PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Norite pateikti Užimtumo tarnybai mokymo programas?

Jūsų pirmas žingsnis – įmonės paskyros Užimtumo tarnybos interneto svetainėje susikūrimas, įmonės atstovo paskyrimas.

Paskyros sukūrimo ir atstovo paskyrimo instrukcija

Spausti čia

Įmonės atstovas gali būti paskirtas pateikus elektroninį prašymą per paskyrą arba skenuotą prašymą el. paštu programos@uzt.lt

                             Prašymo šabloną galite parsisiųsti spausdami čia

Užimtumo tarnyba į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą įtraukia šias mokymo programas:

 • Formaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos pameistrystei

Mokymo programos gali būti teikiamos:

 • Mokykline forma
 • Pameistrystės forma
 • Kompetencijų pripažinimui organizuoti

Mokymo paslaugų finansavimas

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 4,65 MMA dydžio kvalifikacijai įgyti 
 • 2,33 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,16 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

Kai lėšos skiriamos asmens kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą (rasite čia), įgyti mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9,3 MMA kvalifikacijai įgyti 
 • 4,66 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

Mokymo programų pateikimo tvarkos aprašo nuostatos  čia

Mokymo programų pateikimo Užimtumo tarnybai žingsniai:

 1. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (Pažymos formą galite parsisiųsti čia), kurioms mokymo teikėjas turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją, ir atsiunčiama skenuota PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt
 2. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, pasirenkant meniu punktą „Mokymo paslaugos“.
 3.  

Vaizdo instrukcijos:

Kaip suvesti mokymo programas Vaizdo instrukcija

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai – Vaizdo instrukcija

SVARBU:

 • Užimtumo tarnybai pirminiam mokymui teikiamos ne didesnės nei 60 kreditų apimties, o tęstiniam mokymui teikiamos ne didesnės nei 90 kreditų apimties ir 41 iš eilės einančios kalendorinės savaitės trukmės modulinės profesinio mokymo programos bei iki 32 iš eilės einančių kalendorinių savaičių trukmės ne modulinės profesinio mokymo programos.
 • Finansuojamos tik kontaktinės modulinių profesinio mokymo programų valandos.

ĮKAINIAI:

Formaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio kaina apskaičiuojama taikant Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką.

Vadovaujantis šios metodikos 12 punktu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apskaičiuoja ir skelbia 1 kredito įkainius pagal posričius atitinkamiems metams. 

1 kredito įkainiai pagal posričius nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė. Parsisiųsti įkainius spausti 2021 m. vieno mokymosi kredito PM lėšos (nuo 2021-01-01) (paskelbta ŠMSM).

ŠMSM svetainė

Kainos apskaičiavimo formulė:

programos kreditų skaičius x švietimo posričiui nustatytas kredito įkainis + 7,18 Eur kompetencijų vertinimui, jei teikiama modulinė mokymo programa, o ne jos modulis

 1. Parengiama neformaliojo profesinio mokymo programa, užpildant Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – KPMPC) nustatytos formos paraišką ir neformaliojo profesinio mokymo programos formą (dokumentų formas rasite KPMPC interneto svetainėje, žr. skiltį „Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas“).

Neformaliojo profesinio mokymo programa rengiama vadovaujantis Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašu. Mokymo teikėjas įsipareigoja asmeniui, baigusiam programą, atlikti įgytų kompetencijų vertinimą, kai turi licenciją formaliojo profesinio mokymo programai, teikiančiai neformaliojo profesinio mokymo programoje nustatytas kompetencijas, o jei licencijos neturi, organizuoti išorinį kompetencijų vertinimą pas nepriklausomą licencijuotą formaliojo mokymo teikėją Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (aprašą rasite čia, aprašas yra teisės akto prieduose).

2. Parengta neformaliojo profesinio mokymo programa teikiama KPMPC vertinimui.

3. Įvertintą ir patvirtintą mokymo programą KPMPC teikia registruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui.

4. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (Pažymos formą galite parsisiųsti čia) ir skenuota atsiunčiama  PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt.

5. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, meniu pasirenkant „Mokymo paslaugos“.

Vaizdo instrukcijos:

Kaip suvesti mokymo programas Vaizdo instrukcija  

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai Vaizdo instrukcija

Užimtumo tarnybai teikiamos ne didesnės nei 30 kreditų apimtiems (ne ilgesnės nei 13,5 kalendorinių savaičių, einančių iš eilės) programos.

ĮKAINIAI:

Neformaliojo profesinio mokymo programos kaina apskaičiuojama taikant Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką.

Vadovaujantis šios metodikos 12 punktu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apskaičiuoja ir skelbia 1 kredito įkainius pagal posričius atitinkamiems metams.

1 kredito įkainiai pagal posričius nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė. Parsisiųsti įkainius spausti 2021 m. vieno mokymosi kredito PM lėšos (nuo 2021-01-01) (paskelbta ŠMSM).

ŠMSM svetainė

Kainos apskaičiavimo formulė:

programos kreditų skaičius x posričiui nustatytas kredito įkainis

1. Parengiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, užpildant Užimtumo tarnybos nustatytos formos programos aprašymą (Programos aprašymo formą galite parsisiųsti čia).

SVARBU:

 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa organizuojama tik pameistrystės forma(išskyrus motorinių transporto priemonių vairuotojų programas ir programas, suteikiančias aukštą pridėtinę vertę kuriančią (-ias) kompetenciją (-as))
 • programa rengiama vadovaujantis Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, kurį rasite čia.

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, išskyrus tas, kurių rengimas ir vykdymas reglamentuojamas kitais teisės aktais, turi būti suderintos su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituota kompetencijų vertinimo institucija (akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas). Užimtumo tarnybai pateikiamas suderinimo su šia institucija raštas (parsisiųsti suderinimo rašto formą galite čia, vairuotojų rengimo programoms šis reikalavimas netaikomas). 

3. Mokymo teikėjas privalo būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre (nuoroda į registrą čia).

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa privalo būti registruota Neformaliojo švietimo programų registre, o jo suteiktas kodas nurodomas pažymoje, teikiamoje Užimtumo tarnybai (nuoroda į registrą – čia).

5. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (Pažymos formą parsisiųti galite čia) ir kartu su programos aprašymu skanuoti dokumentai siunčiami PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt.

6. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, pasirenkant meniu punktą „Mokymo paslaugos“.

Vaizdo instrukcijos:

Kaip suvesti mokymo programas – Vaizdo instrukcija  

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai – Vaizdo instrukcija

Užimtumo tarnybai teikiamos ne ilgesnės nei 32 kalendorinių savaičių, einančių iš eilės, trukmės programos.

Nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje per 30 darbo dienų nuo teisingų dokumentų pateikimo dienos.

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo paslaugą gali teikti licencijuotas formaliojo mokymo teikėjas. Užimtumo tarnybai teikiama pažyma, nurodant kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą (pažymos formą galite atsisiųsti čia).

Paramos mokymuisi priemones reglamentuoja:

Profesiniam mokymui mokykline ir pameistrystės forma dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Kontaktinis asmuo dokumentų pateikimo klausimais –
Klientų aptarnavimo telefonu skyriaus konsultantas Audrius Talandis,
tel. 1883, el. p. Audrius.Talandis@uzt.lt

Close Menu