PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Liudas DapkusSkyriaus vedėjas+370 658 25944liudas.dapkus@uzt.lt Funkcijos
  +370 5 236 0785
Milda JankauskienėAtstovė spaudai+370 5 236 0799milda.jankauskiene@uzt.lt Funkcijos
  +370 656 16142
Rūta KajėnėKomunikacijos specialistė+370 622 60551ruta.kajene@uzt.lt Funkcijos
Klaudija KlusaitėGrafikos dizainerė+370 5 236 0799klaudija.klusaite@uzt.lt Funkcijos
Jūratė AblačinskaitėVidinės komunikacijos specialistė+370 5 274 5881jurate.ablacinskaite@uzt.lt Funkcijos  
   +370 658 26671
Close Menu

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, žurnalistikos, viešųjų ryšių ar informacijos mokslų studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį komunikacijos valdymo srityje;
1.3. turėti gerus darbo planavimo ir organizavimo įgūdžius;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo politiką;
1.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.2. formuoja ir organizuoja Užimtumo tarnybos komunikacijos strategijos įgyvendinimą (toliau – Strategija);
2.3. organizuoja planų Strategijai įgyvendinti rengimą ir atsako už jų įgyvendinimą;
2.4. organizuoja ir/arba dalyvauja organizuojant Užimtumo tarnybos veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengia šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoja vizualinį apipavidalinimą ir komunikaciją;
2.5. formuoja vieningą Užimtumo tarnybos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui jam palaikyti ir gerinti;
2.6. vertina pranešimų žiniasklaidoje poveikį Užimtumo tarnybos įvaizdžiui; jo pagrindu teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui išorinės komunikacijos klausimais;
2.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vieningą Užimtumo tarnybos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;
2.8. nustato vidinio komunikavimo poreikį ir organizuoja vidinės komunikacijos kanalų bei priemonių planavimą;
2.9. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimu ir suderinęs su juo, organizuoja įgyvendina vidinės komunikacijos priemonių įgyvendinimą;
2.10. formuoja Užimtumo tarnybos identitetą, organizuoja įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą;
2.11. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.12. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.12.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.12.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.12.3. Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau visi – Darbuotojai) veiklos vertinimo;
2.12.4. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.12.5. Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.12.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.13. nustatyta tvarka atsiskaito Užimtumo tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.14. įgyvendina Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.15. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.16. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.17. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.18. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.19. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. vizuoja Užimtumo tarnybos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.22. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.23. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos darbuotojams komunikacijos strategijos įgyvendinimo, išorinės ir vidinės komunikacijos klausimais;
2.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant tikslų įgyvendinimo.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
1.2. žurnalistikos krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
1.3. turėti 1 metų darbo su žiniasklaida, publikacijų, leidinių ir kitos informacinės medžiagos rengimo spaudai darbo rinkos ir socialiniais klausimais, patirtį;
1.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
1.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimo tvarką, užimtumo rėmimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles, korupcijos prevenciją;
1.6. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
1.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus;
1.9. puikiai mokėti lietuvių kalbą, o anglų ir rusų kalbas – B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. formuoja ir įgyvendina Užimtumo tarnybos komunikacijos strategiją;
2.2. rengia išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;
