Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas)  (darbo vieta – Marijampolė) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  

 • teikti pirminę informaciją apie Užimtumo tarnybos paslaugas, laisvas darbo vietas arba padėti klientui rasti reikiamą informaciją pačiam apie:
  – situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos metodus;
  – kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;
  – darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
  – bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygas;
  – bedarbių ir kitų Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų teises, pareigas ir atsakomybę;
 • teikti vieno langelio paslaugas:
  – priimti darbo ieškančių asmenų pranešimus, prašymus, skundus ir kitus dokumentus bei juos registruoti Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje;
  – rengti ir išduoti pažymas darbo ieškantiems asmenims;
 • vykdyti Skyriaus dokumentų registravimą ir tvarkymą;
 • skenuoti, kopijuoti dokumentus, tvirtinti dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • laiku ir teisingai pildyti, redaguoti duomenis kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje;

Mes tikimės, kad Jūs:  

 • turite aukštąjį išsilavinimą; 
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;  
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus; 
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 

Numatomas darbo užmokestis – nuo 941 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 21 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/marijampoles-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-terminuota-darbo-sutartis-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;761360.html