*alt_site_homepage_image*

Profesinio mokymo vykdymas nuotoliniu būdu po ekstremalios situacijos

Profesinio mokymo vykdymas nuotoliniu būdu, pasibaigus ekstremaliai situacijai:

  • Užimtumo tarnyba, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktu už profesinio mokymo paslaugas teiktas nuotoliniu būdu profesinio mokymo teikėjui gali atlyginti jei profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais profesinį mokymą.
  • Formalaus profesinio mokymo paslaugų teikėjai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. birželio 16 d. ministro įsakymu Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planų patvirtinimo“ 32 p.,  gali ne didesnę kaip 30 procentų dalį nuo visai profesinio mokymo programai ar moduliui įgyvendinti skirto laiko organizuoti nuotoliniu būdu, bei siekdami atitinkamoje programoje ar modulyje nustatytų rezultatų, kuriuos mokinys gali pasiekti naudodamasis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis. Užimtumo tarnyba atlygins profesinio mokymo paslaugų teikėjams, vykdantiems nuotolinį mokymą pagal formalias mokymo programas, jei nuotolinio mokymo trukmė neviršys 30 proc. nuo visos mokymo programos ar jos modulio, skaičiuojant nuotolinį mokymą nuo ekstremalios situacijos panaikinimo datos, tai yra nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Nuotolinio mokymo trukmės paskaičiavimo pavyzdys: Formalios mokymo programos trukmė iš viso – 1300 val., iš jų jau vyko 600 val. mokymas ekstremaliosios situacijos metu. Liko vykdyti mokymą dar 700 val. laikotarpiu po 2022 m. gegužės 1 d. Nuo visos mokymo programos trukmės 30 proc. sudaro 390 val. Pagal šį pavyzdį nuotolinio mokymo apimtis nuo 2022 m. gegužės 1 d. negalės viršyti 390 mokymo val.

  • Užimtumo tarnyba, siekdama sudaryti palankias sąlygas profesinio mokymo vykdymui, toliau atlygins profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems mokymą nuotoliniu būdu pagal neformalaus profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
  • Profesinio mokymo teikėjas, ketinantis profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip iki nuotolinio profesinio mokymo vykdymo pradžios raštu apie tai informuoja Užimtumo tarnybą, pagrįsdamas, kad profesinio mokymo vykdymas nuotoliniu būdu yra įmanomas, atsižvelgiant į mokymo programos specifiką, ir pateikdamas išsamią detalizaciją kaip profesinis mokymas nuotoliniu būdu bus vykdomas (rašte taip pat nurodo laikotarpį, kokiai (-ioms) mokymo programai (-oms) ir mokiniams ketina vykdyti nuotolinį mokymą, nurodo nuotolinio mokymo priemones, kuriomis naudodamiesi organizuos mokymo procesą).
  • Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti, kai profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, profesinio mokymo teikėjas papildomai be įprastų dokumentų pateikia šiuos nuotolinio profesinio mokymo vykdymą pagrindžiančius dokumentus: 

1) nuotolinio profesinio mokymo vykdymo ataskaitą ( Aprašo 20 priedas );

2) mokymo tvarkaraštį, kuriame būtų nurodytas nuotolinio profesinio mokymo laikotarpis, nuotolinio profesinio mokymo būdas (sinchroninis, asinchroninis) ir priemonės (naudojamos elektroninės vaizdo ir/ar garso konferencijų programos/platformos), mokymo dalykų laikas ir trukmė.

PASTABA: Užimtumo tarnyba už profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas vykdomas nuotoliniu būdu, gali atlyginti tik taikant sinchroninio mokymo metodą.

Registracija