PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS (DARBO VIETA ŽEMAITĖS G. 24, KELMĖ /A. POVYLIAUS G. 2, RADVILIŠKIS, LIVONIJOS G. 19A, JONIŠKIS/VYTAUTO DIDŽIOJO G. 94, PAKRUOJIS, TAIKOS G. 1, NAUJOJI, AKMENĖ/VENTOS G. 27, MAŽEIKIAI/ DAUKANTO G.64, TELŠIAI)

Jūsų atsakomybės: 

 • užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis; 
 • kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims; 
 • įvertinti Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus; 
 • formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus; 
 • koordinuoti ir užtikrinti Projekto paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą;  
 • atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius; 
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengti ir teikti dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais; 
 • registruoti gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus; 
 • laikinai nesant kitam Psichologui, vykdyti jo funkcijas; 
 • vykdyti kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento  direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo, ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą; 
 • ugdyti Projekto tikslinės grupės asmenų gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui; 
 • palaikyti tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte; 
 • profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo metu informuoti Projekto tikslinę grupę  apie socialinių partnerių įgyvendinamas integracijos į darbo rinką priemones; 
 • užtikrinti visų reikiamų duomenų apie Projekto tikslinės grupės  dalyvavimą vedamuose užsiėmimuose teikimą nustatytais terminais; 
 • užtikrinti numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje. 

Mes tikimės, kad Jūs: 

 turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas; 

 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu; 
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą; 
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus; 
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;  
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Numatomas darbo užmokestis nuo 1302,00 Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. birželio 2 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).  

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d. 

Close Menu