Tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu esate įgiję tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau neturite tai patvirtinančio diplomo ar kompetencijos pažymėjimo? Ir manote, kad Jūsų savaiminiu būdu įgytos žinios, įgūdžiai ar gebėjimai galėtų būti įvertinti ir pripažinti išduodant profesinio mokymo diplomą ar kompetenciją įrodantį pažymėjimą? Ši priemonė kaip tik Jums!

Kas tai yra?

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Kokia sutartis sudaroma?

Dvišalė sutartis dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų sudaroma tarp:

  • Teritorinės Užimtumo tarnybos, kuri įsipareigoja sumokėti už suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas;
  •  Kompetencijų pripažinimo siekiančio asmens.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

Darbo biržos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti yra ne daugiau kaip 0,6 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesio atlyginimo.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 391 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Su šia priemone susijusių dokumentų formos: