Subsidijos darbdaviams (iki 2020-12-31)

 • Post author:
 • Post published:2020-06-05
 • Post category:Karantinas

Subsidijos darbdaviams po prastovų

Subsidijos darbdaviams po prastovų ir nukentėjusiems nuo COVID-19 mokama iki 2020 gruodžio 31 dienos. Dokumentus už gruodžio mėnesį galima teikti iki 2021 sausio 31 dienos.
 

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kurie darbdaviai gali gauti subsidijas švelnėjant karantinui ir jam pasibaigus?

SUBSIDIJA DARBDAVIAMS PO PRASTOVŲ IR NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19

(pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalį)

SKELBĖ PRASTOVAS. Subsidijos iš prastovų atšauktų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokamos darbdaviams, kurie per karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems prastovas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kreipėsi valstybės pagalbos ir jų darbuotojų darbo vietoms išlaikyti buvo mokama prastovų subsidija.

NUKENTĖJO NUO COVID-19. Subsidijos priklauso ir darbdaviams, kurie įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), sąrašą. Subsidijos šiems darbdaviams mokamos už prastovose nebuvusius darbuotojus, už ne daugiau nei:

1) 10 darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta iki 20 darbuotojų;

2) 50 procentų darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta 21 ir daugiau darbuotojų.

Užimtumo įstatymo pakeitimas, įteisinęs šias subsidijas įsigaliojo gegužės 15 d. Darbdaviams, kurie iki prastovos subsidijos buvo pasirašę finansavimo sutartis ir dalyvavo įgyvendinant įdarbinimą subsidijuojant ar darbo įgūdžių įgijimo rėmimą – nuo birželio 12 d.

SUBSIDIJA DARBDDAVIAMS, ĮDARBINANTIEMS PAPILDOMAI REMIAMUS BEDARBIUS (pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalį)

Mokama iki 2020 gruodžio 31 dienos.

Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:

 • Neįgaliuosius;
 • Nekvalifikuotus bedarbius;
 • Jaunus bedarbius iki 29 m.;
 • Vyresnius nei 45 m. bedarbius ;
 • Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • Ilgalaikius bedarbius;
 • Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
 • Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
 • Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
 • Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
 • Sveikstančius nuo priklausomybės.

Subsidijų dydžiai

Subsidijų dydžiai, mokami už darbuotojus, grįžusius po prastovų, dirbančius nuo COVID-19 nukentėjusiose įmonėse ar įdarbinamus nukreipiant Užimtumo tarnybai, pirmą–antrą mėnesį siekia 100 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, trečią–ketvirtą – 50 proc., penktą–šeštą– 30 proc., bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.

Viršutinė subsidijų riba gali būti didesnė įmonėms, kurios įtrauktos į socialinės apsaugos ir darbo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, orientuotų į pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas, žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą.

Šioms įmonėms viršutinė subsidijos riba siekia iki 1214 eurų bruto, tačiau pirmą–antrą mėnesį subsidijos dydis siekia 70 proc., trečią–ketvirtą – 50 proc., penktą–šeštą – 30 proc. Tiesa, pirmus du mėnesius galima rinktis 100 proc. subsidiją, kurios maksimali riba – 607 eurų.

Terminuotos arba sezoninio darbo sutarties atveju, subsidija bus mokama tik keturis mėnesius ir ne daugiau nei 303,5 euro bruto.

Valstybės subsidijomis remiamam įdarbinimui gali pasinaudoti šie darbdaviai, kurie nėra:

 • Biudžetinės įstaigos;
 • Bankrutuojantys, likviduojami darbdaviai;
 • Juridiniai asmenys, kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per pastaruosius metus iki kreipimosi yra gavęs baudą pagal Užimtumo įstatymą už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus ar nedeklaruotą darbą arba administracinę nuobaudą už nelegalų darbą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

Galimybė gauti subsidijas dingsta ir jeigu darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus yra gavęs daugiau nei vieną administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Darbdavio įsipareigojimai

Subsidijas už darbuotojus gaunantys darbdaviai įsipareigoja po subsidijos pasibaigimo bent 3 mėnesius išlaikyti ne mažiau nei 50 proc. darbuotojų, už kuriuos buvo gauta ši valstybės parama.

Jeigu pareigos nesilaikoma – tai yra 3 mėnesius nebus išlaikyta bent pusė darbuotojų, už kuriuos mokėtos subsidijos – toks darbdavys 12 mėnesių negalės dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo, pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose.