2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.4. organizuoja ir (ar) dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos viešuosius renginius (spaudos konferencijas, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas ir kt.) Užimtumo tarnybos veiklos klausimais;
2.5. vykdo išorinę Užimtumo tarnybos komunikaciją, analizuoja iš išorės ateinančius pranešimus, jų pagrindu teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2.6. vykdo vidinę Užimtumo tarnybos komunikaciją,
2.7. formuoja vieningą Užimtumo tarnybos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui jam palaikyti ir gerinti;
2.8. dalyvauja formuojant Užimtumo tarnybos identitetą, organizuoja įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą;
2.9. vykdo Užimtumo tarnybos ryšių su visuomene atstovo funkcijas: rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, su Užimtumo tarnybos direktoriumi derina oficialią Užimtumo tarnybos poziciją pranešimams spaudai, rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų užklausas, koordinuoja informacijos, skirtos viešinimui, pateikimą Komunikacijos skyriui iš Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, rengia komentarus žiniasklaidai ir straipsnius, susijusius su Užimtumo tarnybos veikla, palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas ir rengia joms informacinius paketus;
2.10. teikia teisingą, tikslią ir nešališką informaciją apie Užimtumo tarnybos veiklą visuomenei, valstybės institucijoms, įstaigoms, kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms ir organizacijoms;
2.11. atlieka informacijos žiniasklaidoje stebėseną ir teikia apibendrinimus Užimtumo tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl visuomenės nuomonės formavimo;
2.12. bendradarbiauja su Ministerijos patarėju ryšiams su visuomene ir Ryšių su visuomene skyriumi, prireikus derina oficialią Užimtumo tarnybos poziciją viešinimo klausimais, dalyvauja organizuojant Ministerijos viešinimo renginius, teikia Ministerijai nustatyta tvarka savaitės renginių suvestines, informaciją leidiniams ir kt.;
2.13. administruoja Užimtumo tarnybos interneto svetainę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, kontroliuoja, kad Užimtumo tarnybos internetinio puslapio struktūra atitiktų valstybinėms įstaigoms keliamus reikalavimus;
2.14. sistemingai renka valstybės institucijų ir žiniasklaidos pateikiamą informaciją, susijusią su Užimtumo tarnybos veikla, ją analizuoja, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui siūlymus dėl reagavimo į netikslią ar negatyvią informaciją, nustato žinių apie Užimtumo tarnybą ir jos veiklą poreikį bei inicijuoja jos surinkimą iš struktūrinių padalinių;
2.15. valdo komunikacijos krizes;
2.16. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia vidinių mokymų medžiagą, veda mokymus; suderinęs su Skyriaus vedėju, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones;
2.17. rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp struktūrinių padalinių;
2.18. koordinuoja viešųjų ryšių veiklą, konsultuoja darbo su regionine žiniasklaida klausimais;
2.19. dalyvauja vykdant ir tobulinant Užimtumo tarnybos komunikaciją, kontroliuoja informacijos sklaidą ir komunikaciją tarp Užimtumo tarnybos padalinių;
2.20. organizuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos metinių veiklos ataskaitų ir leidinių, reprezentuojančių Užimtumo tarnybos veiklą, rengimą;
2.21. fotografuoja Užimtumo tarnybos renginius ir įvykius, tvarko nuotraukų archyvą;
2.22. rengia oficialias Užimtumo tarnybos direktoriaus sveikinimo kalbas, padėkas, pranešimus, kitus proginiu ir viešuosius tekstus;
2.23. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
2.24. prenumeruoja spaudą ir paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;
2.25. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.26. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.27. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.28. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.29. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bendravimo su žiniasklaida, viešųjų ryšių, kitais išorinės ir vidinės komunikacijos klausimais;
2.30. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.31. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.32. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.33. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant tikslų įgyvendinimo.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje;

