You are currently viewing Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti projekto partnerių atrankoje

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti projekto partnerių atrankoje

Atnaujinta 2019-08-14

Užimtumo tarnyba kviečia nevyriausybines organizacijas dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ partnerių atrankoje ir teikti paraiškas. Nevyriausybinių organizacijų paraiškos dėl dalyvavimo įgyvendinant projektą priimamos iki 2019 m. liepos 26 d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

Projektu siekiama palengvinti ilgą laiką nedirbančių žmonių perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat svarbu užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Įgyvendinant projekto veiklas, numatoma asmenims teikti lydimąją pagalbą padedant jiems gauti socialines, sveikatos, švietimo ar su įdarbinimu susijusias paslaugas, įskaitant ir palaikymą darbo vietoje, pagalbą ieškant būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas. Projekto dalyviams taip pat bus teikiamos socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir kitos paslaugos, palengvinančios integraciją į darbo rinką.

Projektas taikomas asmenims, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

  • yra 30 m. ir vyresni;
  • yra ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, ar asmenys, nedirbę daugiau kaip 2 metus;
  • priklauso Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytai asmenų grupei;
  • priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 2–3, 5–9 punktuose nurodytų asmenų grupių.

Gautos paraiškos bus vertinamos pagal administracinės atitikties ir naudos bei kokybės reikalavimus. Paraiškos formą rasite: Paraiška dėl įtraukimo į partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą, sąrašą.

Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje. Paraiškos turi būti pateikiamos užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „Paraiška NVO atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Elektroninių paraiškų ir jų priedų lapai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui įgyvendinti tvarką: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9399430a6c111e9b474d97de297fe08.

Papildoma informacija teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883.