*alt_site_homepage_image*

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka

Darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantys įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos nuo jos registracijos dienos.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

SVARBU ŽINOTI

Darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė, ketinantys įdarbinti užsienietį, gali kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jei:

 1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje, kuris jau yra Lietuvos darbo rinkos dalyvis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketina dirbti pagal darbo sutartį ir kuriam darbdavio ar laikinojo įdarbinimo įmonės užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;
 2. darbdavio (arba pirmojo darbdavio, jeigu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį) ar laikinojo įdarbinimo įmonės užregistruota laisva darbo vieta Užimtumo tarnyboje buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;
 3. užsieniečio darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 5 dalies sąlygas. 

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams gali būti priimtas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį ir kuris atitinka vieną iš nurodytų sąlygų:

Užsienietis Lietuvos Respublikoje ketina dirbti pagal terminuotą, neterminuotą arba darbo keliems darbdaviams sutartį, taip pat laikinojo darbo sutartį arba dirba pagal šias darbo sutartis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, jei jis:

 1. ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;
 2. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) ir nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti;
 3. yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą), turi nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti pagal profesiją, neįtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą;
 4. yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;
 5. yra užsienietis, komandiruotas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;
 6. turi leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;
 7. turi leidimą laikinai gyventi, išduotą kitu nei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;
 8. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;
 9. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vizos išdavimo tvarkos aprašas), 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais pagrindais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;
 10. yra Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, praėjus 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo, ketina dirbti ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba keitimo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu.

DĖMESIO!

 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdaviams, norintiems įdarbinti užsieniečius Lietuvos Respublikoje dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, visais atvejais nebereikia kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo.
 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. darbdaviai neturi pareigos kreiptis į Užimtumo tarnybą, jei ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, kai kreipiasi darbdavys (išskyrus laikinojo įdarbinimo įmonę), kuris buvo užregistravęs laisvą darbo vietą, pateikiami šie dokumentai: 

1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

(Prašyme be kitos informacijos darbdavys nurodo vieną iš trijų alternatyvų:

* informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams;

arba informaciją apie užsieniečio turimą ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams;

* arba informaciją apie užsieniečiui numatomą mokėti mėnesinį darbo užmokestį – ne mažesnį, negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis, atitinkantį nustatytą laisvai darbo vietai.

 SVARBUJeigu užsienietis, turintis nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius, neturi kvalifikacijos arba darbo patirties, pateikiama informacija apie šio užsieniečio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbdavio keliamiems konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti.)   

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;

3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (jei užsienietis tokį turi);

4. darbdavio įsipareigojimas (nurodoma darbdavio (-ių) pavadinimas (-ai), jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, kodas (-ai) arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas (-ai)) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, nurodytą pažymą turi pateikti visi darbdaviai;

6. darbdavio informacija apie valstybinio socialinio draudimo įmokų už visus įmonėje įdarbintus užsieniečius mokėjimą per pastarųjų 180 dienų laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 61 prim straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą). Jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, nurodytą informaciją turi pateikti visi darbdaviai;

7. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (28,00 EUR) valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą. 

Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, kai kreipiasi laikinojo įdarbinimo įmonė, kuri turi susitarimą (-us) su laikinojo darbo naudotoju (-ais), ir buvo užregistravusi laisvą darbo vietą, pateikiami šie dokumentai: 

 1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

(Prašyme be kitos informacijos laikinojo įdarbinimo įmonė nurodo vieną iš dviejų alternatyvų:

* informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams;

arba informaciją apie užsieniečio turimą ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, ir jos atitiktį paskelbtai darbo vietai nustatytiems reikalavimams; 

SVARBUJeigu užsienietis, turintis nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius, neturi kvalifikacijos arba darbo patirties, pateikiama informacija apie šio užsieniečio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, laikinojo įdarbinimo įmonės keliamiems konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti.)   

