*alt_site_homepage_image*

Tarybos, komisijos ir darbo grupės

Trišalė taryba – tai iš vienodo skaičiaus lygiateisių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų sudaryta institucija.

Trišalės tarybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Užimtumo tarnybos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos paslaugų teikimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Trišalės tarybos darbo reglamentas

Trišalės tarybos sudėtis

Naujienos

2024 m. kovo 27 d. vyko Trišalės tarybos posėdis. Posėdyje aptarta: tinkamų finansuoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų 2022 m. pateiktų
vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų sąrašas, situacija Lietuvos darbo rinkoje, parama verslo kūrimui, Užimtumo tarnybos strategija 2022 – 2024 m. (progresas ir prioritetinės kryptys). 

Protokolų archyvas

Protokolas 2019-02-01 Nr. 1
Protokolas 2019-03-22 Nr. 2
Protokolas 2019-04-26 Nr. 3
Protokolas 2019-05-17 Nr. 4
Protokolas 2019-11-22 Nr. 5
Protokolas 2019-12-09 Nr. 6
Protokolas 2020-02-07 Nr. 1
Protokolas 2020-05-28 Nr. 3
Protokolas 2020-07-14 Nr. 4
Protokolas 2020-12-11 Nr. 6
Protokolas 2021-05-06 Nr. 2
Protokolas 2021-07-26 Nr. 3

Protokolas 2021-12-16 Nr. 6

Protokolas 2022-06-21 Nr. 7

Protokolas 2022-11-29 

Protokolas 2023-05-30 

Protokolas 2023-11-09 

Neeilinio posėdžio protokolas 2023–11–21 

Protokolas 2024-03-27

 

Užimtumo taryba – tai iš šešių valstybės institucijų ir šešių darbdavių atstovų sudaryta institucija.

Užimtumo tarybos veiklos tikslas – svarstyti ir teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai dėl Užimtumo tarnybos veiklos organizavimo tobulinimo, atskaitomybės visuomenei bei priemonių, skirtų užimtumo didinimui, įgyvendinimo.

Užimtumo tarybos veiklos nuostatai

Užimtumo tarybos narių sąrašas

Naujienos

2023 kovo 2 d. įvyko Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis. Jo metu posėdžio nariams buvo pristatyta situacija Lietuvos darbo rinkoje, darbo rinkos prognozės. Posėdžio nariai buvo supažindinti su Užimtumo tarnybos parengta darbo paslaugų darbdaviams metodika išskiriant pagrindinius paslaugų teikimo tikslus, jų svarbą ir veikimo schemas. Taip pat buvo aptariamos užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje aktualijos, diskutuojama dėl  kvotų užsieniečiams iš trečiųjų šalių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis veikimo mechanizmo tobulinimo. Tačiau diskusijai pristigus laiko, ji buvo pratęsiama kovo 29 d. Užimtumo tarybos posėdžio nariams susirinkus į mišrų (dalis narių atvyko į Užimtumo tarnybą, kita dalis jungėsi per nuotolį) posėdį.

 

KAS YRA PETICIJOS TEISĖ IR KAIP JĄ ĮGYVENDINTI?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio trečiojoje dalyje piliečiams laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas.

Peticijos teisė – Konstitucijos laiduojama teisė kreiptis Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Peticija – Peticijų konstitucinio įstatymo tvarka pareiškėjo asmeniškai arba per atstovą raštu pateiktas kreipimasis, kuris pripažintas peticija.

Pareiškėju gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis arba tokių asmenų grupė, Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pateikę kreipimąsi.

Kreipimasis, kad jis būtų pripažintas peticija ir peticija priimta nagrinėti, turi atitikti Peticijų konstituciniame įstatyme kreipimuisi nustatytus reikalavimus.

Užimtumo tarnybai kreipimusis galima pateikti laisva forma, nurodant visus Peticijų konstituciniame įstatyme nustatytus kreipimuisi privalomus elementus arba pasinaudoti pavyzdine kreipimosi forma.)

Svarbu pažymėti, kad Užimtumo tarnybos Peticijų komisija peticijomis pripažįsta tik Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pateiktus kreipimusis, kuriuose prašoma ar siūloma spręsti klausimus, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios įstatymus ir kitus Užimtumo tarnybos priimamus norminius teisės aktus.

Užimtumo tarnybai kreipimusis galima pateikti:

  • atvykus į Užimtumo tarnybą arba paštu (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius) – pasirašytus rašytinius;
  • el. paštu info@uzt.ltpasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotus tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Susiję teisės aktai:

Priimtos nagrinėti peticijos:

Peticijoje pateikti prašymai ar siūlymai ir juos pagrindžiantys argumentai

Peticijos nagrinėjimo būdas, vieta ir laikas

Specialistų, ekspertų ar kt. institucijų gauta informacija (nuomonės) dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų

Užimtumo tarnybos prie SADM peticijų komisijos išvada

Sprendimas dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų tenkinimo

         
Registracija