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančius viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;

1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.8. turėti gerus interneto svetainės ir socialinių tinklų administravimo įgūdžius;

1.9. puikiai mokėti lietuvių kalbą ir turėti lietuvių kalbos redagavimo įgūdžių;

1.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigos komunikacijos gerinimo;

2.2. dalyvauja rengiant išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;

2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;

2.4. nustatyta tvarka bendrauja su visuomene ir žiniasklaida;

2.5. organizuoja ir/arba dalyvauja organizuojant Užimtumo tarnybos ir Jaunimo darbo centrų veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengia šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoja komunikaciją;

2.6. koordinuoja Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo viešinimą ir informacijos sklaidą apie Jaunimo darbo centrų veiklą, organizuoja renginių ciklų viešinimą, formuoja vieningą jaunimo darbo centrų įvaizdį teikia siūlymus dėl partnerystės tinklo plėtojimo;

2.7. dalyvauja organizuojant Užimtumo tarnybos įgyvendinamų Europos socialinio fondo finansuojamų projektų jaunimui viešinimą;

2.8. atlieka Jaunimo darbo centro interneto svetainėje skelbiamo turinio stebėseną ir teikia rekomendacijas jam tobulinti;

2.9. administruoja ir vykdo Užimtumo tarnybos ir Jaunimo darbo centro veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram ir kt. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

2.10. nustato darbo su jaunimu gerosios praktikos pavyzdžių rinkimo tvarką ir organizuoja jų viešinimą;

2.11. rengia ir platina vidines Jaunimo darbo centrų naujienas ir koordinuoja keitimąsi informacija tarp jų;

2.12. planuoja vidinės komunikacijos kanalus ir priemones ir, suderinęs su Skyriaus vedėju, jas įgyvendina;

2.13. atlieka kokybišką darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais vidinių mokymų medžiagos parengimą ir mokymų pravedimą;

2.14. konsultuoja Jaunimo darbo centrų darbuotojus, teikia pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.15. teikia siūlymus dėl Užimtumo tarnybą reprezentuojančios informacinės medžiagos, atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių įsigijimo;

2.16. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;

2.17. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;

2.18. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2.19. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

2.20. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, komunikacijos klausimais;

2.21. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;

2.22. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;

2.23. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

2.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį meno studijų srities dailės, dizaino, grafinio dizaino, leidybos ir spaudos technologijos studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų spaudos maketų dizaino kūrimo ir maketavimo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius autorių teises;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti naudotis grafikos koregavimo ir kūrimo programomis „Adobe Photoshop“, „Adobe Illustrator“, animacijai kurti skirta programa „Adobe After Effects“;
1.7. turėti spaudos leidinių maketavimo įgūdžių su „Adobe InDesign“;
1.8. mokėti pritaikyti grafinėse programose paruoštus dizaino maketus interneto svetainei, naudojant HTML ir CSS.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Užimtumo tarnybos komunikacijos strategiją, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigos komunikacijos gerinimo;
2.2. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.3. rengia ir atnaujina rekomendacijas dėl vienodo Užimtumo tarnybos vizualinio stiliaus ir prižiūri jo laikymąsi;
2.4. atlieka Užimtumo tarnybos veiklą pristatančių viešųjų ir reprezentacinių renginių vizualinį apipavidalinimą;
2.5. maketuoja Užimtumo tarnybos leidinius, skirtus spaudai ar platinti elektroniniu būdu;
2.6. kuria reklaminius skydelius, video instrukcijas, skelbiamas interneto svetainėje;
2.7. kuria ir atnaujina Užimtumo tarnyboje veikiančių ar naujai kuriamų interneto ir intraneto svetainių stilių;
2.8. atlieka interneto svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus priežiūrą;
2.9. apibrėžia vienodą Užimtumo tarnybos svetainės, leidžiamų leidinių stilių, rengia ir nuolat atnaujina stiliaus gairių dokumentus;2.10. bendradarbiauja su spaustuvėmis leidinių parengimo spaudai ir spausdinimo klausimais;
2.11. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą stiliaus ir dizaino klausimais;
2.12. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.13. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.14. rengia direktoriaus įsakymų projektus ir teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.16. atstovauja Užimtumo tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.17. seka naujausias leidybos tendencijas, taiko naujoves, motyvuotai pateikia Skyriaus vedėjui su stiliaus kūrimu susijusius savo sprendimus ir idėjas;
2.18. įgyvendina Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.19. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.20 nustato Skyriaus poreikį pirkimams įvaizdžio formavimo klausimais ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.21. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.22. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. vizuoja Užimtumo tarnybos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.25. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
2.26. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis..

