009.09.16Reglamentas Nr. 987/2009   
2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos2009.08.27Reglamentas Nr. 780/2009   
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės2010.11.24Reglamentas Nr. 1231/2010   
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė2009.06.12Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos rekomendacija Nr. U2   
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė1996.11.28EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21   
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/20132016.04.13Reglamentas Nr. 2016/589 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-27 iki 2019-12-31)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas2017.07.05SADM įsakymas Nr. A1-383 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275 

Įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS2011.06.22Įstatymas Nr. XI-1500   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1991.06.25Įstatymas Nr. I-1489   
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2003.12.04Įstatymas Nr. IX-1871 

Nutarimai 

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas2017.06.28Nutarimas Nr. 518 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314   
Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa (galiojanti redakcija nuo 2013-04-21)2013.04.17SADM įsakymas Nr. A1-169   
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija nuo 2016-12-03)2014.08.19SADM įsakymas Nr. A1-416   
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-26)2013.12.16SADM įsakymas Nr. A1-692   
Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas2015.01.09SADM įsakymas Nr. A1-11   
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573   
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-14)2013.02.25SADM įsakymas Nr. A1-73   
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-27)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Dėl talentų banko programos plėtojimo2013.03.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-137   
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo2014.02.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-107   
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tobulinimo2016.11.18LDB direktoriaus įsakymas V-868 

Kita

Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo2014.01.14Bendradarbiavimo memorandumas 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-03)2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2018.11.21UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-560 

Konvencijos

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl privačių įdarbinimo agentūrų1997.06.19Konvencija ratifikuota 2004.02.12 įstatymu Nr. IX-2016 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-19)1991.11.28Įstatymas Nr. I-2044 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159   
Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144   
Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-08-06)2005.04.28SADM įsakymas Nr. A1-114   
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302   
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas2018.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-601  
    
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530   
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497   

Nutarimai

Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (aktuali redakcija nuo 2018-10-01)2005.04.18Nutarimas Nr. 413  

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144   
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302   
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 

Užimtumo tarnybosdirektoriaus įsakymai 

Siuntimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti redakcija nuo 2013-04-19)2013.04.09LDB direktoriaus ir NDNT direktoriaus įsakymas Nr. V-47/V-190   
Dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo2013.05.28LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-280   
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530   
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497   
      
    

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251  

Nutarimai

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852   
Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-23)2004.11.29Nutarimas Nr. 1501 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2019-03-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135   
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279   
Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2019-03-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2019-03-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2019-03-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formos (suvestinė redakcija nuo 2019-03-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinė forma (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420   
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144   
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-14)2019.02.13UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-72   
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas 2019.02.26UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-94   
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769   
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo2016.07.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-556   
Dėl Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo2017.03.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-174  

Konvencijos

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.88 Dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo1948.07.09Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507   
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 122 Dėl užimtumo politikos1964.07.09Konvencija ratifikuota 2003.11.03 įstatymu Nr. IX-1801   
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.142 Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales1975.06.04Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507   
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.159 Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo1983.06.20Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507 

Nutarimai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-20)2007.12.19Nutarimas Nr. 1443   
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789   
Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo (galiojanti redakcija nuo 2016-09-01)2014.11.12Nutarimas Nr. 1243   
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-28)2008.11.12Nutarimas Nr. 1225   
Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-05)2014.02.26Nutarimas Nr. 204   
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-06)2014.06.04Nutarimas Nr. 528   
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-20)2014.10.03Nutarimas Nr. 1090 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03)2014.12.29SADM įsakymas Nr. A1-668   
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2004-10-17)2004.04.16SADM įsakymas Nr. A1-101   
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-15)2015.02.24SADM įsakymas Nr. A1-90   
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-27)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283 

Kitų ministrų įsakymai 

Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-05-11)2007.12.12FM įsakymas Nr. 1K-366   
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-26 iki 2019-09-30)2014.10.08FM įsakymas Nr. 1K-316   
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-15)2014.12.30FM įsakymas Nr. 1K-499 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-02)2016.07.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-584   
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 

Reglamentai, rekomendacijos

      
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1304/2013   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1301/2013   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1303/2013   
2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles2006.12.08Reglamentas Nr. 1828/2006   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1309/2013  
Įstatymai  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206
Nutarimai  
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2019-09-07 iki 2019-10-31)2000.12.15Nutarimas Nr. 1458
   
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai  
Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019.09.18)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019.09.18)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019.09.18)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06)2017.05.15SADM įsakymas Nr. A1-253
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. I pusmečiui2018.12.18UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-628
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui2019.06.26UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-322
Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas 2019.06.12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-298
Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas 2019.10.01VSDFV direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395
Kitų ministrų įsakymai  
Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas2019.08.30Įsakymas Nr. 4-491

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu