PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ psichologas (darbo vieta – Ukmergė/Širvintos), koeficientas nuo 7,4

Jūsų atsakomybės:

 • užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;
 • įvertinti Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus;
 • formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus;
 • koordinuoti ir užtikrinti Projekto paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą;
 • atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengti ir teikti dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • registruoti gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
 • laikinai nesant kitam Psichologui, vykdyti jo funkcijas;
 • vykdyti kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento  direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo, ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 • ugdyti Projekto tikslinės grupės asmenų gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui;
 • palaikyti tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
 • profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo metu informuoti Projekto tikslinę grupę  apie socialinių partnerių įgyvendinamas integracijos į darbo rinką priemones;
 • užtikrinti visų reikiamų duomenų apie Projekto tikslinės grupės  dalyvavimą vedamuose užsiėmimuose teikimą nustatytais terminais;
 • užtikrinti numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1309,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. balandžio 14 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): Valstybės tarnybos portalas – DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS (vtd.lt)

Close Menu