 1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 2. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (jei užsienietis tokį turi);
 3. laikinojo įdarbinimo įmonės įsipareigojimas (nurodoma laikinojo įdarbinimo įmonės pavadinimas, kodas) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal laikinojo darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, kuriame nurodyti reikalavimai užsieniečio kvalifikacijai, susijusiai su atliktinu darbu, arba darbo patirčiai, susijusiai su atliktinu darbu, įsipareigojama nustatyti visą darbo laiko normą ir darbo Lietuvos Respublikoje metu bei laikotarpiais tarp siuntimų mokėti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatyto dydžio darbo užmokestį;
 4. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas;
 5. laikinojo įdarbinimo įmonės informacija apie valstybinio socialinio draudimo įmokų už visus įmonėje įdarbintus užsieniečius mokėjimą per pastarųjų 180 dienų laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 61 prim straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 6. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (28,00 EUR) valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą.

 SVARBU ŽINOTI 

 • Užsieniečio turimai kvalifikacijai ar darbo patirčiai patvirtinti darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė turi turėti tai įrodančius dokumentus ir pareikalavus juos pateikti Užimtumo tarnybai.
 • Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) arba laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jų įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, pateiktas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti. Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
 • Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
 • Prašymas ir dokumentai Užimtumo tarnybai pateikiami elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens), laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jų įgalioto asmens elektroniniu parašu arba paštu (pasirašyti darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens), laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jų įgalioto asmens parašu).
 • Darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė informuoja Užimtumo tarnybą apie neįdarbintą užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, priimto Sprendimo data, numeris) ir prašo panaikinti priimtą Sprendimą per 7 kalendorines dienas nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo. 
 • Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje pas tą patį darbdavį ar toje pačioje laikinojoje įdarbinimo įmonėje, darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė Prašymą priimti Sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki užsieniečiui išduoto leidimo dirbti arba nacionalinės vizos, arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos. Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje pas kitą darbdavį ar kitoje laikinojo įdarbinimo įmonėje, darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė Prašymą priimti Sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti neatsižvelgdami į tai, kiek laiko užsieniečiui liko dirbti iki nacionalinės vizos arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos.

SVARBU. Nurodytas Prašymo pateikimo terminas netaikomas užsieniečiui, turinčiam nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais. 

 • Sprendimas priimamas užsieniečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Sprendimas galioja, jei užsieniečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi.
DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami ir atitinkamas sprendimas priimamas per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

Apie priimtą sprendimą arba atsisakymą priimti sprendimą Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas informuoja darbdavį ar laikinojo įdarbinimo įmonę jų nurodytu elektroniniu paštu.

DĖMESIO! 

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys ar laikinojo įdarbinimo įmonė privalo sumokėti iki prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos.

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą nustatyta valstybės rinkliava – 28 EUR.

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą - 5801
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už sprendimo priėmimą (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

SVARBU ŽINOTI 

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. darbo sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, ar toje laikinojo įdarbinimo įmonėje, kurie įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis;
 4. tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai.

DĖMESIO !

Primename, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdaviui nustatyta pareiga pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU pranešimas) apie nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvos Respubliką komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

SVARBU. LDU pranešimai nuo 2021 m. kovo 1 d. privalo būti teikiami APIE VISUS PAGAL DARBO SUTARTĮ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBDAVIU ĮDARBINTUS IR Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ KOMANDIRUOJAMUS UŽSIENIEČIUS, nesvarbu, iš kurios šalies jie būtų (tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir iš Europos Sąjungos valstybių narių).

LDU pranešimas apie pagal darbo sutartį įdarbintą užsienietį (ir tais atvejais, kai užsienietis darbdavio pavedimu dirbs užsienyje) yra pildomas ir pateikiamas per EDAS ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Patikslintą LDU pranešimą apie pagal darbo sutartį su Lietuvos Respublikos darbdaviu dirbančius užsieniečius privaloma teikti tuo atveju, kai pateikus LDU pranešimą:

 1. pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas – teikiamas per 1 darbo dieną nuo informacijos apie teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos;
 2. pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta LDU pranešime (tai taikoma ir neterminuotos darbo sutarties atveju) – teikiamas per 1 darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo. 

Dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / +370 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Daugiau informacijos apie LDU formos pildymą galite rasti „Sodros“ paskyroje. 

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Registracija