PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kaip pradėti profesinę karjerą?

Pirmojo darbo programoje gali dalyvauti jaunuoliai, registruoti teritorinėje Užimtumo tarnyboje:

     • absolventai ir asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją – pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą.
     • abiturientai ir asmenys, nebaigę mokymo įstaigų, neturintys profesinės kvalifikacijos.

Jūs baigėte mokymo įstaigą ir pradedate darbinę veiklą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba neturite profesijos ir pirmą kartą ieškote darbo, tačiau sunku įsidarbinti, nes trūksta įgūdžių, neturite darbo patirties?

Teritorinėje Užimtumo tarnyboje bus įvertinti besikreipiančiųjų interesai, su bedarbiais aptariami veiksmai užimtumui didinti bei galimybės išplėsti profesinius gebėjimus, sudaromos galimybės įtvirtinti profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Teritorinės Užimtumo tarnybos specialistas, padėdamas Jums siekti užimtumo ir kryptingai planuoti profesinę karjerą, kartu su Jumis parengs individualų užimtumo veiklos planą, kuriame suplanuosite veiksmus, padėsiančius įsidarbinti, bei pasirinksite veiksmingiausius darbo paieškos būdus ir metodus.

Elektroninių paslaugų naudojimo gidai

Bedarbių teisės, pareigos ir atsakomybė

DARBO IEŠKANČIO ASMENS (BEDARBIO, UŽIMTO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO AR BESIMOKANČIO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ) TEISĖS

 

 1. Gauti informaciją apie Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje užregistruotas laisvas darbo vietas, darbo paieškos galimybes ir būdus, padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes, darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas, savarankiško užimtumo organizavimą.
 2. Gauti informaciją apie profesijų pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi galimybes, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes (išsamesnė informacija http://www.aikos.smm.lt/aikos/).
 3. Gauti pagalbą nusistatant savo individualius poreikius ir profesines galimybes, pasirenkant darbo rinkos paslaugas, aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau – ADRPP), savanoriškos praktikos atlikimą, įvertinant savo gebėjimus ir asmenines savybes pasirenkant tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, motyvavimą dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinės reabilitacijos priemonėse.
 4. Pasirinkti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo būdą: tiesiogiai (individualiai ar grupėms) ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.). Pasirinktu nuotolinio paslaugų teikimo būdu darbo ieškantiems asmenims teikiama informacija apie užregistruotas laisvas darbo vietas, konsultuojama profesijos pasirinkimo, įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, apie mokymo programas bei mokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas, ADRPP ir darbo rinkos paslaugų pasirinkimo klausimais.
 5. Gauti psichologinio konsultavimo paslaugas sprendžiant emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis užimtumui.
 6. Gauti informaciją apie galimybes įsidarbinti, pagalbą rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, rengiantis pokalbiui su darbdaviu, siuntimą įsidarbinti pagal išduotą „Pasiūlymą įsidarbinti“.
 7. Gauti socialinę paramą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytais atvejais (dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba ieškoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skyriaus „Nuorodos“ srityje „Šeima ir vaikai“).
 8. Būti draudžiamu sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis savanoriškos praktikos atlikimo metu.

PAPILDOMOS BEDARBIO TEISĖS

 1. Dalyvauti paramos mokymuisi (profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo), paramos judumui, remiamojo įdarbinimo (įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo) priemonėse, gauti paramą darbo vietoms steigti ir dalyvauti paramos darbo vietų steigimui priemonėse (darbo vietų steigimo subsidijavime, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinime, savarankiško užimtumo rėmime), atitinkant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytas sąlygas.
 2. Gauti informaciją ir konsultacijas apie įsidarbinimo galimybes užsienyje, nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau – NSDI) išsaugojimo ir nedarbo socialinio draudimo stažo įskaitymo sąlygas ir tvarką, vykstant į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę arba grįžus iš šių valstybių.
 3. Teritorinei Užimtumo tarnybai pateikti prašymą dėl NSDI skyrimo arba dėl asmeninės sąskaitos pakeitimo ar NSDI mokėjimo būdo pasirinkimo.
 4. Teritorinėje Užimtumo tarnyboje gauti informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) teritorinio skyriaus priimtus sprendimus apie NSDI skyrimą / neskyrimą, jos mokėjimo sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą ar pratęsimą ir apie į asmenines banko sąskaitas neįskaitytas NSDI sumas dėl neteisingai nurodytų sąskaitų.
 5. Būti draudžiamu:

13.1. privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis registracijos teritorinėje Užimtumo tarnyboje bedarbiu arba dalyvavimo profesinio mokymo priemonėje, kai nesudaroma darbo sutartis, metu;

13.2. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu dalyvavimo profesinio mokymo ar profesinės reabilitacijos priemonėse metu.

