Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-06-01)1997.10.14Įstatymas Nr. VIII-450   
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822   
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01)1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 

Nutarimai

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)2019.09.11Nutarimas Nr. 934   
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (suvestinė redakcija nuo 2018-12-29)2012.01.25Nutarimas Nr. 165   
Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15(2) straipsnio 2 dalį (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01)2016.07.11Nutarimas Nr. 730   
 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (suvestinė redakcija nuo 2022-06-24)2016.10.05Nutarimas Nr. 979   
Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas2019.10.23Nutarimas Nr. 1065 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01)2017.08.31SADM įsakymas Nr. A1-348   
Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas2018.12.21SADM ir ŪKMIN įsakymas Nr. A1-752/4-798   
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo2017.06.21SADM įsakymas Nr. A1-311   
Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2018-10-20)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604   
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162   
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573   
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257   
Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-09-08)2019.05.13SADM įsakymas Nr. A1-269   
Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-12)2018.12.12SADM įsakymas Nr. A1-715   
Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašas2020.06.03SADM  ir EIM įsakymas Nr. A1-495/4-401 
Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2022 metams prioritetų, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, nustatymo2022.07.01SADM, EIM ir AM įsakymas Nr. A1-455/4-854/D1-212 
Užimtumo tarybos veiklos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2020-03-03)2019.05.07SADM įsakymas Nr. A1-260 

 

   

Kitų ministrų įsakymai 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2008.01.11ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72 
Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas2022.06.30EIM įsakymas Nr. 4-849 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-07-20)2019.07.31UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353   
Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašas2022.09.21UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-294   
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas bedarbiams, sąrašas2022.08.03UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-236   
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo (suvestinė redakcija nuo 2022-04-12)2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2020.12.16UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-490   
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 m. (suvestinė redakcija nuo 2021-10-07)2021.05.10UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-201   
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas  (redakcija nuo 2022-08-17)2022.07.04UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-197   
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (redakcija galiojusi iki 2022-07-04)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388   
Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-30)2019.03.22UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-141   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašas2022.08.11UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-248   
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika2020.09.07UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353   
Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-12-07)2020.12.16UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-488   
Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-05-19)2018.12.07UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-602   
Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis” įgyvendinti tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-11-27)2019-07-12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-337   
Darbo rinkos prognozėmis nustatytų paklausių profesijų, įgyjamų dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo  profesinio mokymo programose, sąrašas2022.07.29UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-230   
Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo (suvestinė redakcija nuo 2022-04-21)2019.01.15UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-17   
Išmokos darbdaviams, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-09-15)2022.07.25UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223   
Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-09-15)2022.07.25UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223   
Savigalbos grupės metodika (suvestinė redakcija nuo 2020-11-17)2020.03.25UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-101   
Įstatymai  
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS(suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)2003.12.16Įstatymas Nr. IX-1904
Nutarimai  
Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2020-10-21)2004.12.24Nutarimas Nr. 1656
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai   
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.06.22SADM įsakymas Nr. A1-314
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (suvestinė redakcija nuo 2022-09-09)2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394
Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2022-04-27)2020.12.30EIM ir SADM įsakymas Nr. 4-1171/A1-1301
   
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai   
Apsilankymų pas darbdavius tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2014-03-31)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-273
Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2022 m. kalendorius2021.12.23UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-526
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo 2020.09.07UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353
Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodika 2021.12.29UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-532
Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims  tvarkos aprašas (galiojusi suvestinė redakcija iki 2022-07-04)2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-163
Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-12)2022.07.04UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-196
Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2022-02-04)2020.04.23UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-129

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603   
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-01-29)1999.06.17Įstatymas Nr. VIII-1234   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-12-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374   
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-05-01)2001.11.06Įstatymas Nr. IX-574   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2020-07-11)1997.07.02Įstatymas Nr. VIII-371   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-07-12)1996.08.13Įstatymas Nr. I-1491   
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR DUOMENŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-07-17)2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMAS 2015.06.30Įstatymas Nr. XII-1927   
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 