Kai vertinamas darbuotojų išlaikymas, neskaičiuojami tie darbuotojai, kurie atleidžiami bandomojo laikotarpio metu, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl svarbių priežasčių, taip pat nustačius darbuotojo kaltę.

DARBDAVIAMS, KURIE ĮDARBINA REMIAMUS BEDARBIUS

DARBDAVIAMS, KURIE GAVO PRASTOVŲ SUBSIDIJĄ AR YRA VMI SUDARYTAME ĮMONIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO COVID-19, SĄRAŠE

 Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

Kreipiantis pirmą kartą dėl subsidijos skyrimo, teikiami šie dokumentai:

1. Pasiūlymas dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (parsisiųsti priedą);

2. Pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytiems reikalavimams (parsisiųsti priedą);

3. Deklaracija apie veiklų, įtrauktų į veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir  socialinį dialogą, sąrašą, vykdymą (parsisiųsti priedą (teikia TIK TIE  darbdaviai, kurie yra įtraukti į Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro  2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401).

Bus sudaroma finansavimo sutartis.

Darbdaviai, su kuriais sudarytos finansavimo sutartys, mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos teikia dokumentus:

darbo užmokesčio išmokėjimą kiekvienam įdarbintam asmeniui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais).

 

Kreipiantis pirmą kartą dėl subsidijos skyrimo, teikiami šie dokumentai (už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos):

1. Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo (parsisiųsti priedą). Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę už tą patį asmenį teikiamas vieną kartą;

2. Darbuotojų, už kuriuos siekiama gauti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatytą subsidiją darbo užmokesčiui, sąrašas (atnaujinta forma nuo 2020-06-20, parsisiųsti priedą);

3.  Deklaracija apie veiklų, įtrauktų į veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir  socialinį dialogą, sąrašą, vykdymą (parsisiųsti priedą (teikia TIK TIE  darbdaviai, kurie yra įtraukti į Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro  2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401);

4. Darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai: banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais; jeigu darbdavys vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą – darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščio kopija, patvirtinta darbdavio parašu).

Darbdaviai, kuriems subsidija skiriama nebe pirmą kartą, mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos teikia tik darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus, nurodytus 4 punkte.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo?
 • Siunčiant pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu šiais Klientų aptarnavimo skyrių elektroninio pašto adresais: skyrių kontaktai
 • Siunčiant paštu Klientų aptarnavimo skyrių adresais: skyrių adresai

 

Jei esate darbdavys, kuris gavo prastovų subsidiją, kreiptis dėl subsidijos skyrimo po prastovos reikėtų į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, kuris administravo prastovos subsidijos dokumentus, teikiant juos šiais būdais:

 • Siunčiant pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu šiais Klientų aptarnavimo skyrių elektroninio pašto adresais: skyrių kontaktai
 • Siunčiant paštu Klientų aptarnavimo skyrių adresais: skyrių adresai

Jei esate darbdavys, kuris nesinaudojo parama gauti prastovų subsidiją ir patenkate į VMI sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, dėl subsidijos skyrimo kreiptis reikėtų į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė, teikiant dokumentus šiais būdais:

 • Siunčiant pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu šiais Klientų aptarnavimo departamentų elektroninio pašto adresais:

vilnius@uzt.lt

kaunas@uzt.lt

klaipeda@uzt.lt

siauliai@uzt.lt

panevezys@uzt.lt


Ką daryti, jei gaunant subsidiją darbo užmokesčiui, vėl tenka paskelbti prastovas?


Darbdaviams, kurie subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo
laikotarpiu paskelbia darbuotojams prastovą DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, darbdaviui pateikus prašymą (Prašymo forma), subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas už darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos, sustabdomas ir pateikus dokumentus, reikalingus prastovų subsidijai skirti (teikiamų dokumentų formas rasite čia), nuo prastovos paskelbimo dienos mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu.

Kai darbdavys atšaukia paskelbtą pastovą ar sueina jos paskelbimo terminas, subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu mokėjimas nutraukiamas ir toliau mokama subsidija darbo užmokesčiui.

Atkreipiame dėmesį, kad terminas, kai subsidijos sustabdymo laikotarpiu darbdaviui mokama prastovų subsidija, yra įskaičiuojamas į bendrą visos subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpį.


Nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti dokumentai (gauti pasirašyti paprastu arba elektroniniu parašu).

Kilus klausimų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite čia.