You are currently viewing Pranešimai apie grupės darbuotojų atleidimus

Pranešimai apie grupės darbuotojų atleidimus

Atnaujinta 2018-12-28

Užimtumo tarnyba per šių metų devynis mėnesius gavo 80 pranešimų apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, įspėta 3714 darbuotojų. Kas antras darbuotojas, įspėtas apie atleidimą, priklausė viešajam sektoriui. Praėjusiais metais per atitinkamą laikotarpį 38 pranešimuose informuota apie numatomą 1988 darbuotojų atleidimą. Šiais metais gauta 42 pranešimais daugiau ir įspėta beveik dvigubai daugiau darbuotojų nei 2017 metais. Daugiausiai jų atleista buvo Vilniaus (55 proc. visų įspėtų darbuotojų), Kauno (10 proc.)  ir Šiaulių (7 proc.) apskrityse.

Dažniausia įmonės nurodoma numatomo atleidimo priežastis – įmonės struktūros pertvarka, didžiausią įtaką darbuotojų atleidimams turėjo įstaigose vykstančios reorganizacijos – šią priežastį nurodė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Hidrometeorologijos tarnyba, Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija.

Daugiausiai pranešimų – paslaugų sektoriuje

2018 m. sausio – rugsėjo mėn. daugiausiai pranešimų apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus buvo gauta iš paslaugų sektoriaus – jam priklausančios įmonės apie atleidimą įspėjo 1,7 tūkst. darbuotojų. Tai 29 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Augo statybų sektoriuje įspėtų apie atleidimą darbuotojų skaičius – įspėta 0,3 tūkst. darbuotų, tai beveik 6 kartus daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Pagal įmonių veiklos rūšį daugiausiai įspėtų darbuotojų apie atleidimą buvo viešojo valdymo ir gynybos srityje – 902 (pernai – 294), statyboje – 609 (pernai – 19), apdirbamojoje gamyboje –  592 (pernai – 480), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo srityje – 419 (pernai – 25), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje – 385 (pernai – 45) asmenys.

Didžiausias atleistų darbuotojų skaičius buvo iš UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, kuri atsisakė 419 darbuotojų paslaugų, VĮ Valstybinių miškų urėdija (įskaitant ir regionines urėdijas) – 264, VĮ – „Kelių priežiūra“ – 217.

Prevencinės priemonės grupės darbuotojų atleidimų atvejais

Siekiant švelninti grupės darbuotojų atleidimų socialinius padarinius ir suteikti konkrečią pagalbą atleidžiamų darbuotojų greitesniam sugrįžimui į darbo rinką, Užimtumo tarnybos specialistai organizavo susitikimus su įmonių, pranešusių apie darbuotojų atleidimus, atstovais ir atleidžiamais darbuotojais, suteikė informaciją apie situaciją darbo rinkoje, teikiamas paslaugas, supažindino su perkvalifikavimo galimybėmis, aptarė užimtumo rėmimo priemonių taikymą.

Per šių metų devynis mėnesius parengtos 32 tikslinės prevencinių priemonių, grupės darbuotojų atleidimų pasekmėms sušvelninti, programos. Informavimo, konsultavimo, individualios veiklos planavimo paslaugos suteiktos 2465 asmenims, 19 asmenų pasiūlyta dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kad greičiau integruotųsi į darbo rinką. 77 asmenys įdarbinti į laisvas (terminuotas, neterminuotas) darbo vietas, 2 asmenys pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus, kiti asmenys numatė įsidarbinti savarankiškai.

Įmonė, planuojanti grupės darbuotojų atleidimą, apie tai privalo pranešti Užimtumo tarnybai.

Vadovaujantis Darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka, pasibaigus konsultacijoms su darbo taryba ar darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga, ir ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki darbo santykių pasibaigimo, bet ne vėliau kaip įspėdamas grupės darbuotojus apie jų atleidimą.

Plačiau: Numatomi grupės darbuotojų atleidimai 2018 m. I-III ketvirtis.