Nedarbo socialinio draudimo išmokas (toliau – NSDI) reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra šie: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jį įgyvendinantis reglamentas (EB) Nr. 987/2009 ir Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas. Toliau šiame puslapyje pateikiama informacija yra paremta šių ir kitų aktualių teisės aktų normomis.

Asmuo, dirbęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje arba Šveicarijoje (toliau visos kartu – valstybės narės) valstybėje narėje, o anksčiau dirbęs kitoje valstybėje narėje, turi iš ankstesnės darbo vietos valstybės narės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Skiriant NSDI bus atsižvelgta tik į nedarbo draudimo (o ne darbo) laikotarpius. Dokumentas patvirtinantis nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius yra U1 PD . Jei asmuo tokio dokumento nepristato, jis gali valstybės narės kompetentingai įstaigai pateikti dokumentus, susijusius su darbu kitoje valstybėje narėje – įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo. Atkreipiame dėmesį, jog šių duomenų gavimas iš valstybių narių gali užtrukti gana ilgai (neretai – kelis mėnesius), todėl patartina dėl šio dokumento į valstybės narės kompetentingą įstaigą kreiptis patiems (kol dar neišvykote iš tos valstybės narės).

Europos šalių kompetentingų įstaigų išduodančių U1 PD kontaktai

1 pvz.: Lietuvos pilietis dirbo Airijoje, vėliau grįžo į Lietuvą ir dirbo joje. Netekęs darbo Lietuvoje užsiregistravo teritorinėje darbo biržoje. Kad būtų skirta NSDI, asmuo turėjo būti dirbęs bent 12 mėn. per paskutiniuosius 30 mėn. Paaiškėjo, kad asmens nedarbo draudimo stažas Lietuvoje per šį laikotarpį yra tik 6 mėn. Tačiau asmuo pateikė U1 PD dokumentą, kuriame buvo nurodyta, jog Airijoje jis yra dirbęs dar 10 mėn. per paskutiniųjų 30 mėn. laikotarpį. Sudėjus nedarbo draudimo laikotarpius įgytus Airijoje su įgytais Lietuvoje paaiškėja, jog bendras asmens stažas yra pakankamas gauti NSDI.

2 pvz.: Lietuvos pilietis dirbo Airijoje, neteko darbo ir kreipėsi į šios šalies kompetentingą įstaigą dėl NSDI gavimo. Kad būtų skirta NSDI, asmeniui buvo reikalingas tam tikras nedarbo draudimo stažas. Paaiškėjo, kad šis asmens stažas Airijoje – nepakankamas. Tačiau asmuo nurodė, jog yra dirbęs ir Lietuvoje. Airijos institucija kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl informacijos apie asmens stažą pateikimo. Gavusi šią informaciją įstaiga susumavo lietuvišką ir airišką nedarbo draudimo laikotarpius ir paaiškėjo, jog bendras asmens stažas yra pakankamas gauti NSDI Airijoje.

Asmuo, norintis gauti U1 PD dokumentą dėl nedarbo draudimo ir darbo stažo Lietuvoje, turi kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių – pateikti užpildytą prašymą šiam dokumentui gauti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu, el. paštu, arba faksu (nuorodą į prašymo formą galite rasti šio puslapio dešinėje pusėje). Jei užpildytas prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas asmeniškai, kartu pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei užpildytas prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas per įgaliotąjį asmenį, kartu pateikiami įgalioto asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir įgaliojimas.  Jei prašymas išduoti U1 dokumentą pateikiamas paštu, faksu, internetu ar elektroniniu paštu, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai pateikiami atsiimant šį dokumentą, arba dokumentas siunčiama tiesiai kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

Norint, jog būtų išduotas U1 PD dokumentas, reikalingi tokie duomenys:

  • Asmens vardas ir pavardė;
  • Asmens kodas arba asmens socialinio draudimo (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – SoDros) numeris;
  • Miestas ar kita vietovė Lietuvoje, kur asmuo paskutinį kartą dirbo arba gyveno (tikslus adresas nebūtinas).

Jei asmuo pageidauja, kad U1 PD dokumentas būtų siunčiamas tiesiogiai kompetentingai valstybės narės įstaigai, reikalinga nurodyti šios įstaigos tikslų pavadinimą bei adresą toje šalyje.

U1 PD dokumentas pildomas lietuvių kalba. Kitų valstybių narių institucijos privalo priimti ir atsižvelgti į dokumentus taip, tarsi jie būtų užpildyti šių valstybių oficialiomis kalbomis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai turi teisę (tačiau neprivalo) išduoti dokumentą kita kalba. Dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos. Prireikus papildomų duomenų, dokumento išdavimo laikas gali būti ilgesnis.

U1 PD dokumentuose  nurodomuose nedarbo draudimo ir darbo laikotarpiuose remiamasi iš SoDros gaunamais duomenimis. Jei Jums reikalinga, kad dokumente būtų nurodyti Jūsų nedarbo draudimo ir darbo laikotarpiai, įgyti iki 1993 m., gali būti, kad dėl tokių laikotarpių pripažinimo reikės kreiptis į SoDrą ( www.sodra.lt ).

Jei asmuo pageidauja gauti U1 PD dokumentą dėl nedarbo draudimo ir darbo stažo kitoje valstybėje narėje, jis turi kreiptis į tos valstybės narės kompetentingą įstaigą. Jei asmuo kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, jis gali pristatyti dokumentus, susijusius su darbu toje valstybėje narėje – tuomet Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pati kreipiasi į kitą valstybę narę dėl dokumento gavimo. Įspėjame, kad šis procesas paprastai yra ilgesnis, todėl patariame pasirūpinti šio dokumento gavimu dar iki grįžimo į Lietuvą.

Jei dirbote Danijoje, rekomenduotume pasitikrinti, ar šioje šalyje išties buvote apdraustas nedarbo draudimu.

 

Informaciją apie NSDI eksportą galite rasti čia.

 

Susiję failai: