PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu
FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
12. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
13.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
13.4. studijų kryptis – verslas (arba);
13.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirties sritis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;

13.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
9. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
11. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
14. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
15. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Vykdo klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis ar priemonėmis tyrimus, atlieka rezultatų analizę, teikia pasiūlymus tobulinimui.
18. Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją ar skyriaus vedėją, jam nesant darbe..
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
119.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.4. studijų kryptis – verslas (arba);
19.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį organizacijos veiklos procesų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Užimtumo tarnybos kokybės politiką;
2.2. dalyvauja nustatant Užimtumo tarnybos veiklos procesų kokybės rodiklius bei vykdo jų stebėseną;
2.3. rengia metinius ir ketvirtinius kokybės vadybos sistemos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir jos tobulinimo planus;
2.4. kuria, palaiko ir tobulina Užimtumo tarnybos kokybės vadybos sistemą, inicijuoja naujų kokybės vadybos metodų diegimą, išlaikant kokybės vadybos sistemos vientisumą;
2.5. prižiūri ir periodiškai atnaujina kokybės vadybos sistemos dokumentaciją;
2.6. koordinuoja kokybės vadybos sistemos veikimą Užimtumo tarnyboje;
2.7. organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus ir konsultacijas kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais;
2.8. informuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius apie kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir vykdomas gerinimo galimybes;
2.9. identifikuoja veiklos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, rengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kontroliuoja korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimą ir vykdo pažangos stebėseną
2.10. vykdo patikras Užimtumo tarnybos struktūriniuose padaliniuose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.11. teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui dėl Užimtumo tarnybos veiklos kokybės tobulinimo;
2.12. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.15. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.16. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.17. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo
2.19. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį organizacijos veiklos procesų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Užimtumo tarnybos kokybės politiką;
2.2. dalyvauja nustatant Užimtumo tarnybos veiklos procesų kokybės rodiklius bei vykdo jų stebėseną;
2.3. rengia metinius ir ketvirtinius kokybės vadybos sistemos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir jos tobulinimo planus;
2.4. kuria, palaiko ir tobulina Užimtumo tarnybos kokybės vadybos sistemą, inicijuoja naujų kokybės vadybos metodų diegimą, išlaikant kokybės vadybos sistemos vientisumą;
2.5. prižiūri ir periodiškai atnaujina kokybės vadybos sistemos dokumentaciją;
2.6. koordinuoja kokybės vadybos sistemos veikimą Užimtumo tarnyboje;
2.7. organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus ir konsultacijas kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais;
2.8. informuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius apie kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir vykdomas gerinimo galimybes;
2.9. identifikuoja veiklos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, rengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kontroliuoja korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimą ir vykdo pažangos stebėseną
2.10. vykdo patikras Užimtumo tarnybos struktūriniuose padaliniuose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.11. teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui dėl Užimtumo tarnybos veiklos kokybės tobulinimo;
2.12. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.15. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.16. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.17. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo
2.19. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.