Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Ignalinos skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbo vieta – Ignalina) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   

 • įgyvendinti Skyriaus vedėjo tarnybiniu pavedimu pavestas Priemones:
 • patikrinti atrinktų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių dalyvių tinkamumą;
 • rengti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengti, derinti ir teikti pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;
 • patikrinti darbdavių pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimui, teikti pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdyti priimtų dokumentų stebėseną;
 • registruoti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, suvesti duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • konsultuoti Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;
 • teikti informaciją Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • laiku ir teisingai pildyti, redaguoti duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje bei atsakyti už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
 • teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo, efektyvumo, darbo organizavimo tobulinimo;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu, formuoti Skyriaus priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščius;
 • atlikti skaičiavimus pagal vykdomuosius raštus, suvesti duomenis į sistemą bei teikti informaciją suinteresuotoms šalims apie išskaitytas sumas;

Mes tikimės, kad Jūs:  

 • Turite aukštąjį išsilavinimą; 
 • Išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate  juos taikyti praktiškai; 
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus. 

Numatomas darbo užmokestis – nuo  941 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 19 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/ignalinos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;760750.html