PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
1.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo ar darbo rinkos užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo politiką;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
1.8. gerai išmanyti diplomatinį ir tarnybinį protokolą, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą;
2.2. atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis;
2.3. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą;
2.4. pataria Užimtumo tarnybos direktoriui tarptautinio bendradarbiavimo galimybių paieškos klausimais;
2.5. pataria Užimtumo tarnybos direktoriui gerųjų praktikų ir (ar) inovacijų užsienyje paieškos klausimais;
2.6. analizuoja veiklos procesus klientų aptarnavimo departamentuose ir klientų aptarnavimo skyriuose ir teikia pasiūlymus dėl gerųjų praktikų pritaikymo;
2.7. rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais;
2.8. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.