PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ TEISININKAS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas komandą ir kviečia prisijungti teisininką (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai/S. Daukanto g. 64, Telšiai/Taikos g.1, Akmenė/Žemaitės g.24, Kelmė/Livonijos g.19a, Joniškis/A. Povyliaus g.2, Radviliškis/Vytauto g. 94, Pakruojis/Tiesos g. 9, Raseiniai/Ventos g. 27, Mažeikiai/J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto karjeros konsultantas vykdo šias funkcijas:

 • užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • supažindina Projekto tikslinės grupę su darbo santykių reglamentavimu, su darbo sutarčių pasirašymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, darbdavio teisėmis ir pareigomis ir pagal poreikį kitais darbo teisės klausimais;
 • formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus;
 • koordinuoja ir užtikrina  teisinių paslaugų teikimą;
 • atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
 • laikinai nesant kitam Teisininkui, vykdo jo funkcijas;
 • vykdo kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento  direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo, ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 • konsultuoja Projekto tikslinei grupę darbo santykių reglamentavimo srityje visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir jam pasibaigus;
 • užtikrina visų reikiamų duomenų pateikimą Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje apie Projekto tikslinės grupės dalyvavimą teisininkų vedamuose užsiėmimuose, nustatytais terminais;
 • užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

 Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį administracinės ir/arba darbo teisės srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindines nuostatas ir principus, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų, darbų saugos, gaisrinės saugos srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 •  mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite patirties vykdant individualias ir grupines konsultacijas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis nuo 1176,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d.

Close Menu