Nutarimai

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-09-03)2007.08.22Nutarimas Nr. 875   
Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-08-05)2008.04.24Nutarimas Nr. 358   
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (suvestinė redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569   
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)2017.06.21Nutarimas Nr. 496   
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-08-28)2002.06.25Nutarimas Nr. 977   
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-15)2003.04.18Nutarimas Nr. 480   
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2020-10-21)2015.08.26Nutarimas Nr. 903   
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-01-21)2018.11.28Nutarimas Nr. 1176   
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-11)2017.04.05Nutarimas Nr. 254   

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Pavyzdinė darbo sutarties forma (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2017.06.29SADM įsakymas Nr. A1-343   
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-08-01)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169   
Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)2019.04.30SADM įsakymas Nr. A1-240   
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2022 metais patvirtinimo2021.12.16SADM įsakymas Nr. A1-916   
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 

Kitų ministrų įsakymai

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-08-31)2005.05.25FM įsakymas Nr. 1K-170   
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2021-05-01)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašas2021.12.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-481   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių planas (suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)2019.12.31UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-470   
Klientų aptarnavimo telefonu ir internetinės telefonijos pagalba tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-05-28)2020.08.17UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-332   
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019-12-24)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400   
Dėl Užimtumo tarnybos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo 2021.03.19UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-113   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020.07.24UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-292   
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-03-24)2019.03.22UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-140   
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas 2019.04.01UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-167   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas2021.01.21UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-27   
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279   
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509   
Telefonu ir internetinės telefonijos pagalba aptarnaujamų asmenų autentifikavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-05-28)2020.08.17UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-332   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politika (suvestinė redakcija nuo 2022-07-12)2021.04.08UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-145  
 
Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2017.10.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-578 

Reglamentai, rekomendacijos

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.)2016.04.27Reglamentas Nr. 2016/679 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo (suvestinė redakcija nuo 2022-07-19)2010.07.28SADM ir SAM įsakymas Nr. A1-376/V-676   
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)2017.12.22SADM įsakymas Nr. A1-646 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas2020.06.12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-212 

Reglamentai, rekomendacijos

1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje1971.06.14Reglamentas Nr. 1408/71   
1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 118/97 iš dalies keičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką1996.12.02Reglamentas Nr. 118/97   
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2004.04.29Reglamentas Nr. 883/2004   
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2009.09.16Reglamentas Nr. 987/2009   
2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos2009.08.27Reglamentas Nr. 780/2009   
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės2010.11.24Reglamentas Nr. 1231/2010   
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė2009.06.12Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos rekomendacija Nr. U2   
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė1996.11.28EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21   
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/20132016.04.13Reglamentas Nr. 2016/589 

Įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS2011.06.22Įstatymas Nr. XI-1500   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)1991.06.25Įstatymas Nr. I-1489   
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01)2003.12.04Įstatymas Nr. IX-1871 

Nutarimai 

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)2017.06.28Nutarimas Nr. 518 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa2013.04.17SADM įsakymas Nr. A1-169   
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-05-20)2014.08.19SADM įsakymas Nr. A1-416   
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų planas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-28)2021.02.04SADM įsakymas Nr. A1-108   
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (suvestinė redakcija nuo 2014-11-14)2013.02.25SADM įsakymas Nr. A1-73   
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573   
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-27)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283   
    

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Dėl talentų banko programos plėtojimo2013.03.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-137   
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo2014.02.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-107   
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tobulinimo2016.11.18LDB direktoriaus įsakymas V-868 

Kita

Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo2014.01.14Bendradarbiavimo memorandumas 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470   
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)2018.11.21UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-560 

Konvencijos

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl privačių įdarbinimo agentūrų1997.06.19Konvencija ratifikuota 2004.02.12 įstatymu Nr. IX-2016 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)

