You are currently viewing Kviečiame teikti paraiškas savarankiškai dirbančius asmenis

Kviečiame teikti paraiškas savarankiškai dirbančius asmenis

Atnaujinta 2020-05-29

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu teikiama valstybės parama savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie dėl šalyje paskelbto karantino negalėjo vykdyti savo veiklos bei prarado pajamas. Savarankiškai dirbantys asmenys, norintys pakeisti vykdomą ekonominę veiklą, jau gali teikti  paraiškas paramai gauti.

Paraiškas gali teikti savarankiškai dirbantys asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

  • kurie gavo  Užimtumo įstatymo 51 straipsnyje nurodytą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui;
  • keičiantys vykdomos ekonominės veiklos rūšį.

Naujai darbo vietai steigti skiriamos paramos dydis negalės viršyti 6980,50 eurų.

Asmenys, įsteigę darbo vietą sau, privalės ją išlaikyti ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Kiek laiko bus vertinama paraiška ir kada bus priimtas sprendimas dėl paramos skyrimo?

Paraiška vertinama ir sprendimas priimamas per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Priėmus sprendimą paraišką finansuoti, tarp Užimtumo tarnybos ir paraišką pateikusio asmens sudaroma sutartis.

Kokie įsipareigojimai taikomi dalyvaujantiems priemonėje?

  • Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas privalo būti atlikti vadovaujantis išmokų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos  Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
  • Prašomos įsigyti darbo priemonės privalo būti  susijusios su steigiamos sau darbo vietos darbo funkcijų atlikimu.
  • Vykdyti veiklą ir išlaikyti ne mažiau nei 12 mėnesių įsteigtą darbo vietą, kuriai įsteigti buvo skirta parama.
  • Sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti neplaninius patikrinimus įsteigtoje darbo vietoje.
    Informuoti atsiradus sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo pradžios dienos.

Kada darbo vieta laikoma įsteigta?

Darbo vieta laikoma įsteigta, kai paramos gavėjas pateikia Darbo vietos steigimo ataskaitą ir išlaidas pagrindžiančių (sąskaitų-faktūrų) bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko sąskaitos išrašo arba pavedimo per elektroninę bankininkystę kopiją, patvirtintą išmokos gavėjo parašu) kopijas Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriui, taip pat leidimus ar licencijas, jeigu jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti. Prekės, paslaugos, įrengimai gali būti perkami tik apmokant bankiniu pavedimu iš asmeninės sąskaitos, į kuria buvo pervesta subsidija.

Per kiek laiko bus išmokama parama darbo vietai steigti?

Visa sutartyje numatyta parama darbo vietai steigti pervedama į paramos gavėjo sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Koks darbo vietos steigimo terminas?

Darbo vieta turi būti įsteigta per sutartyje  numatytą terminą, bet ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

Kokiu būdu pateikti paraišką?

Paraiška pateikiama elektroniniu būdu, jungiantis per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai