PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Juratė StankevičienėSkyriaus vedėja+370 5 236 0792jurate.stankeviciene@uzt.lt Funkcijos
Vilija SanajevienėVyriausioji specialistė+370 5 210 4857vilija.sanajeviene@uzt.lt Funkcijos
Jaroslav KačarevskijVyriausiasis specialistas+370 5 210 4857jaroslav.kacarevskij@uzt.lt Funkcijos
Rima ŠvedienėVyriausioji specialistė+370 5 236 0792rima.svediene@uzt.lt Funkcijos
Lina TaločkaitėVyriausioji specialistė+370 5 236 0792lina.talockaite@uzt.lt Funkcijos
Lina Kirkickaitė – KhalilovVyriausioji specialistė+370 5 236 0792lina.kirkickaite-khalilov@uzt.lt Funkcijos
Close Menu

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
 11. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – ekonomika;

13.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

13.4. studijų kryptis – apskaita;

13.5. studijų kryptis – finansai;

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia Priemonių įgyvendinimo analizes.
6. Viešina Užimtumo tarnybos interneto svetainėje profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo stebėseną.
7. Dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos metų veiklos ir kitus planų projektus.
8. Vykdo organizuojamų Priemonių ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo stebėseną.
9. Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11.2. studijų kryptis – ekonomika;
11.3. studijų kryptis – statistika;
11.4. studijų kryptis – taikomoji matematika;
11.5. studijų kryptis – matematika;
arba:
11.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
11.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

 1. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 4. Rengia programų sąmatas pagal atskiras Priemones ir finansavimo šaltinius.
 5. Planuoja Priemonių įgyvendinimo užduotis ir rodiklius bei lėšas jiems įgyvendinti, atsižvelgiant į darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumą.
 6. Teikia informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl lėšų poreikio Užimtumo rėmimo priemonėms finansuoti paraišką bei ataskaitas.
 7. Rengia sąmatų pakeitimų projektus, gavęs pasiūlymus dėl lėšų perskirstymo tarp Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių bei atskirų Priemonių.
 8. Planuoja Užimtumo tarnybos Priemonių projektus.
 9. Rengia ilgalaikių ir trumpalaikių problemų pateiktų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių apibendrinimą bei išvadas.
 10. Pavaduoja skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – ekonomika;

12.3. studijų kryptis – finansai;

12.4. studijų kryptis – apskaita;

12.5. studijų kryptis – matematika;

arba:

12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

12.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

13.Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

13.1. kalba – anglų;

13.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 4. Rengia Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) metų veiklos ir kitus planų projektus, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių pasiūlymus.
 5. Rengia Užimtumo tarnybos programų sąmatų projektus išlaikymui ir vystymui.
 6. Rengia lėšų paskirstymą klientų aptarnavimo skyriams socialinių įmonių administravimui, karininkų darbo užmokesčiui bei papildomų socialines ir užimtumo garantijų atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams, atsižvelgiant į patvirtintas valstybės biudžeto lėšas.
 7. Rengia socialinių įmonių veiklos ir valstybės pagalbos ataskaitas.
 8. Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

10.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. studijų kryptis – ekonomika;

10.3. studijų kryptis – finansai;

10.4. studijų kryptis – apskaita;

10.5. studijų kryptis – matematika;

arba:

10.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.7. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

10.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 4. Rengia Užimtumo tarnybos Klientus aptarnaujančių skyrių lėšų panaudojimo informaciją pagal Priemones, finansavimo šaltinius, atskirus projektus, išlaidų rūšis ir teikia ją Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams.
 5. Rengia informaciją apie nustatytų tikslų, uždavinių ir rodiklių pasiekimo Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams rezultatus.
 6. Planuoja Užimtumo tarnybos investicijų, Priemonių projektus bei rengia projektinius pasiūlymus ir paraiškas.
 7. Pavaduoja skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

9.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

9.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9.2. studijų kryptis – ekonomika;

9.3. studijų kryptis – finansai;

9.4. studijų kryptis – apskaita;

9.5. studijų kryptis – matematika;

arba:

9.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9.7. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

9.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Vykdo parama mokymuisi ir parama judumui priemonių įgyvendinimo Klientų aptarnavimo skyriuose stebėseną pagal atskiras priemones, tikslines grupes bei finansavimo šaltinius..
9. Rengia parama mokymuisi ir parama judumui priemonių analizes..
10. Vertina neįgaliųjų integracijos stebėsenos rezultatus..
11. Vykdo organizuojamų Priemonių efektyvumo stebėseną pagal atskiras Priemones..
12. Rengia Užimtumo tarnybos Priemonių projektus..
13. Pavaduoja skyriaus vedėją ir (ar) darbuotoją, jam nesant darbe..
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
14.3. studijų kryptis – statistika (arba);
14.4. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
14.5. studijų kryptis – matematika (arba);
arba:
14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.7. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;

14.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;