Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g.27 A, Klaipėda)

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) klientų aptarnavimo skyrių veiklą, susijusią su socialinės partnerystės plėtojimu, veiklos viešinimu, reprezentacija, komunikaciją Departamento aptarnaujamoje teritorijoje bei darbo rinkos pasiūlos-paklausos vertinimu, prognozavimu ir analize;
 • vykdyti ir plėtoti socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;
 • bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
 • inicijuoti bendradarbiavimo susitarimų su priskirtos teritorijos asocijuotomis struktūromis pasirašymą;
 • analizuoti ir vertinti padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoti jos pokyčius, parengti ir pateikti informaciją Departamento direktoriui bei visuomenei;
 • tirti darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustatyti pagrindines nesuderinamo priežastis;
 • rengti analitinę medžiagą;

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, gebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1228,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Dokumentai pateikiami iki 2020-01-02  per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-klientu-aptarnavimo-departamentas-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40849.html