 1. Gauti NSDI Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo numatytais atvejais (smulkesnę informaciją galite gauti bet kuriame Sodros teritoriniame skyriuje, Sodros Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) bei paskambinus Sodros informacijos centro tel. 1883 arba +3705250088 ir nurodžius kliento identifikavimo kodą arba ieškoti Sodros interneto svetainės skyriuje „Pensijos ir pašalpos“).

 

BEDARBIO PAREIGOS

 

 1. Ieškoti darbo savarankiškai ir aktyviai, o apie paieškos rezultatus informuoti Jus aptarnaujantį specialistą.
 2. Per 3 darbo dienas nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti teritorinę Užimtumo tarnybą apie:

2.1. įsidarbinimą (darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių atsiradimą);

2.2. verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos įsigijimą, autorinės sutarties sudarymą, kitos individualios veiklos pradėjimą;

2.3. tapimą ūkininku, ūkininko partneriu, žemės ūkio veiklos subjektu ar žemės ūkio valdos partneriu;

2.4. tapimą individualios įmonės savininku, mažosios bendrijos nariu, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruoju nariu;

2.5. individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, kuri laikinai nevykdė veiklos, veiklos atnaujinimą;

2.6. pradėjimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, išskyrus pradėjimą mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba pradėjimą studijuoti aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programas;

2.7. nustatytą 0–25 procentų darbingumo lygį;

2.8. šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba asmens, kuris yra karys savanoris, kitas aktyviojo rezervo karys ar parengtojo rezervo karys, pašaukimą į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kai už tarnybos dienas jam mokamas atlyginimas;

2.9. kitų Jūsų „Darbo ieškančio asmens kortelėje“ nurodytų duomenų pasikeitimus.

 1. Pateikti darbo sutarties kopiją teritorinei Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo, jeigu įsidarbinama pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
 2. Sudaryti „Individualų užimtumo veiklos planą“ kartu su Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus darbuotoju.
 3. Dalyvauti „Individualiame užimtumo veiklos plane“ numatytose ADRPP, t. y. dirbti pagal su subsidijuojamu darbdaviu sudarytas darbo sutartis, nenutraukti dalyvavimo šiose priemonėse anksčiau laiko be pateisinamų priežasčių, nurodytų šio skyriaus 8 punkto a, h ir i papunkčiuose, dalyvauti užimtumo didinimo programose,naudotis „Individualiame užimtumo veiklos plane“ numatytomis darbo rinkos paslaugomis.
 4. Įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų,įsidarbinti arba pradėti individualią veiklą pagal profesinio mokymo metu įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytas kompetencijas ir dirbti arba vykdyti individualią veiklą ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatytu darbo laiko režimu ar individualios veiklos vykdymo intensyvumu.
 5. Atvykti šioje atmintinėje nurodytu laikupriimti pasiūlymo dirbti, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą arba dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis. Pasirinkus nuotolinį paslaugų teikimo būdą, pateiktas kvietimas atvykti į teritorinę Užimtumo tarnybą priimti pasiūlymo dirbti prilyginamas šioje atmintinėje nurodytam atvykimo į teritorinę Užimtumo tarnybą laikui, kai gaunamas asmens patvirtinimas, kad kvietimas yra gautas.
 6. Pranešti telefonu arba paštu teritorinei Užimtumo tarnybai apie:

8.1. negalėjimą atvykti šioje atmintinėje nustatytu laiku arba nuotoliniu būdu gavus kvietimą atvykti priimti pasiūlymo dirbti, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą arba dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis per 3 darbo dienas po nustatytos atvykimo dienos, nurodant neatvykimo priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a – g papunkčiuose;

8.2. atsisakymą siūlomo tinkamo darbo, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis, per 3 darbo dienas nuo priežasčių, trukdančių vykdyti šias pareigas, atsiradimo, nurodant atsisakymo priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a – c papunkčiuose;

8.3. dalyvavimo paramos mokymuisi ar remiamojo įdarbinimo priemonėse nutraukimą arba atsisakymą įsidarbinti ar vykdyti individualią veiklą pagal profesinio mokymo metu įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytą kompetenciją arba darbo sutarties ar savarankiškos veiklos per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo ar veiklos pradžios nutraukimą per 3 darbo dienas nuo priežasčių, trukdančių vykdyti šias pareigas, atsiradimonurodant šias priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a, h ir i papunkčiuose.

