PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Close Menu

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinės srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
1.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo srityje;
1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį vadovavimo srityje;
1.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos vykdomų Projektų bei finansavimo šaltinių projektų įgyvendinimą;
2.2. vertina Projektų įgyvendinimo pažangą ir efektyvumą;
2.3. kontroliuoja tinkamą ir efektyvų Projektų biudžetų vykdymą bei lėšų panaudojimą, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.4. nustato vykdomų Projektų kritines ir kitas reikšmingas įgyvendinimo problemas ir organizuoja jų rizikos valdymo procesus;
2.5. kontroliuoja, kad visos Užimtumo tarnybos įgyvendinamų Projektų veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.6. kontroliuoja Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinės ataskaitos parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.7. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Projektų administravimo grupės darbuotojų darbą, užtikrindamas Projektų sutartyse nustatytų užduočių įvykdymą laiku ir kokybiškai bei visų nustatytų rezultatų pasiekimą;
2.8. sprendžia iškilusius klausimus ir problemas Projektų įgyvendinimo, tikslų vykdymo ir nustatytų rodiklių pasiekimo, inicijuoja Projektų biudžeto bei kitus projektų sutarčių pakeitimus;
2.9. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.10. organizuoja pasibaigusiu projektų dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA) ir kitoms institucijoms;
2.11. dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos projektus bei projektinius pasiūlymus ir paraiškas;
2.12. kontroliuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų vykdymą, esant poreikiui dalyvauja su Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.13. organizuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.14. kontroliuoja viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą;
2.15. bendradarbiauja su Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Užimtumo tarnybos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius;
2.16. atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais SADM, ESFA ir kt. institucijose;
2.17. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras pagal Skyriaus kompetenciją;
2.19. rengia direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.20. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.21. teikia pasiūlymus dėl informacinės duomenų bazės tobulinimo užtikrinant Užimtumo tarnybos vykdomų Projektų įgyvendinimo organizavimą ir dalyvauja jų testavime;
2.22. nustato Skyriaus darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Užimtumo tarnybos Žmogiškųjų išteklių skyriui;
2.23. vizuoja Užimtumo tarnybos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. įgyvendina Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus, Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;
2.25. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.26. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
2.2. koordinuoja Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinių ataskaitų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.3. kas mėnesį apibendrina duomenis apie projektų įgyvendinimą, Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
2.4. nesant Projekto administravimo grupės teikia su Projektais susijusius dokumentus Europos socialinio fondo agentūrai (toliau - ESFA) ir kitoms institucijoms, rengia ir teikia mokėjimo prašymus ir ataskaitas nustatyta tvarka;
2.5. atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – SADM), ESFA ir kt. institucijose;
2.6. teikia pagalbą Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.7. dalyvauja su Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.8. koordinuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.9. rengia ir kontroliuoja viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą.
2.10. organizuoja ir koordinuoja Projektų veiklą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos programos tikslus;
2.11. bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.12. atstovauja Užimtumo tarnybą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.14. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.15. nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.16. rengia duomenis ar kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojui ar Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.17. teikia pasiūlymus dėl vykdomų Projektų įgyvendinimo tobulinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.18. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.19. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų ar apskaitos srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialiuosius dokumentus;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina tinkamą ir efektyvų Projektų biudžetų panaudojimą, savalaikį biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, lėšų panaudojimo stebėseną ir pasiūlymus, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.2. užtikrina ir kontroliuoja tinkamą Projektų patvirtintų sąmatų vykdymą;
2.3. užtikrina ir kontroliuoja lėšų buhalterinių įrašų teisingumą ir mokėjimo prašymų teikimą;
2.4. rengia Projektų sutarčių finansinės dalies keitimus ir vykdo jų priežiūrą;
2.5. kartu su klientų aptarnavimo departamentais nustato rizikos faktorius klientų aptarnavimo skyriuose, kurie neleidžia sėkmingai pasiekti Projektų nustatytų tikslų;
2.6. inicijuoja išlaidas pateisinančių pirminių dokumentų originalų ir kopijų surinkimą iš projektų partnerių, tikrina, kontroliuoja bei sistemina gautus dokumentus;
2.7. nustatyta tvarka teikia mokėjimo prašymus ir kitą finansinę informaciją apie Projektus įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS);
2.8. organizuoja ir kontroliuoja Projektų įgyvendinimo konsoliduotųjų ataskaitų (tarpinių ir galutinių) ir konsoliduotųjų mokėjimo prašymų (avanso, tarpinio ir galutinio) finansinės dalies rengimą;
2.9. organizuoja tinkamą panaudotų, deklaruotų lėšų bei netinkamų išlaidų apskaitą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
2.10. koordinuoja ir rengia nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo, perdavimo, pardavimo, nurašymo operacijas;
2.11. koordinuoja ir rengia išankstinių apmokėjimų, gautinų ir mokėtinų sumų metinės inventorizacijos aprašų-sutikrinimo žiniaraščių parengimą, jų sutikrinimą su apskaitos duomenimis, inventorizacijos rezultatų įregistravimą apskaitoje;
2.12. koordinuoja ir rengia išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;
2.13. koordinuoja ir rengia atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
2.14. koordinuoja ir rengia darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei su tuo susijusių mokesčių ir įmokų apskaičiavimą;
2.15. tvirtina Projektų banko operacijas;
2.16. kontroliuoja Projektų lėšų deklaracijų ir ataskaitų pateikimą laiku Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
2.17. kaupia, sistemina, apibendrina Projektų panaudotų, deklaruotų bei tinkamomis finansuoti pripažintų lėšų informaciją, prognozuoja rezultatus, analitiškai įvertina problemas, nustato sprendimų strategiją.
2.18. teikia informaciją apie pasibaigusius Užimtumo tarnybos Projektus kitoms institucijoms;
2.19. organizuoja duomenų ir dokumentų parengimą bei pateikimą auditą atliekantiems asmenims;
2.20. inicijuoja Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektų rengimą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. teikia metodinę pagalbą administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.22. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.23. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius.
2.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus