PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinės srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
1.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo srityje;
1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį vadovavimo srityje;
1.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos vykdomų Projektų bei finansavimo šaltinių projektų įgyvendinimą;
2.2. vertina Projektų įgyvendinimo pažangą ir efektyvumą;
2.3. kontroliuoja tinkamą ir efektyvų Projektų biudžetų vykdymą bei lėšų panaudojimą, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.4. nustato vykdomų Projektų kritines ir kitas reikšmingas įgyvendinimo problemas ir organizuoja jų rizikos valdymo procesus;
2.5. kontroliuoja, kad visos Užimtumo tarnybos įgyvendinamų Projektų veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.6. kontroliuoja Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinės ataskaitos parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.7. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Projektų administravimo grupės darbuotojų darbą, užtikrindamas Projektų sutartyse nustatytų užduočių įvykdymą laiku ir kokybiškai bei visų nustatytų rezultatų pasiekimą;
2.8. sprendžia iškilusius klausimus ir problemas Projektų įgyvendinimo, tikslų vykdymo ir nustatytų rodiklių pasiekimo, inicijuoja Projektų biudžeto bei kitus projektų sutarčių pakeitimus;
2.9. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.10. organizuoja pasibaigusiu projektų dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA) ir kitoms institucijoms;
2.11. dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos projektus bei projektinius pasiūlymus ir paraiškas;
2.12. kontroliuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų vykdymą, esant poreikiui dalyvauja su Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.13. organizuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.14. kontroliuoja viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą;
2.15. bendradarbiauja su Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Užimtumo tarnybos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius;
2.16. atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais SADM, ESFA ir kt. institucijose;
2.17. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras pagal Skyriaus kompetenciją;
2.19. rengia direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.20. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.21. teikia pasiūlymus dėl informacinės duomenų bazės tobulinimo užtikrinant Užimtumo tarnybos vykdomų Projektų įgyvendinimo organizavimą ir dalyvauja jų testavime;
2.22. nustato Skyriaus darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Užimtumo tarnybos Žmogiškųjų išteklių skyriui;
2.23. vizuoja Užimtumo tarnybos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. įgyvendina Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus, Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;
2.25. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.26. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
2.2. koordinuoja Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinių ataskaitų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.3. kas mėnesį apibendrina duomenis apie projektų įgyvendinimą, Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
2.4. nesant Projekto administravimo grupės teikia su Projektais susijusius dokumentus Europos socialinio fondo agentūrai (toliau - ESFA) ir kitoms institucijoms, rengia ir teikia mokėjimo prašymus ir ataskaitas nustatyta tvarka;
2.5. atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – SADM), ESFA ir kt. institucijose;
2.6. teikia pagalbą Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.7. dalyvauja su Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.8. koordinuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.9. rengia ir kontroliuoja viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą.
2.10. organizuoja ir koordinuoja Projektų veiklą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos programos tikslus;
2.11. bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.12. atstovauja Užimtumo tarnybą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.14. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.15. nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.16. rengia duomenis ar kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojui ar Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.17. teikia pasiūlymus dėl vykdomų Projektų įgyvendinimo tobulinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.18. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.19. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialius dokumentus;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
2.2. koordinuoja Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinių ataskaitų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
2.3. kas mėnesį apibendrina duomenis apie projektų įgyvendinimą, Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
2.4. nesant Projekto administravimo grupės teikia su Projektais susijusius dokumentus Europos socialinio fondo agentūrai (toliau - ESFA) ir kitoms institucijoms, rengia ir teikia mokėjimo prašymus ir ataskaitas nustatyta tvarka;
2.5. atstovauja Užimtumo tarnybą Projektų įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – SADM), ESFA ir kt. institucijose;
2.6. teikia pagalbą Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
2.7. dalyvauja su Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.8. koordinuoja pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
2.9. rengia ir kontroliuoja viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą.
2.10. organizuoja ir koordinuoja Projektų veiklą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos programos tikslus;
2.11. bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.12. atstovauja Užimtumo tarnybą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.14. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.15. nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.16. rengia duomenis ar kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojui ar Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.17. teikia pasiūlymus dėl vykdomų Projektų įgyvendinimo tobulinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.18. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.19. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.21. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.