Teritorinei Užimtumo tarnybai praneštos priežastys pripažįstamos pateisinamomispranešus apie jas laiku, kaip nurodyta atmintinės skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 8 punkte, pateikus jas patvirtinančius dokumentus, ir jeigu jos nurodytos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse:

 1. a) liga, sužalojimas, nėštumas likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų po gimdymo);
 2. b) Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus priskirtoje teritorijoje paskelbta epidemija;
 3. c) dalyvavimas stažuotėje, savanoriškos praktikos atlikimas, profesinės veiklos praktikos atlikimas, užsiėmimas profesine veikla profesinės adaptacijos laikotarpiu;
 4. d) stichinė nelaimė arba nelaimingas atsitikimas;
 5. e) artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių ir vaikaičių, brolių ir seserų), sutuoktinio, sugyventinio mirtis;
 6. f) vaiko iki 14 metų liga, šeimos nario priežiūra ar slaugymas;
 7. g) pranešimas ar šaukimas bedarbiui atvykti į teismą arba teisėsaugos ar kontrolės (priežiūros) funkcijas atliekančias institucijas ar įstaigas, laisvės atėmimas dėl administracinio arešto, sulaikymo, suėmimo;
 8. h) Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų atlikimas;
 9. i) darbdaviui pripažinus, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami.
 10. Priimti „Pasiūlymą įsidarbinti“ irnuvykti,nurodytu laiku ir adresu pas darbdavį dalyvauti darbuotojų atrankoje. Darbdaviui sutikus Jus įdarbinti, priimti tinkamo darbo pasiūlymą.
 11. Grąžinti „Pasiūlymą įsidarbinti“ per sutartą terminą nuo jo išdavimo ar darbo pasiūlymo nuotoliniu būdu gavimo dienos. „Pasiūlymo įsidarbinti“ grąžinti neprivaloma, jeigu:

10.1. įsidarbinote arba darbdavys ketina jus įdarbinti ir tai pažymėjo „Pasiūlyme įsidarbinti“. Tokiu atveju apie planuojamą įsidarbinimą privalote pranešti specialistui, išdavusiam „Pasiūlymą įsidarbinti“ ne vėliau kaip iki nurodytos „Pasiūlymo įsidarbinti“ grąžinimo datos;

10.2. turite paskyrą Užimtumo tarnybos interneto svetainėje (toliau – paskyra), darbdavys pakviečia dalyvauti tolimesnėje atrankoje ir tai pažymėjo „Pasiūlyme įsidarbinti“. Tokiu atveju apie tai privalote pranešti Jus aptarnaujančiam specialistui, siunčiant pranešimą iš asmens paskyros ne vėliau kaip iki nurodytos „Pasiūlyme įsidarbinti“ grąžinimo datos.

 1. Saugoti šią atmintinę registracijos teritorinėje Užimtumo tarnyboje laikotarpiu ir kiekvieno apsilankymo teritorinėje Užimtumo tarnyboje metu pateikti Jus aptarnaujančiam specialistui kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

BEDARBIO PAREIGŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

 1. Bedarbiams,pranešusiems teritorinei Užimtumo tarnybai apie terminuotos darbo sutarties sudarymą, kaip nurodyta skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 3 punkte,bedarbio statusas sustabdomas terminuotos darbo sutarties galiojimo laikui. Bedarbiai, nevykdantys skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 3 punkte nurodytos pareigos, bedarbio statuso netenka ir registracija teritorinėje Užimtumo tarnyboje nutraukiama nuo įsidarbinimo dienos.
 2. Bedarbiams,nevykdantiems skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1, 2, 4 – 7, 9, 10 punktuose nurodytų pareigų, bedarbio statusas panaikinamas.
 3. Bedarbiams, kurie neteko bedarbio statuso dėl skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1,4 – 7, 9, 10 punktuose nurodytų pareigų nevykdymo,pakartotinai bedarbio statusas gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.
 4. Teritorinei Užimtumo tarnybai pakartotinai per 12 mėnesių iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informaciją apie bedarbio nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu, bedarbio statusas panaikinamas ir šis statusas pakartotinai gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

 

UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ, PAREIGOS

 

 1. Teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruoti kitu negu bedarbio statusu asmenys turi pareigas, nurodytas skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1, 2, 8, 9, 10, 11 punktuose, dalyvaujantys profesinio mokymo priemonėje – ir 6 punkte nurodytas pareigas.
 2. Atvykti šioje atmintinėje nurodytu laiku priimti pasiūlymo dirbti.
 3. Bent kartą per 3 mėnesius naudotis darbo rinkos paslaugomis.

