PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Close Menu
FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
12.2. studijų kryptis – verslas (arba);
12.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
12.4. studijų kryptis – teisė (arba);
12.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;

12.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
13. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
13.1. kalba - anglų;
13.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti vadybos ir (arba) ekonomikos srities magistro laipsnį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį valdymo apskaitos ir(arba) veiklos audito ir (arba) rizikos valdymo srityse;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vidaus kontrolės organizavimą ir vykdymą, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas;
2.2. diegia, stebi ir tobulina Užimtumo tarnybos vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas;
2.3. rengia vidaus kontrolės ir rizikos valdymo planų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.4. organizuoja Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo komiteto veiklą, rengia posėdžių protokolus;
2.5. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie Užimtumo tarnybos strateginius įsipareigojimus;
2.6. vykdo Užimtumo tarnybos strateginių įsipareigojimų įgyvendinimo stebėseną;
2.7. organizuoja mokymus ir konsultacijas Užimtumo tarnybos darbuotojams rizikos valdymo ir vidaus kontrolės įgyvendinimo klausimais;
2.8. teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui, Užimtumo tarnybos vadovybei ir administracijos padaliniams dėl rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą ir gerinimo galimybių, strateginių įsipareigojimų įgyvendinimo proceso tobulinimo;
2.9. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.12. rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams Skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir prekių pirkimui ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.13. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.14. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo;
2.16. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.