PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. studijų kryptis – verslas (arba);
13.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
13.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
13.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.7. darbo patirties sritis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;
13.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba - anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Renka, kaupia ir sistemina informaciją apie tyrimų ir analizių metodus.
10. Laikantis informacijos viešinimo kalendoriuje nustatytų terminų, viešina statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui.
11. Formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
12. Pavaduoja skyriaus vedėją ir (ar) kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
14.3. studijų kryptis – statistika (arba);
14.4. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
14.5. studijų kryptis – matematika (arba);
arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;
14.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba – anglų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Renka, kaupia ir sistemina informaciją apie tyrimų ir analizių metodus.
10. Formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
11. Laikantis informacijos viešinimo kalendoriuje nustatytų terminų, viešina statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui.
12. Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
14.3. studijų kryptis – matematika (arba);
14.4. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
14.5. studijų kryptis – statistika (arba);
arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;
14.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba fizinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį analizuojant ir vykdant tyrimus;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir užimtumo rėminą, dokumentų rengimą;

1.4. gebėti sisteminti, kaupti ir analizuoti duomenis, pastebėti tendencijas ir pateikti įžvalgas;

1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. renka, apibendrina bei analizuoja pateikiamą informaciją apie suteiktas paslaugas darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims;

2.2. rengia ir teikia informaciją, susijusią su darbo rinkos pasiūla ir paklausa Lietuvoje suinteresuotoms šalims;

2.3. laikantis informacijos viešinimo kalendoriuje nustatytų terminų, viešina statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

2.4. rengia analitinę medžiagą informaciniams mėnesiniams leidiniams (naujienlaiškiui);

2.5. rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją viešinimui;

2.6. analizuoja bei teikia įžvalgas apie darbo pasiūlos ir paklausos teritorinį ir sektorinį pasiskirstymą;

2.7. analizuoja ir vertina darbo pasiūlos atitikimą paklausai, rengia ir viešai skelbia paklausiausių profesijų sąrašus šalyje ir atskirose teritorijose;

2.8.ruošia informacinę, analitinę bei grafinę medžiagą apie darbo rinką pagal valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų užklausas;

2.9. koordinuoja grupės darbuotojų atleidimų ir bankrutuojančių įmonių duomenų registravimą klientų aptarnavimo departamentuose, rengia apibendrintą informaciją apie grupės darbuotojų atleidimus ir bankrutuojančias įmones

2.10. renka ir apibendrina privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų informaciją apie jų veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;

2.11. vertina tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų pateiktos informacijos atitiktį LR teisės aktams, rengia bei informuoja teikėjus apie priimtus sprendimus;

2.12. kaupia, apdoroja ir teikia Europos Komisijos darbo rinkos politikos priemonių duomenų bazei

statistinę informaciją

2.13. rengia duomenis Europos Komisijos Jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos sistemai;

2.14. vykdo lyginamosios analizės kiekybinių rodiklių skaičiavimą  bei teikia  duomenis Europos

Valstybinių užimtumo tarybų tinklui (toliau – Tinklas);

2.15.dalyvauja rengiant statistinių rodiklių, kiekybinių veiklos vertinimo rodiklių skaičiavimo

metodikas bei darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.16. analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį darbo rinkos analizės, prognozės srityse ir teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Užimtumo tarnyboje;

2.17. rengia pranešimus, pristatymus, informaciją  pagal žurnalistų užklausas;

2.18. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.19. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių darbo rinkos stebėsenos vykdymą, pakeitimų;

2.20. rengia medžiagą informaciniams leidiniams jo kompetencijos klausimais;

2.21. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, siekiant įvykdyti Užimtumo tarnybos funkcijas ir gautus pavedimus;

2.22. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;

2.23. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe;

2.24. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.