 

UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS IR NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ, PAREIGŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

 

Teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruotų kitu negu bedarbio statusu asmenų, kurie ilgiau kaip 3 mėnesius nesinaudoja darbo rinkos paslaugomis, registracija teritorinėje Užimtumo tarnyboje nutraukiama ir šie asmenys pakartotinai registruotis teritorinėje Užimtumo tarnyboje gali ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo registracijos nutraukimo dienos.

 

DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ (BEDARBIO, UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ) ATSAKOMYBĖ

 1. Nustačius, kad Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus patirtos profesinio mokymo išlaidos ir (ar) subsidijos darbo užmokesčiui, darbo vietoms steigti, individualiai veiklai pagal verslo liudijimą ir (ar) apgyvendinimo ir kelionės išlaidų kompensacijos išmokėtos pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šiosišlaidos, subsidijos ir (ar) kompensacijos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus.
 2. Bedarbiai, dalyvaujantys ar dalyvavę profesinio mokymo priemonėje irbe svarbių priežasčiųnevykdę ar nevykdantys su teritorine Užimtumo tarnyba pasirašytoje sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo grąžinti teritorinei Užimtumo tarnybai su profesiniu mokymu susijusias išlaidasSvarbiomis priežastimis laikomos:

2.1. bedarbio liga, sužalojimas, nėštumas likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų po gimdymo), mirtis, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų atlikimas;

2.2. darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, nesant darbo sutarties šalių valios, darbdavio bankroto atveju ir kai darbdavys pripažįsta, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami;

2.3. darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimas, kai bedarbis per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją. Bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė turi būti netrumpesnė kaip 6 mėnesiai;

2.4. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio, Užimtumo tarnybos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas.

 1. Darbo ieškantys asmenys, suklastoję oficialius dokumentus ir dėl to pasinaudoję Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus paslaugomis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Smulkesnę informaciją Jums suteiks ir į Jūsų klausimus atsakys Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

Teritorinės Užimtumo tarnybos visas paslaugas teikia nemokamai.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka

  

Nuo 2013 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 20 straipsniu, nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuoja, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) teritoriniai skyriai Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Kreiptis dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos turite į teritorinę Užimtumo tarnybą, kuriai privalote pateikti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką. Prašymo formą galite rasti čia (40 KB, DOC).

Teritorinė Užimtumo tarnyba, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, jame pateiktą informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio prašymo gavimo elektroniniu būdu perduos Sodrai. Teritorinėje Užimtumo tarnyboje taip pat galėsite gauti informaciją apie Sodros teritorinio skyriaus priimtus sprendimus apie nedarbo socialinio draudimo išmokos Jums skyrimą/neskyrimą, jos mokėjimo sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą ar pratęsimą ir apie į asmenines banko sąskaitas neįskaitytas nedarbo socialinio draudimo išmokų sumas dėl neteisingai nurodytų sąskaitų.

Jeigu Sodros teritorinis skyrius priims sprendimą neskirti nedarbo socialinio draudimo išmokos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šio sprendimo priėmimo būsite informuotas savo pasirinktu, prašyme skirti nedarbo draudimo išmoką nurodytu, būdu – telefonu, paštu, elektroniniu paštu arba įteikiant sprendimo išrašą asmeniškai bet kuriame Sodros teritoriniame skyriuje. Sprendimų išrašai taip pat pateikiami Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje. Sprendime privalo būti nurodyta atsisakymo skirti nedarbo draudimo išmoką priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Sprendimo skirti nedarbo draudimo išmoką išrašas siunčiamas (įteikiamas) tik asmens prašymu.

Smulkesnė informacija apie nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą pateikta Sodros interneto svetainėje http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-darbo-3/noriu-gauti-nedarbo-ismoka.

Ar Sodra Jums skirs / neskirs nedarbo socialinio draudimo išmoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu, galite preliminariai sužinoti pasirinkę žemiau nurodytus teiginius:

 
Jus dominančiais klausimais, susijusiais su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, apskaičiavimu ir mokėjimu taip pat galite kreiptis į Jus aptarnaujantį Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus specialistą, artimiausią Sodros teritorinį skyrių arba skambinti telefonu 1883.

Kokie žingsniai svarbiausi planuojant karjerą?

Kyla klausimas – kas yra karjera ir kodėl ją reikia planuoti? Nuo ko prasideda darbo paieška? Kodėl vieni žmonės ilgai laukia darbo pasiūlymų, o kiti jų gauna daugiau ir geresnių? Kur ir kaip ieškoti darbo? Kokių gebėjimų reikia turėti norint įsidarbinti?

Atsakymus į šiuos ir daug kitų klausimų rasite mokomojoje medžiagoje „Karjeros planavimas“.

