You are currently viewing Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

Atnaujinta 2019-08-08

Užimtumo tarnyba skelbia 2019 m. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranką. Paraiškas darbdaviai gali pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) asmenų su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

  • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
  • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas smulkiojo verslo skatinimui, nuosavų lėšų indėliui, atsipirkimo laikotarpiui pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą, nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą, perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui. Užimtumo tarnyba teikia informaciją apie šalyje registruotą nedarbą pagal atskiras apskritis ir registruotas perteklines profesijas pagal kvalifikacijas: Registruoto nedarbo pagal apskritis ir registruotų perteklinių profesijų pagal kvalifikacijas sąrašas. Taip pat profesijų, pagal kurias pageidauja dirbti bedarbio statusą turintys darbo ieškantys asmenys ir neįgalieji, sąrašą galite rasti: Registruota darbo jėgos pasiūla-paklausa.

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 17 221,65 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

  • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
  • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Su paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo forma galite susipažinti: Paraiška dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo.

Papildoma informacija:

  • Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal nustatytus kriterijus.
  • Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus.
  • Paraiškos teikiamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kuriame darbdavys yra registruotas.
  • Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „DVS paraiškų atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų nenagrinėjama.
  • Paraiška gali būti elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.
  • Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.

Papildoma informacija dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų rengimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. Taip pat Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose nustatytu grafiku bus organizuojamos konsultacijos: Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo konsultacijos 2019 m..

Kita darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka planuojama 2019 m. lapkričio 4 d.