Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ karjeros konsultantas (darbo vieta– Vytauto g. 87, Palanga / V. Nagevičiaus g. 8 Kretinga / Gedimino g. 2, Skuodas, pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 6,8)

Jūsų atsakomybės:

 • užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, siauros srities specialistu-psichologu priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;
 • teikti jauniems asmenims individualias konsultacijas apie tolimesnius žingsnius Projekte, nustatyti ir įvertinti dalyvių poreikius;
 • formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus, parinkti kiekvienam Projekto dalyviui grupinių užsiėmimų temas;
 • formuoti dalyvių grupes susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veikloms įgyvendinti;
 • atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengti ir teikti dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • palaikyti tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
 • užtikrinti Projekto viešinimą;
 • stebėti Projekto dalyvių dalyvavimo eigą, jų pasiektus rodiklius, naudojantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliu;
 • užtikrinti numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, dirbant su jaunimu;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • išmanote individualaus ir darbo grupėse metodus, gebate identifikuoti jauno žmogaus poreikius;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1196,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. kovo 9 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d.