Ugdykite gebėjimus pažinti save ir supančią aplinką, įgyvendinkite savo siekius ir džiaukitės sėkminga karjera.

Lankstus darbo organizavimas

Darbuotojai turi teisę tartis dėl lanksčių darbo organizavimo formų.

Terminuotas darbas – toks darbas, kuris atliekamas tam tikrą apibrėžtą laiką arba tam tikro darbo atlikimo laiką. Terminuotos darbo sutarties maksimalus terminas negali  būti ilgesnis kaip penkeri metai. Darbo laikotarpis sutartyje gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67, 68, 69, 70, 71 str.)

Sezoninis darbas – sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 100 str.).

Pameistrystės darbas – terminuotas darbas, maksimalus jos terminas – šeši mėnesiai, išskyrus pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo, kurioje apibrėžiama ilgesnė mokymo trukmė. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 81, 82, 83, 84 str.).

Papildomas darbas – darbuotojas, gali susitarti dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 str.).

Nuotolinis darbas – darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas) (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 str.).


Papildoma informacija

Teisės aktai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Interneto svetainės: www.socmin.lrv.lt , www.vdi.lt

Kas gali būti laikomas bedarbiu, nedirbančiu asmeniu, ūkininku, žemės ūkio veiklos subjektu?

Bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas, išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, ar asmenis, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas savo lėšomis, arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje. (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 str.).

Nedirbantis asmuo –  asmuo, kuris:

1) atitinka visas šias sąlygas: neturi darbo (darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių), nesiverčia individualia veikla, neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, arba nėra įregistravęs žemės ūkio valdos ar nėra žemės ūkio valdos partneris;

2) be 1 punkte nurodytų sąlygų, atitinka ir vieną ar daugiau šių sąlygų:

a) teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus;

b) yra individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, kurios laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusios Lietuvos Respublikos valstybinę mokesčių inspekciją centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, savininkas arba mažosios bendrijos narys ar tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, arba Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos ar bankrutuojančios individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčios individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, ar tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys. (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 str.)

Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 str. 2 d.)

Ūkininko partneris – fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 str. 3 d.)

Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 23 d.)

Žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais. (Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 21 d.)

Žemės ūkio valdos partneriai (toliau vadinama – partneriai) – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka, sudarę rašytinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, naudoja vieną žemės ūkio valdą. (Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, 4 p.)

Žemės ūkio valdos valdytojas – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ir kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio valdą arba tuo atveju, kai šią valdą naudoja keli partneriai, paskirtas žemės ūkio valdos partnerių rašytiniu tarpusavio susitarimu. (Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ 4 p.)

Savanorystės galimybės

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būtilabdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga
dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriauti gali įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonės.

Savanoriai vykdo veiklą
įvairiose srityse:
sporto, kultūros, socialinių reikalų, sveikatos, švietimo, jaunimo, aplinkos apsaugos, vystomojo bendradarbiavimo ir kt. Jie veikia įvairiais būdais: dalyvauja labdaringoje veikloje, organizuoja tarpusavio pagalbą savipagalbos grupėse, talkina ginant visuomenės interesus ir šalinant stichinių nelaimių padarinius, dalyvauja religinių bendruomenių veikloje.

Savanoriškos veiklos formos:

trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą orientuotos akcijos ar uždavinio, nereikalaujančių ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo;

ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoris ilgesniam laikui (pvz., daugiau nei 3 mėn.) įsitraukia į organizacijos veiklą ir daugiau ar mažiau reguliariai dalyvauja joje;

savanoriška tarnyba, kurioje iš anksto numatytas savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, aiškiai apibrėžti veiklos tikslai, turinys, užduotys, organizavimo sąlygos, o taip pat savanorio teisinės bei socialinės apsaugos aspektai. Dažniausiai savanoriškos tarnybos savanoris dirba kiekvieną darbo dieną po kelias valandas, dalyvauja organizacijos vykdomuose pasirengimo savanoriškai veiklai ir saviugdos kursuose, gauna jo savanoriškos veiklos patirtį ir įgytas kompetencijas liudijantį dokumentą.

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE: 

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

http://savanoriaujam.lt

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

www.buk-savanoriu.lt

http://savanoriai.org

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS UŽSIENYJE:

www.jtba.lt/savanoriauk

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/tarptautine-savanoryste/visos

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_lt

www.saltes.net

Patarimai pradedantiems savo verslą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė koncentruotą informaciją asmenims, pradedantiems ar ketinantiems pradėti verslą, kurią galima rasti VMI interneto svetainėje.

Taip pat VMI yra parengę e. seminaro įrašus  https://www.vmi.lt/renginiai/

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu