Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ komandą ir kviečia prisijungti 4 koordinatorius. Darbo vieta – galima visoje Lietuvos teritorijoje.

Koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja ir vykdo Projekto veiklų įgyvendinimo eigos stebėseną, dalyvių srautų planavimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja karjeros konsultantų, teisininkų ir psichologų veiklą ir teikia pasiūlymus jai tobulinti;
 • naudojantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliu, koordinuoja pradinių, tarpinių ir galutinių Projekto duomenų teikimą atsakingoms institucijoms;
 • kas mėnesį parengia informaciją mokėjimo prašymui apie veiklų įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
 • organizuoja ir rengia karjeros konsultantų, teisininkų ir psichologų susitikimus, skirtus Projekto įgyvendinimo eigai apžvelgti, aktualiems probleminiams klausimams spręsti;
 • rengia karjeros konsultantų, teisininkų ir psichologų ketvirtinius darbo planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos klausimais;
 • atsako už Projekto viešinimo kanalų parinkimą ir viešinimo paslaugų kokybišką teikimą;
 • rengia dokumentacijos plano projektą ir sudaro bylas, vadovaudamasis Užimtumo tarnybos dokumentacijos planu, nustatyta tvarka perduoda dokumentų bylas Užimtumo tarnybos archyvui;
 • atsako už Projekto viešinimo kanalų parinkimą ir viešinimo paslaugų kokybišką teikimą;
 • tvarko Projekto susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
 • surenka ir susistemina Projekto pateikiamus dokumentus (pažymos ir kt.), pateikia juos projekto finansininkui;
 • rengia technines specifikacijas ir Projekto sutarčių keitimus;
 • vykdo kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento  direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 • laikinai nesant kitam koordinatoriui, vykdo jo funkcijas.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį administruojant Europos Sąjungos (toliau – ES) projektus;
 •  išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo užimtumo sritį, Europos Sąjungos fondų (toliau – ESF) remiamų projektų įgyvendinimą, Lietuvos 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje bei dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • gebate valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis nuo 1176,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. liepos 30 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-jaunimo-socialiniu-kompetenciju-didinimas-koordinatorius-kauno-alytaus-marijampoles-apskritis-322;595110.html

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-jaunimo-socialiniu-kompetenciju-didinimas-koordinatorius-klaipedos-taurages-panevezio-utenos-apskritis-322;595120.html

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-jaunimo-socialiniu-kompetenciju-didinimas-koordinatorius-siauliu-apskritis-322;595130.htm

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-jaunimo-socialiniu-kompetenciju-didinimas-koordinatorius-vilniaus-apskritis-322;595140.html