PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
7. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
9. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
11. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
12. Nustato Užimtumo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir prioritetus, pagrindinius tarptautinio bendradarbiavimo tikslus ir uždavinius, apibrėžia bendradarbiavimo sritis, planuoja išteklius ir priemones jam įgyvendinti.
13. Analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką departamento kompetencijai priskirtais klausimais, teikia apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.
14. Seka informaciją apie Užimtumo tarnybos galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje, vertina dalyvavimo juose tikslingumą.
15. Esant poreikiui, padeda susikalbėti užsienio (anglų) kalba Užimtumo tarnybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis, oficialiais asmenimis ir tarptautinių organizacijų atstovais, verčia raštu iš užsienio (anglų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų) kalbą įvairius dokumentus arba organizuoja jų vertimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – politikos mokslai;
17.3. studijų kryptis – komunikacija;
17.4. studijų kryptis – ekonomika;
17.5. studijų kryptis – žurnalistika;
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
18.1. kalba – anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. seka informaciją apie Užimtumo tarnybos galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje, vertina dalyvavimo juose tikslingumą ir teikia pasiūlymus.
2.2. rengia paraiškas arba organizuoja paraiškų rengimą dalyvavimui tarptautiniuose projektuose.
2.3. koordinuoja vykdomų projektų veiklą, teikia informaciją ir ataskaitas vadovybei.
2.4. apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2.5. rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
2.6. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.
2.7. esant poreikiui, padeda susikalbėti užsienio (anglų) kalba Užimtumo tarnybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis, oficialiais asmenimis ir tarptautinių organizacijų atstovais, verčia raštu iš užsienio (anglų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų) kalbą įvairius dokumentus arba organizuoja jų vertimą.
2.8. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų ligos ir atostogų metu.
2.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją ir koordinuoja šios informacijos apdorojimą.
2.2. analizuoja ir teikia siūlymus vystomojo bendradarbiavimo ir ES Rytų partnerystės srityse, planuoja išteklius ir priemones tikslams įgyvendinti.
2.3. seka informaciją apie Užimtumo tarnybos galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje, vertina dalyvavimo juose tikslingumą ir teikia pasiūlymus.
2.4. koordinuoja veiklas susijusias su Užimtumo tarnybos įgyvendinamais projektais ir veiklomis grįžtamosios migracijos ir diasporos srityje.
2.5. inicijuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
2.6. rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
2.7. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.
2.8. esant poreikiui, padeda susikalbėti užsienio (anglų) kalba Užimtumo tarnybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis, oficialiais asmenimis ir tarptautinių organizacijų atstovais, verčia raštu iš užsienio (anglų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų) kalbą įvairius dokumentus arba organizuoja jų vertimą.
2.9. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų ligos ir atostogų metu.
2.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.