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities žurnalistikos krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo su žiniasklaida, publikacijų, leidinių ir kitos informacinės medžiagos rengimo spaudai darbo rinkos ir socialiniais klausimais, patirtį;
1.3. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimo tvarką, užimtumo rėmimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles, korupcijos prevenciją;
1.5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
1.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. formuoja ir įgyvendina Užimtumo tarnybos komunikacijos strategiją;
2.2. rengia išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;
2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.4. organizuoja ir (ar) dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos viešuosius renginius (spaudos konferencijas, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas ir kt.) Užimtumo tarnybos veiklos klausimais;
2.5. vykdo išorinę Užimtumo tarnybos komunikaciją, analizuoja iš išorės ateinančius pranešimus, jų pagrindu teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2.6. vykdo vidinę Užimtumo tarnybos komunikaciją,
2.7. formuoja vieningą Užimtumo tarnybos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui jam palaikyti ir gerinti;
2.8. dalyvauja formuojant Užimtumo tarnybos identitetą, organizuoja įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą;
2.9. vykdo Užimtumo tarnybos ryšių su visuomene atstovo funkcijas: rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, su Užimtumo tarnybos direktoriumi derina oficialią Užimtumo tarnybos poziciją pranešimams spaudai, rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų užklausas, koordinuoja informacijos, skirtos viešinimui, pateikimą Komunikacijos skyriui iš Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, rengia komentarus žiniasklaidai ir straipsnius, susijusius su Užimtumo tarnybos veikla, palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas ir rengia joms informacinius paketus;
2.10. teikia teisingą, tikslią ir nešališką informaciją apie Užimtumo tarnybos veiklą visuomenei, valstybės institucijoms, įstaigoms, kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms ir organizacijoms;
2.11. atlieka informacijos žiniasklaidoje stebėseną ir teikia apibendrinimus Užimtumo tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl visuomenės nuomonės formavimo;
2.12. bendradarbiauja su Ministerijos patarėju ryšiams su visuomene ir Ryšių su visuomene skyriumi, prireikus derina oficialią Užimtumo tarnybos poziciją viešinimo klausimais, dalyvauja organizuojant Ministerijos viešinimo renginius, teikia Ministerijai nustatyta tvarka savaitės renginių suvestines, informaciją leidiniams ir kt.;
2.13. administruoja Užimtumo tarnybos interneto svetainę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, kontroliuoja, kad Užimtumo tarnybos internetinio puslapio struktūra atitiktų valstybinėms įstaigoms keliamus reikalavimus;
2.14. sistemingai renka valstybės institucijų ir žiniasklaidos pateikiamą informaciją, susijusią su Užimtumo tarnybos veikla, ją analizuoja, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui siūlymus dėl reagavimo į netikslią ar negatyvią informaciją, nustato žinių apie Užimtumo tarnybą ir jos veiklą poreikį bei inicijuoja jos surinkimą iš struktūrinių padalinių;
2.15. valdo komunikacijos krizes;
2.16. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia vidinių mokymų medžiagą, veda mokymus;
2.17. suderinęs su Skyriaus vedėju, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones;
2.18. rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp struktūrinių padalinių;
2.19. koordinuoja viešųjų ryšių veiklą, konsultuoja darbo su regionine žiniasklaida klausimais;
2.20. dalyvauja vykdant ir tobulinant Užimtumo tarnybos komunikaciją, kontroliuoja informacijos sklaidą ir komunikaciją tarp Užimtumo tarnybos padalinių;
2.21. organizuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos metinių veiklos ataskaitų ir leidinių, reprezentuojančių Užimtumo tarnybos veiklą, rengimą;
2.22. fotografuoja Užimtumo tarnybos renginius ir įvykius, tvarko nuotraukų archyvą;
2.23. rengia oficialias Užimtumo tarnybos direktoriaus sveikinimo kalbas, padėkas, pranešimus, kitus proginius ir viešuosius tekstus;
2.24. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
2.25. prenumeruoja spaudą ir paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;
2.26. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.27. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.28. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.29. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.30. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bendravimo su žiniasklaida, viešųjų ryšių, kitais išorinės ir vidinės komunikacijos klausimais;
2.31. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.32. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.33. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.34. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant tikslų įgyvendinimo.