Nutarimai

Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2020-08-01)

1991.11.28

2005.04.18

Įstatymas Nr. I-2044

Nutarimas Nr. 413

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159   
Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2020-08-26)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144   
Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (suvestinė redakcija nuo 2006-08-06)2005.04.28SADM įsakymas Nr. A1-114   
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2020-08-26)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302   
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-08-26)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-07-28)2018.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-601  
 
Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-03-31)2020.12.03UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-475   
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos patvirtinimo ir jo naudojimo tvarkos nustatymo2021.04.23UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-172   
Siuntimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma 2013.04.09LDB direktoriaus ir NDNT direktoriaus įsakymas Nr. V-47/V-190   

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2020-11-19)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251  
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2251 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS  2022.07.19Įstatymas Nr. XIV-1391  

Nutarimai

Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2020-07-01)2019.12.30Nutarimas Nr. 1340 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-11-24)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-07-11)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135   
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-07-02)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279   
Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-11-24)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225   
Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinė forma (suvestinė redakcija nuo 2020-07-02)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 

Kitų ministrų įsakymai

Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-11-17)

2000.05.31SAM įsakymas Nr. 301 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-07-20)2019.07.31UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353   
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas 2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144   
Dėl socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-08-30)2019.02.13UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-72   
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas (suvestinė redakcija nuo 2022-03-15)2019.02.26UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-94   
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769   
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo2022.07.08UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-208   
Dėl Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo2017.03.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-174  
Dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2022 metams2021.12.28UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-531  

Socialinių įmonių bei jose dirbančių asmenų informacinės sistemos nuostatai                              2020.09.17             UŽT direktoriaus  įsakymas Nr. V-369

Nutarimai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2019-10-22)2007.12.19Nutarimas Nr. 1443   
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789   
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-08-28)2008.11.12Nutarimas Nr. 1225   
Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2019-03-05)2014.02.26Nutarimas Nr. 204   
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą (suvestinė redakcija nuo 2022-07-22)2014.06.04Nutarimas Nr. 528   
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022-07-22)2014.10.03Nutarimas Nr. 1090 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2020-09-05)2014.12.29SADM įsakymas Nr. A1-668   
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2004-10-17)2004.04.16SADM įsakymas Nr. A1-101   
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-08-30)2015.02.24SADM įsakymas Nr. A1-90   
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (suvestinė redakcija nuo 2018-10-27)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283 
2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas2022.08.03SADM įsakymas Nr. A1-518 

Kitų ministrų įsakymai 

Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2008-05-11)2007.12.12FM įsakymas Nr. 1K-366   
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2021-04-27)2014.10.08FM įsakymas Nr. 1K-316   
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-07-29)2014.12.30FM įsakymas Nr. 1K-499 

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 

Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-12-04)

Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-11-27)

2021.06.18

2019.07.12

UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-253

UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-337

   
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurio veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašas2022.08.11UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-248 
    
Reglamentai, rekomendacijos     
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1304/2013   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1301/2013   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1303/2013   
2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles2006.12.08Reglamentas Nr. 1828/2006   
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20062013.12.17Reglamentas Nr. 1309/2013  
Įstatymai  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206
Nutarimai  
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2022-08-24)2000.12.15Nutarimas Nr. 1458
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai  
Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvota 2022 metams2021.12.07SADM įsakymas Nr. A1-878
Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-08-03)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133
Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-11-30)2020.06.12SADM įsakymas Nr. A1-545
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-03)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-08-03)2017.05.15SADM įsakymas Nr. A1-253
   
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai 
Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2022-04-01)2019.10.01VSDFV direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams2020.10.30UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-430
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams2021.11.12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-457

Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-10-09)

Kitų ministrų įsakymai

2019.06.12UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-298
Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo (suvestinė redakcija nuo 2022-04-21)
2022.02.28VRM įsakymas Nr. 1V-145
Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-07-02)2020.08.04EIIM įsakymas Nr. 4-639